fbpx

възникване на задължение за здравно осигуряване по реда на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) за чужд гражданин, на който е разрешено постоянно пребиваване в Република България

Изх. № 24-39-93
Дата: 30.07.2020 год.
ЗЗО, чл. 33, ал. 1, т. 3;
ЗЗО, чл. 34, ал. 1, т. 2;
Закон за чужденците в Република България, чл. 23

ОТНОСНО: възникване на задължение за здравно осигуряване по реда на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) за чужд гражданин, на който е разрешено постоянно пребиваване в Република България

Във Ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) чрез дирекция ОДОП гр. ….. и заведено с вх. №24-39-93/02.07.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка:
Г-жа………, гражданка на Федерална Република Бразилия, е назначена като служител в „……….“ ЕООД (ЕИК ………) по силата на трудов договор от 12.05.2019 г.
С решение №726/31.01.2020 г. на дирекция „Миграция“ при Министерство на вътрешните работи на г-жа ……………. е разрешено постоянно пребиваване в Република България. За решението е уведомена на 17.03.2020 г. На г-жа …….. е издаден документ за пребиваване – разрешение за постоянно пребиваване по реда на Закона за българските лични документи на 27.04.2020 г.
При направена справка за г-жа ……….. в системата за електронни услуги на НАП относно здравноосигурителния ? статус месеците януари, февруари и март 2020 г., са посочени като месеци без данни за здравно осигуряване.
По данни от информационната система на НАП от подадените декларации образец №1 „Данни за осигуреното лице“ (приложение №1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба №Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица) е видно, че „………….“ ЕООД подава данни за здравно осигуряване на г-жа …………. от месец април 2020 г.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
От коя дата „…………..“ ЕООД следва да внася здравноосигурителни вноски върху възнагражденията на г-жа………………?
Предвид изложената фактическа обстановка и относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
Между Република България и Федерална Република Бразилия няма сключена спогодба за социална сигурност. В случите, когато лице, гражданин на трета страна (гражданин на държава, извън Европейския съюз), осъществява трудова дейност на територията на Република България, по отношение на задължителните здравноосигурителни вноски следва да имате предвид, че кръгът на лицата, подлежащи на задължително здравно осигуряване в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), е определен в чл. 33 от ЗЗО. Лица, които не са български граждани, са задължително осигурени в НЗОК при наличие на определени условия, регламентирани в същия закон.
Съгласно чл. 33, ал. 1, т. 3 от ЗЗО задължително осигурени в НЗОК са чуждите граждани или лицата без гражданство, на които е разрешено дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, освен ако е предвидено друго в международен договор, по който Република България е страна.
На основание чл. 23 от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ) чужденците пребивават в България:
* краткосрочно – до 90 дни в рамките на 180-дневен период от датата на влизане в страната;
* продължително – с разрешен срок до една година, освен в случаите, предвидени в този закон;
* дългосрочно – с разрешен първоначален срок 5 години и възможност за подновяване след подадено заявление;
* постоянно – с разрешен неопределен срок.
Чуждите граждани или лицата без гражданство, на които е разрешено дългосрочно или постоянно пребиваване в България по смисъла на чл. 23 от ЗЧРБ, са в кръга на задължително осигурените лица по ЗЗО от датата на решението за дългосрочно или постоянно пребиваване. Тази дата е и основната правопораждаща предпоставка за възникване на основание за задължително здравно осигуряване за този кръг лица.
Възникване на задължението за здравно осигуряване на визираните лица е указано в чл. 34, ал. 1, т. 2 от ЗЗО – от датата на получаването на разрешение за постоянно пребиваване в Република България.
За да се определи моментът на възникване на задължението за здравно осигуряване разпоредбата на чл. 34, ал. 1, т. 2 от ЗЗО трябва да се разглежда комплексно и взаимосвързано със съответстващата му разпоредба в закона – чл. 33, ал. 1, т. 3 от същия закон.
В този аспект считам, че възникването на задължение за здравно осигуряване за тези лица следва да се обвърже с датата, от която се включват в кръга на задължително осигурените в НЗОК лица.
В този смисъл е и Решение № 2160 от 14.10.2013 г. по адм. д. № 470/2013 г. на Административен съд Пловдив, съгласно което датата на възникването на задължението за здравно осигуряване на чужденец, който е със статут на постоянно пребиваващ в Република България, е съответно датата, на която му е разрешено постоянното пребиваване в страната.
На основание изложеното, тъй като в конкретния случай г-жа ………… е със статут на постоянно пребиваващ считано от 31.01.2020 г., възникването на задължението за здравно осигуряване по съответния ред на ЗЗО следва да е от същата дата – 31.01.2020 г.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/МИЛЕНА КРЪСТАНОВА/

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

прилагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

5-53-04-941/26.11.2014 г.ЧЛ. 50 ОТ ЗДДФЛ;ЧЛ.38 ОТ ЗДДФЛВ дирекция ,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика” … е постъпило Ваше писмено запитване прието с вх. № …2014 г. относноприлагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Фактическата обстановка изложена в запитването е следната:Считано от 1995 г. вие сте самоосигуряващо се лице и сте внасял

идентификационен номер по ЗДДС на ЕТ и земеделски производител

ОТНОСНО: идентификационен номер по ЗДДС на ЕТ и земеделски производителУВАЖАЕМИ Г-Н ………………,Във връзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ”-………. с вх. № 20-12-175/ 29.09.2009г. е изложена следната фактическа обстановка:Регистриран сте като земеделски производител по ЗДДС на 16.04.2007г. с ИН по ЗДДС – BG и ЕГН. На 10.10.2008г. в ТР е вписана фирма ЕТ „……………….”

С какъв документ следва да се документира начисляването на ДДС върху акциза?

 чл. 26, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ЗДДС чл. 113, ал. 4 от ЗДДС чл. 84 от ЗАДС Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната:Дружеството е лицензиран складодържател по Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/ и е титуляр на лиценз да управление на данъчен склад за производство и складиране на акцизни

Определяне на годишния размер на данъка от работодател по основно трудово правоотношение на служители, които през 2007 г. са придобили и други видове доходи. Ползване на данъчното облекчение за деца.&

Изх. №04-05-10Дата: 04.02.2008 г. ОТНОСНО: Определяне на годишния размер на данъка от работодател по основно трудово правоотношение на служители, които през 2007 г. са придобили и други видове доходи. Ползване на данъчното облекчение за деца.Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило вна Националната агенция за приходите (вх. № 04-05-10/27.12.2007 г.), Ви уведомявам следното:1. Съгласно чл.49,

Приложение на ЗДДС, във връзка с получени субсидии от ДФ Земеделие” и получено дарение

2_4152/02.04.2008 г.ЗДДС – чл.26, ал.3, т.2§ 1, т. 15 от ДРОтносно: приложение на ЗДДС, във връзка с получени субсидии от ДФ „Земеделие” и получено дарениеПостъпило е запитване, във връзка с получена субсидия за единно плащане на площ; целева субсидия за произведено и продадено качествено краве, биволско, овче и козе мляко; целева субсидия за подпомагане изхранването

Следва ли да се приема, че съдружниците в дружеството имат неуредени задължения?

чл. 176а от ЗДДС                                                      Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната:Във връзка с подадено заявление от дружеството за регистрация по чл. 96 от ЗДДС, след проверка приходната администрация издава отказ за регистрация на основание чл. 176а от ЗДДС, тъй като съдружниците в

прилагане на чл. 176в от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Изх. № 26-Б-71Дата:22.05.2017 год.ЗДДС, чл. 176вОТНОСНО: прилагане на чл. 176в от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Във връзка с постъпило вна Националната агенция за приходите и заведено с вх. № …….. от …… г. Ваше писмо, с което е поставен въпрос относно по прилагането на чл. 176в, ал. 1 от ЗДДС в хипотезата

прилагане на разпоредбата на чл.104 от ДОПК във връзка с извършване на корекции на данните в годишната данъчна декларация по чл.41 от ЗОДФЛ (отм.) за доходите, получени през 2006г.

Изх. № 24-34-266Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………ОТНОСНО: прилагане на разпоредбата на чл.104 от ДОПК във връзка с извършване на корекции на данните в годишната данъчна декларация по чл.41 от ЗОДФЛ (отм.) за доходите, получени през 2006г.В отговор на запитване на Дирекция ..ОУИ“ – гр.====, постъпило с писмо с вх.№ 24-34-266 от 30.03.2007г. по описа на

Scroll to Top