възможност за работа в България на система за продажба на горива на френското акционерно дружество …, изразявам следното становище:

Изх. № 26-П-80
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Уважаеми господин,
В отговор на писменото Ви запитване, заведенона Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) с наш вх. № 26-П-80 от 05.11.2007 г., относно възможност за работа в България на система за продажба на горива на френското акционерно дружество …, изразявам следното становище:
За изготвяне на компетентен отговор ЦУ на НАП инициира среща между представители на акционерно дружество … и междуведомствената комисия за одобряване типовете фискални устройства разрешени за разпространение в България. Срещата беше проведена в отговор на искането на управителя на дружеството … г-н …., изразено в писмо до министъра на финансите заведено в деловодството нас вх.№ 26-00-1180 от 18.10.2007 г. и приложено от Вас към настоящата преписка. Целта на срещата беше по-подробно запознаване с функционалността на системата за продажба на горива на френското акционерно дружество ….
На срещата експерти на … ООД, представляващи ….. ЕООД, направиха описание на функционалните и техническите параметри на системата, като обърнаха внимание на специфичните особености при работата на системата:
– системата …. представлява централизирана информационна система с център във Франция, където се обработва информацията и се подготвят фактурите за клиентите, издавани от българското дружество;
зареждане на гориво чрез системата на …. може да се извършва само от клиенти, снабдени със специални идентификационни карти, предоставени от …. на база на договори за доставка;
при извършване на доставката на клиента се издава документ, съдържащ данни в зависимост от начина на програмиране на клиентската карта. Независимо от начина на програмиране в документа не се съдържа цената за конкретното зареждане, тъй като тя варира непрекъснато в зависимост от котировките на горивата на световните борсови пазари. Ежедневната цена се обявява на интернет страницата на …, от където всеки клиент може да си направи справка;
плащането се извършва след издаване на фактура от …….. Зарежданията се фактурират периодично на 14 дни, в рамките на месеца в който са извършени, като във фактурата се посочва цената, на която е извършено всяко зареждане;
колонката има интерфейс за връзка с Франция и друг, по който могат да бъдат изтеглени данни за всички отчети. В чип-карта в състава на колонката се съхраняват данни за извършените продажби.
В писмото си до министъра на финансите дружеството ……. изразява желание да съгласува системата на функциониране, отчитане и фактуриране на доставките си в съответствие с българското законодателство.
Съгласно българското законодателство от 1994 г. оборотите от продажби на стоки и услуги се регистрират и отчитат чрез фискални устройства.
От 1.01.2007 г. основните обществени отношения, свързани с използването на фискалните устройства (ФУ) като инструмент за отчитане на оборотите от продажби в търговските обекти се регулират от Наредба № Н-18 на министъра на финансите от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн. ДВ, бр. 106 от 27.12.2006 г. , изм.бр.7/2007 г.), издадена на основание на влезлите в сила от 1.01.2007г. Закон за данък върху добавената стойност и Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
Съгласно чл.2, ал.2, т.З от Наредба № Н-18/2006 г., за отчитане оборотите от продажби на течни горива чрез одобрени по смисъла на Закона за измерванията средства за измерване на разход се използва електронна система с фискална памет (ЕСФП), представляваща комплекс от технически и програмни средства за автоматично подаване на информация от измервателните средства за разход на течни горива към централно регистриращо устройство, извършващо отпечатване на клиентска фискална касова бележка и съхранение във фискалната памет (ФП) на реализирания оборот от всички продажби.
ЕСФП за отчитане на оборотите от продажби на течни горива разрешени за разпространение в България трябва да отговарят на техническите и функционалните изисквания съгласно Приложения № 1 и № 2 от Наредба № Н-18/2006 г., което се доказва чрез изпитване на ЕСФП в лабораторни и реални условия по реда на наредбата.
Въз основа на резултатите от изпитването за съответствие на типа междуведомствената комисия издава и представя на председателя на БИМ становище за съответствие на типа с изискванията на тази наредба.
Основните характеристики, по които представената от френското акционерно дружество ….. система за отчитане продажби на горива не отговаря на изискванията на Наредба № Н-18/2006 г. са:
отсъствие на енергонезависима ФП, реализирана и функционираща, съгласно изискванията на наредбата, респективно невъзможност за автоматично подаване на достоверна информация от измервателни средства за разход на течни горива за реализирания оборот от продажби на течните горива към централно регистриращо устройство с ФП;
неиздаване на фискална касова бележка за всяко зареждане на гориво, включително когато плащането е по банков път. За сведение част от одобрените за България модели ЕСФП позволяват зареждане с идентифициращи клиентски карти, в т. ч. употребяваните от ………., …. и др., но при използването им задължително се издава фискална касова бележка;
невъзможност за изпълнение на изискването за задължително отпечатване на единичната цена върху документа издаван при зареждане на горива (фискална касова бележка).
Френското акционерно дружество …. би могло да стъпи на българския пазар за продажба на течни горива след отстраняване на изброените по-горе принципни несъответствия и представяне на системата за одобряване по установения от Наредба № Н-18/2006 г. ред.
на Националната агенция за приходите изразява готовност за оказване на съдействие на акционерно дружество ….. в рамките на своята компетентност.
//

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *