при.ккинс на ч. 1.173 от ЗДДС/в сп.к1 от 01.01.2007г./

Изх. № 26-Р-30
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: при.ккинс на ч. 1.173 от ЗДДС/в сп.к1 от 01.01.2007г./
Във връзка с поставените въпроси във Ваше писмо с Изх. № 12-00-7693/10.07.2007 г., постъпило в ЦУ на НАП с вх. Л11 26-Р-30/12.07.2007 г. на основание чл.Ю. ал.1. т. 10 от Закона за националната агенция за приходите изразявам следното становище:
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Държавно предприятие „…“ е доставчик на услуги на международна организация …. В запитването Ви е посочено, че тези. предоставяни от Вас услуги, са обработка на данни и предоставяне на информация.
Зададен е следния въпрос: Приложима ли е в случая разпоредбата на чл.173 от Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС7 за извършените от Държавно предприятие „….“ доставки към ……? В случай, че не е приложим чл.173 от ЗДДС за тези доставки, следва ли да бъде начислен данък върху добавената стойност за тях на основание чл.82. ал.1 във връзка с ч.т.12. ал.1 от ЗДДС ?
Съгласно чл. 151 (I) (б) от Директива 2006/1 12/НИО /чл. 15 (Ю) от Директива 77/388/ЕИО (отменена)/, държавите-чденки освобождават от облагане с данък върху добавената стойност доставката на стоки или услуги на международни организации, признати за такива от държавните органи на приемащата държава или на членове на такива организации при ограниченията и условията, установени в международните конвенции за създаване на организациите или в споразуменията за техните седалища. В цитираната в писмото Вп Международна конвенция на ………. за сътрудничество за безопасността на въздухоплаването се предвижда освобождаване от данъци, свързани със създаването, разпускане или ликвидиране на организацията (чл. 22. т. I от Консолидираната версия, която обединява текстовете от съществуващата конвенция, оставащи в сила. с измененията и допълненията, направени на дипломатическата конференция от 27.06.19971.). Видно от писмото Ви, представляваното от Вас предприятие не извършва такива услуги и следователно същите не могат да се квалифицират по чл.22. т. 1. Извършваните от Вас услуги не попадат и в обхвата на чл. 22. т.4 от горепосочената конвенция, тъй като уточнението “и свързани по някакъв начин с организацията“ се отнася за заемите, а не за данъците по принцип. 1ака правото на освобождаване от косвени фискални налози възниква, само когато са налице едновременно двете условия: същите произтичат от даването на заеуш и са свързани по някакъв начин с организацията. В чл.1. т. 1 от приложение III “Данъчни разпоредби“ към горепосочената конвенция е предвидена и то само възможност за освобождаване на организацията от данъци или възстановяване на стойността иу! – единствено във връзка освобождаването от задължения, посочени в чл.22 и 23 от същата конвенция.
С оглед па гореизложеното но отношение на извършваните от Държавно предприятие “…….“ доставки на услуги по договор с …….. не може да бъде приложена разпоредбата на чл. 173 от ЗДДС. нито чл. 151 (1) (б) от Директива 2006/112/ЕИО.
гьй като Международната конвенция па ………. за сьгрхдничесгво за безопасността па въздухоплаването не предвижда подобно освобождаване и в този смисъл извършваните услги не представляват освободени доставки по силата на межднародни договори, спогодби, споразумения, конвенции иди други подобни, по които Република България е страна.
В случая за тези доставки, извършвани от Вае следва да бъде начислен данък вьрхч добавената стойност па основание чл.82. ад. 1 вьв връзка с ч.т. 1 2. ад. I от ЗДДС.
//

Оценете статията

Вашият коментар