възможност за събиране по принудителен начин на такси, които се събират от чужденците в системата на МВР при разрешаване на дългосрочно, продължително или постоянно пребиваване в Република България&l

.№24-32-30
дата: 29.08.2011 год.
ДОПК, чл. 162, ал. 2, т. 3;
ДОПК, чл. 163;
ДОПК, чл. 165;
ДОПК, чл. 166.
Относно:възможност за събиране по принудителен начин на такси, които се събират от чужденците в системата на МВР при разрешаване на дългосрочно, продължително или постоянно пребиваване в Република България
Във Ваше писмено запитване, заведено с вх.№ ../19.07.2011г. по регистъра на ТД на НАП …, офис …, и препратено от дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – гр. …вЦУ на НАПса поставени следните въпроси:
Възможно ли е събиране по принудителен начин от органите на НАП по реда наДОПК, на основание чл.162, ал.2, т.3 от същия кодекс, на такси, които се събират от чужденците в системата на МВР при разрешаване на дългосрочно, продължително или постоянно пребиваване в Република България, както и каква е процедурата за това.
Във връзка с така поставените въпроси изразявам следното становище:
Съгласно § 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за чужденците в Република България /ЗЧРБ/за издаване на визи, разрешения за пребиваване и други документи по този закон се събират такси, определени с акт на Министерския съвет. С постановление на Министерски съвет № ПМС № 53 от 26.02.1998 г., е приета Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси. В раздел ІV от същата са утвърдени размери на таксите по Закона за чужденците в Република България.
Следователно, предвид, че дължимите за издаване на визи, разрешения за пребиваване и други документи по ЗЧРБ са държавнитакси и тяхното основание е определено в закона /Закона за чужденците в Република България/, същите са публични вземания по смисъла на чл.162, ал.2, т.3 от ДОПК.
Публичните вземания се събират от публичните изпълнители при Националната агенция за приходите по реда на ДОПК, освен ако в закон е предвидено друго /чл.163 от ДОПК/. В конкретния случай в ЗЧРБ не е предвиден друг ред, поради което публичните изпълнители в НАП ще извършват събирането на дължимите такси като публични вземане, ако същото им бъде изпратено.
Следва обаче да се има предвид, че на основание чл. 165 от ДОПК събирането на публични вземания се извършва въз основа на влязъл в сила акт за установяване на съответното публично вземане, издаден от компетентен орган, освен ако в закон е установено друго.
По отношение установяването на публичните вземания ДОПК предвижда, че тосе извършва по реда и от органа, определен в съответния закон /чл. 166, ал.1/. Съгласно ал.2 на същия член ако в съответния закон не е предвиден ред за установяване на публичното вземане, то се установява по основание и размер с акт за публично вземане, който се издава по реда за издаване на административен акт, предвиден в Административнопроцесуалния кодекс. Ако в съответния закон не е определен органът за издаване на акта, той се определя от кмета на общината, съответно от ръководителя на съответната администрация.
Законът за чужденците в Република България не предвижда нито ред за установяване на държавните такси, нито определя органът, който да установява тези публични вземания, поради което приложимо е правилото на чл.166 от ДОПК. В този смисъл, компетентният орган да издаде акта за установяване на публично вземане е органът, определен от Министъра на Министерство на вътрешните работи.
След установяване на публичното вземане за такси със акт за установяване на публично вземане по чл.166, ал.2 от ДОПК, същият след влизането му в сила може да бъде изпратен на НАП за събиране.
Относно комплектоване на преписката при изпращането й в НАП, моля да имате предвид копие на писмо Изх. № 91-00-513/30.12.2009, което Ви изпращам отново.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »