fbpx

възможност за закупуване на осигурителен стаж

3_5986/15.12.2008 г.
КСО, § 9, ал. 2 от ПЗР
Относно: възможност за закупуване на осигурителен стаж
Постъпило е писмено запитване във връзка с приложението на осигурителното законодателство. Според изложеното в същото лицето е военен пенсионер от 2000 г. След пенсионирането си продължава да работи. Във връзка с това поставя въпроса може ли да заплати осигурителни вноски по реда на § 9, ал. 2 от ПЗР на Кодекса за социално осигуряване за 6 (шест) месеца с цел увеличение размера на пенсията за една година придобит осигурителен стаж след пенсионирането?
При така изложената фактическа обстановка с оглед нормативните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване (КСО, ДВ бр. 110/1999 г., посл. изм. ДВ бр. 102/2008 г.), изразяваме следното становище:
Условията за зачитане на осигурителен стаж на различните категории осигурени лица са регламентирани в чл. 9 от КСО и в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Зачитането на осигурителен стаж е поставено в зависимост от основанието, на което осигурените лица работят и начина, по който се внасят осигурителните им вноски. В почти всички случаи обаче зачитането на осигурителен стаж задължително е свързано с извършването на трудова дейност. Съществуват и периоди, през които на осигурените лица се зачита осигурителен стаж без за тях да се дължат или да са внесени осигурителни вноски.
Възможностите за закупуване на осигурителен стаж са много ограничени и се допускат само в изрично предвидени случаи.
На основание §9, ал. 2 от ПЗР на КСО за осигурителен стаж при пенсиониране се зачита времето на обучение на лицата, завършили висше или полувисше образование, ако внесат за своя сметка осигурителни вноски, изчислени върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО към датата на внасянето на вноските. Осигурителният стаж се зачита за времето, за което са внесени вноските, но не за повече от срока на обучение, предвиден по учебния план за завършената специалност.
Осигурителните вноски за закупуване на осигурителен стаж са в размера, определен за фонд “Пенсии“ за лицата родени преди 1 януари 1960 г., който от 1 октомври 2007 г. е 22 на сто. Месечната стойност за “откупения“ осигурителен стаж зависи от две величини – размера на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, установен към момента на “откупуване“ на стажа и установения за същото време размер на осигурителната вноска за фонд “Пенсии“. Така например за настоящия период размерът на минималния осигурителен доход е 240 лв. и следователно размера на месечната осигурителна вноска е 52,80 лв. При промяна на размера на минималния осигурителен доход или размера на осигурителната вноска за фонд “Пенсии“ се променя и месечния размер на дължимата осигурителна вноска. Общата сума на дължимите вноски се получава като месечният размер на вноската се умножи по броя на месеците, за които се откупува осигурителен стаж. Вноските се внасят по сметките на компетентната ТД на НАП. Плащането може да стане по банков път или чрез пощенски запис. И в двата случая в платежния документ се вписва код за вид плащане 550403.
“Откупуването“ на осигурителен стаж за времето на обучение във висши и полувисши училища може да се извърши до края на 2015 г. Лицата могат по свое желание да заплатят вноски или наведнъж за целия период, който желаят да “откупят“ или да внасят вноските за отделни месеци на части. Когато вноските се внасят през различни периоди винаги трябва да се има предвид размера на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица и размера на вноската за фонд “Пенсии“ за всеки период поотделно.
Осигурителните вноски за “откупуване“ на осигурителен стаж на обучението във висши или полувисши училища се внасят само за периодите, за които осигурителен стаж не е зачетен на друго основание.
Осигурителните вноски, които са внесени доброволно и за същия период не е зачетен осигурителен стаж на друго основание не могат да бъдат възстановени, при поискване от лицата. Това е така тъй като вноските са внесени доброволно и не са изискуеми по реда на ДОПК.
С оглед разпоредбата на чл. 102 от КСО лицата, на които е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност поради общо заболяване и за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест, могат да поискат преизчисляване на пенсията за придобит осигурителен стаж и осигурителен доход след пенсионирането, ако това е по-благоприятно за тях.
С оглед на гореизложеното няма пречка лицето да внесе осигурителни вноски на основание § 9, ал. 2 от ПЗР на КСО за посочения период.
Заверяването на осигурителния стаж, както и преизчисляването на пенсията е от компетентност на териториалните поделения на Националния осигурителен институт.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Scroll to Top