възможността да се ползва данъчно облекчение за намалена работоспособност по представено Експертно решение № ХХХ/22.07г.

5_ 23-14-125/26.11.2009г.
ЗДДФЛ чл. 18, ал.1 ; чл. 50
във връзка с подадена:ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2008г иискане за възстановяване на данък върху доходите на физически лица , както истановище относно възможността да се ползва данъчно облекчение за намалена работоспособност по представено Експертно решение№ ХХХ/22.07г.
Съгласно чл. 18, ал.1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лицасумата от годишните данъчни основи по чл. 17 за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението.
Представеното Експертно решение на ТЕЛК № ХХХ/ от 22.07.2009г. за преосвидетелстване, с което се установя обстоятелството, че лицето ХХХХХ е с трайно намалена работоспособност в размер на 38% за две години считано от 01.03.2008г.
В представения от Вас случай, с Решение № Хна Административен съд … Х отделение – Х състав от 30.04.2009г. е отменено ЕР на НЕЛК № ХХ/14.01.2008г., с което е отменено ЕРна ТЕЛК № ХХ/24.03.2005г. по оценка на работоспособността 54,64 ТНР ПО НЕР/2000г; 38% ТНР ПО НМЕР/2005г. към 14.01.2008г.
При така изложената фактическа обстановкаи предвидразпоредбата на чл. 18, ал.1 от ЗДДФЛ, считаме че за доходите придобити от извън трудови правоотношения през 2008г. за лицето няма правно основаниеда ползва данъчното облекчение за намалена работоспособност.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

данъчно третиране по ЗДДС на доставка зареждане на горива при извършване на транспортни услуги извън територията на страната

3_5561/26.11.2008г.ЗДДС, чл. 13;ЗДДС, чл. 124 Относно: данъчно третиране по ЗДДС на доставка зареждане на горива при извършване на транспортни услуги извън територията на странатаСпоред изложеното

ЗДДФЛ, чл.24, aл. 1

Изх. № 26-Д-63……………..Дата: .…………… .2008 г.Уважаема г-жо…………,Във връзка с Ваше писмено запитване до ЦУ на НАП, заведено с входящ № 26-Д-63 от 25.06.2007 г. Ви

Деклариране на доходи от наем и

ОТНОСНО: Деклариране надоходи от наем и плащане на данъквърху тях В отговор на направеното от Вас запитване до органите по приходи при ТД на НАП

casibom