възможността при установен брак, съответно липса на произведена продукция, основа за начисляване на данък върху добавената стойност (ДДС) да бъде счетоводната себестойност на бракуваната/липсващата пр

Изх. №26-И-65
Дата: 20.08.2009 год.
ЗДДС, чл. 79, ал. 3.
Вна НАП е постъпила Ваша молба за изразяване на становище във връзка с прилагането на чл. 79, ал. 3 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
От изложеното в молбата Ви е видно, че „…………..“ АД осъществява дейност, свързана с производство и реализация на пакетирани хранителни продукти в категорията солени снаксове и вафли. С оглед характера на дейността е възможно да възникне бракуване на произведена продукция, съответно установяване на липси, които не попадат в изключенията, дефинирани в чл. 80 от ЗДДС. Считате, че на практика е почти невъзможно и икономически неоправдано да се проследи за всяка една доставка, която участва в калкулирането на счетоводната себестойност на произведената продукция, дали е ползван или не данъчен кредит. Предвид на тези обстоятелства желаете да бъде изразено становище относно възможността при установен брак, съответно липса на произведена продукция, основа за начисляване на данък върху добавената стойност (ДДС) да бъде счетоводната себестойност на бракуваната/липсващата продукция, намалена с начислените разходи за труд и осигуровки за съответния месец.
При така изложеното от Вас, считам следното:
Съгласно чл. 79, ал. 3 от ЗДДС регистрирано лице, което изцяло или частично е приспаднало данъчен кредит за произведени, закупени, придобити или внесени от него стоки, при унищожаване, установяване на липси или при бракуване на стоките, както и при промяна на предназначението им, начислява и дължи данък в размер на приспаднатия данъчен кредит. Корекцията се извършва в данъчния период, през който са възникнали съответните обстоятелства, чрез съставяне на протокол, който се отразява в дневника за продажбите и справката-декларация за този данъчен период (чл. 79, ал. 4 от ЗДДС).
Считам, че е приемливо направеното от Вас предложение корекцията на ползвания данъчен кредит да бъде извършена, като бъде начислен данък върху добавената стойност върху счетоводната себестойност на продукцията за съответния
месец, намалена с начислените разходи за труд и осигуровки, тъй като този подход не би могъл да причини щета за бюджета, доколкото за последните е сигурно, че не е ползван данъчен кредит.
Независимо от горното, в случай че имате възможност да анализирате за кои елементи, които участват във формирането на счетоводната себестойност на
произведената продукция, е ползван данъчен кредит, съответно не е ползван такъв, считам че това би била по-коректна основа за начисляване на ДДС.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *