възможността за изплащане на трудови възнаграждения в полза на съдружници в учреденото от тях търговско дружество.

2_1804-1/09.07.2008г.
ЗДДФЛ, чл.29,т.5, §1,т.30
В подадено от Вас запитване, заведено по регистъра на Дирекция „ОУИ”- гр. с вх. № г. сте поставили въпрос относно възможността за изплащане на трудови възнаграждения в полза на съдружници в учреденото от тях търговско дружество.
С оглед на поставения от Вас въпрос изразяваме следното становище: Правата и задълженията на съдружниците в дружество с ограничена отговорност са регламентирани в чл.123 и чл.124 от ТЗ.
На основание посочените разпоредби съдружникът има право да участва в управлението на дружеството, в разпределението на печалбата, правото да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, да преглежда книжата на дружеството, както и право на ликвидационен дял. Освен права за всеки съдружник възникват и определени задължения, а именно да участва в управлението на дружеството, да съдейства за осъществяване на неговата дейност, да изпълнява решенията на общото събрание, както и да изплати или внесе дяловата вноска.
Правото на част от печалбата е основно имуществено право на съдружника в ООД. Правото на дивидент не произтича непосредствено от закона, а е обусловено от волята на съдружниците и се поражда при наличие на следните предпоставки: изтичане на финансовата година, приемане на годишния отчет и баланса, наличие на решение на общото събрание за разпределяне на печалбата и нейното изплащане.
В ТЗ не е предвидена изрична възможност за успоредно съществуване на членствено и трудово правоотношение, но няма пречка съдружниците в търговското дружество да поемат и задължения за предоставяне на работна сила по трудово правоотношение. Основание за това е и предвидената в чл.115, т.8 от ТЗ възможност с дружествения договор да се уговорят и други права и задължения на съдружниците, като например определена категория съдружници могат да бъдат натоварени с допълнителни задължения извън членствените.
Друга възможност за изплащане на възнаграждения на съдружниците еналице, когато същите полагат труд по извънтрудови правоотношения. Легално определение на понятието „извънтрудови правоотношения” е дадено в §1,т.30 от ДР на ЗДДФЛ /в редакция от 2007г./. Това са правоотношенията, по силата на които се дължи определен резултат от физическо лице, което не е търговец и нямат характер наупражняване на занаят и свободна професия.
Едно от правомощията на Общото събрание, посочено в чл.137,т.5 от ТЗ е да избере управител и да определи възнаграждението му. Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на общото събрание. Няма пречка дружеството да се представлява и управлява от няколко управители. Отношенията между дружеството и управителя/управителите се уреждат с договор за възлагане на управление, който се сключва в писмена форма. По силата на този договор управителят се задължава да извърши определени правни действия срещу определено възнаграждение, като последиците от тези действия възникват за търговското дружеството. Възнагражденията по договори за управление и контрол в редакцията на ЗДДФЛ, действаща до 31.12.2007г. се третират като доходи от друга стопанска дейност, за които облагаемият доход се формира след приспадане на 10 на сто нормативно признати разходи, съгласно чл.29, т.5 от ЗДДФЛ. Считано от 01.01.2008г. тези доходи имат характер на доходи от трудови правоотношения по смисъла на §1,26,б.”з” от ДР на ЗДДФЛ и същите подлежат на облагане по реда на чл.24 от ЗДДФЛ.
Предвид гореизложеното ако считате, чеправата Ви като съдружник са нарушени за Вас е налице възможност за защита по реда, предвиден в ТЗ.

Оценете статията

Вашият коментар