Възникнали въпроси при извършване на ревизия

3_4495/25.09.2008г.
ЗДДС, чл. 25, ал. 6;
ЗДДС, чл. 26, ал. 3, т. 2
ОТНОСНО: Възникнали въпроси при извършване на ревизия
Според изложеното в запитването при извършване на ревизия е установена следната фактическа обстановка:
За ревизираният период 01.03.2007г. – 31.03.2008г.„А” е извършвало дейност по „Реставрация, реконструкция и адаптация” на сграда . От представените при ревизията документи е установено, че посочената сграда е собственост на „Б”. Община С е издала разрешение за строеж № 58/18.04.2006 г. на „Б”, в което е записано, че строежът следва да завърши в срок от пет години. На името на „А” е издаден Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строеж от 12.06.2006г., а като документ за учредено право на строеж ревизираното лице е представило Протокол № 5/03.06.2006 г. за решение, в който е указано, че дейността по демонтажа, реставрацията и реконструкцията се възлага да се извърши от „А”. Същото е сключило Договор за упражняване на строителен надзор с лицензирана фирма -„Е” ООД,както и договор за извършване на СМР с подизпълнител – „У” ООД, за който са издадени фактури с получател ревизираното лице и за който същото е упражнило право на приспадане на данъчен кредит.
При проверка на банковите документи на ревизираното лице е установено, че всички средства във връзка с демонтажа, реконструкцията и адаптацията са постъпили по разплащателната сметка на „А” и са наредени от Министерски съвет, Дирекция по вероизповеданията , както следва:
на 04.04.2007 г. – 80 000,00лв.
на 06.06.2007г.– 25 000,00лв.
на 10.08.2007г. – 220 000,00лв.
на 15.10.2007г. – 180000,00лв.
на 21.12.2007г. -300000,00лв.
с посочено основание „субсидия”. Постъпилите парични средства са осчетоводени по кредита на с-ка 706 с наименование „Приходи от финансирания”.
Същите са предоставени на „А” за финансиране на разходите за демонтажа, реконструкцията и адаптацията на „Б”, извършвани от „А” и набирани по сметка 613 – разходи за придобиване на ДМА.
В хода на ревизията е предоставено писмо от „А”до Министерски съвет, Дирекция”Вероизповедания”, с което е направенотчет за получените суми за финансиране и извършените разходи по СМР към 10.06.2008г.- строителството е на фаза груб строеж, с положена покривна конструкция.
Между „У” – подизпълнител и „А”– изпълнител са съставяни Протоколи за извършените работи, подписани от инвеститорски контрол. Въз основа на тези Протоколи са издавани фактури от „У” на”А”, платени със средствата на преведената субсидия. Между ЦЗС и Троянски манастир няма съставяни Протоколи за етап на завършеност.
Изпратено е Искане до Дирекция по вероизповеданията във връзка с установяване на кого е отпусната „субсидията и с каква цел. Получен е отговор, в който е записано, че Дирекция „Вероизповедания” е разпределила и изпратила сума в размер на 805000,00лв. от държавната субсидия на „А” за ремонта и строителството на югоизточното крило на „Б”. В т.3 от получения отговор е записано „гласуването на средствата за манастира…….”., коетоВи навежда на мисълта, че отпуснатите средства са „субсидия” за „Б”, като само превеждането им е станало вместо по сметката на манастира, по сметката на „А”. Този извод за Вас се е формирал от установената фактическа обстановка при предходни ревизионни производства, в които е установено, че средствата за финансиране на СМР са превеждани от „Б” и е прието, че същите имат характер на авансови плащания и е начислено ДДС по тях. Притака изложената фактическа обстановка поставяте следните въпроси:
Въпрос №1
Следва ли да се приеме, че разпределените средства от Дирекция Вероизповедания са безвъзмездно получени средства от бюджета и за „А” представляват субсидия за финансиране на разходи, в конкретния случай за изграждането на ДМА, за който след предаването му в завършен вид на „Б” трябва да се начисли ДДС или да се приеме, че преведените суми имат характер на авансово плащане и ДДС да се начисли към момента на получаването им?
Въпрос №2
Ако получените средства не може да бъдат характеризирани като авансови плащания, може ли да се счита , че щом с получената субсидия са платени извършените от подизпълнителя СМР, то тя е усвоена и ДДС е дължимо и от кой момент/от момента на издаването на фактура от подизпълнителя към изпълнителя, за което има съставяни протоколи за извършени работи или от момента на актуване между изпълнителя и възложителя/?
При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС, обн. ДВ бр.63 от 4 август 2006 г., посл. изм. ДВ бр.113 от 28 декември 2007 г./ и ППЗДДС /обн. ДВ, бр.76 от 15 септември 2006г., посл. изм. ДВ, бр.71 от 12.08.2008 г./по зададените въпросиизразяваме следното становище:
Съгласно посочения Протокол №5 от 03.05.2006г., удостоверяващ решение на Х, дейността по демонтажа, реставрацията и реконструкция на крилото на „Б” следва да се извърши от „А”. Всички средства, отнасящи се до дейносттаще се превеждат на сметка на „А”.
Договорът за упражняване на строителен надзор е сключен между „А” и лицензирана фирма – „Е”. На името на ревизираното лице – „А” е издаден и Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия.
„А” има сключен договор за извършване на СМР с подизпълнител, като същото за ревизиранияпериод е упражнило право на приспадане на данъчен кредит по фактури, издадени от подизпълнителя във връзка с изпълнението на договора. Фактурите са платени със средствата,преведени на „А” от Дирекцията по вероизповеданията.
От така изложените факти и обстоятелства считаме, че в случая е налице доставка на услуга, изразяваща се в извършване на СМР по демонтаж, реставрация и реконструкция между две задължени лица, при които възложител на строително – ремонтните работи е „Б” – собственик на имота, в който се извършват СМР, а изпълнител на същите е „А”.Доставчикна услугата по смисъла на чл.11 от ЗДДС в случая е „А”, а получател съгласно цитираната разпоредба е „Б”. Мястото на изпълнение на тази услуга е на територията на страната и същата е възмездна.Предметът на доставката на тази услуга не попада в обхвата на освободените доставки по глава ІV от ЗДДС и в случая е налице облагаема доставка по смисъла на чл.12, ал.1 от с.з. На датата на възникване на данъчното събитие ще възникне задължение за ЦЗС да начисли данък съгласно разпоредбата на чл.25, ал.5 от закона, като се съобрази и ал.6 от същата правна норма.
Съгласно чл.35, т.9 отЗакона за вероизповеданията Дирекция „Вероизповедания” е специализирана администрация на Министерски съвет, която прави предложения пред Министерския съвет по проекта на държавния бюджет за разпределението на държавната субсидия, предназначена за регистрираните вероизповедания, и осигурява отчетността.
В получения отговор от Дирекция „Вероизповедания”, т.2 е записано „….за ремонта и изграждането на така нареченото игуменско крило на„Б”, а в т.3 ”… гласуването на средствата за манастира е резултат от изпълнение на молба на ръководството на манастира и след представена и утвърдена за целта от Националния институт по паметниците на културата проекто-сметна документация за изграждащия се обект.”. Служебно известно е , че с писмо изх.№7417/04.10.2005г. на МКТ „Национален институт по паметници на културата” до „Б”, е допуснато демонтиране на сградата на ….крило на „Б”.
Строителните работи по демонтаж, реставрация и реконструкция се извършват в имот, собственост на „Б”,като разрешението за строеж също е на „Б”, т.е. касае се за обект, който е собственост на „Б”. Средствата, гласувани и отпуснати от Дирекция „Вероизповедания” съгласно получения отговор, са предназначениза този обект, което налага извода, че получател на тази субсидия е „Б” – собственик на имота, а не – „А”. Фактът, че средствата от Дирекция „Вероизповедания” са постъпвали директно по сметката на „А” не ги прави субсидия/финансиране/ за стопанството. Считаме, че същите са с характер на възнаграждение /насрещна престация/за „А”, платено от трето лице.
Предвид гореизложеното считаме, че получените парични средства по сметката на„А” от Дирекция „Вероизповедания” представляват авансово плащане за доставката на услуги по демонтажа, реставрацията и реконструкцията на югоизточното крило на „Б”. Съгласно чл.25, ал.6 от ЗДДС когато преди да е възникнало данъчно събитие се извърши плащане по доставката, данъкът става изискуем при получаване на плащането /за размера на плащането/, с изключение на получено плащане във връзка с вътреобщностна доставка. Следователно за „А” ще възникне задължение за начисляване на данък върху добавената стойност по реда и в сроковете предвидени в закона.
Настоящото писмо не представлява доказателство по смисъла на глава осма от ДОПК. С оглед на това същото не следва да се прилага като неразделна част към ревизионния доклад по силата на чл.117, ал.3 от ДОПК.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *