възникване на право за осигуряване на лице като самоосигуряващо се на основание протокол от общо събрание на осигурителна каса (ОК)

3_795/07.05.2019 г.

КСО, чл. 8;
НООСЛБГРЧМЛ, чл. 1, ал. 1

ОТНОСНО: възникване на право за осигуряване на лице като самоосигуряващо се на основание протокол от общо събрание на осигурителна каса (ОК)

Според изложеното в запитването, ОК „Н“, гр. С е вписана в регистър Булстат на 14.05.2002 г. с определен управляващ лицето ЕИЛ. Към настоящия момент е установено, че няма вписани промени в регистър Булстат.
На 03.08.2018 г. в офис на НАП е подадена декларация обр. ОКД-5 вх. №… от лицето ВЛЛ с ЕГН, с която декларира упражняване на трудова дейност като съдружник в неперсонифицирано дружество ОК „Н“ с ЕИК… , считано от 03.08.2018 г. с избран вид за осигуряване „всички осигурителни рискове“. Към запитването е приложен протокол от проведено на 03.08.2018 г. общо събрание на ОК „Н“, на което е взето решение, че поради влошеното здравословно състояние на председателя на осигурителната каса ЕИЛ, задълженията му ще бъдат изпълнявани от съпругата му ВЛЛ.
От 19.02.2019 г. лицето ВЛЛ е вписано по ЕГН като член на ОК „Н“.
За периода от 03.08.2018 г. до момента на извършената проверка за лицето ВЛЛ са подавани данни с декларация обр. № 1 с код за вид осигурен „12“ – самоосигуряващо се лице под ЕИК на ОК „Н“ и данни с декларация обр. № 1 от ЕИК на „Б“ ЕАД с код за вид осигуряване „01“ – лице по трудови правоотношения.
В тази връзка е поставен въпросът възниква ли право за осигуряване на лицето ВЛЛ като самоосигуряващо се по реда на чл. 1, ал. 1 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ) на основание протокола от общото събрание на ОК „Н“, проведено на 03.08.2018 г.?

При така изложената фактическа обстановка и съобразявайки действащата към настоящия момент относима нормативна уредба e изразено следното становище:
Съгласно чл. 8, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), осигурителите, самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 могат да образуват осигурителни каси, които се регистрират в териториалната дирекция (ТД) на Националната агенция за приходите (НАП). Осигурителните каси провеждат осигуряването на своите членове. Според разпоредбата на чл. 8, ал. 2 от КСО, осигурителните каси извършват осигуряването на тези лица, като:
– събират и превеждат в законоустановените срокове дължимите осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, за допълнителното задължително пенсионно осигуряване, за здравното осигуряване и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ по съответните сметки на НАП;
– представят в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) необходимите документи за изплащане на паричните обезщетения и помощите от държавното обществено осигуряване;
– оформят и съхраняват документите, свързани с осигуряването на членовете на касата.
Начинът и редът за създаването, регистрирането и функционирането на осигурителните каси се уреждат с Наредбата за осигурителните каси (НОК), приета с ПМС № 89 от 09.04.2001 г. по предложение на НОИ, съгласувана с НАП (чл. 8, ал. 3 от КСО).
Както съгласно чл. 8, ал. 1 от КСО, така и според чл. 2, ал. 1 от НОК, осигурителни каси могат да образуват осигурителите, самоосигуряващите се лица и/или лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО, като по отношение на осигурителите законодателят е изключил тези, които имат наети на работа повече от 50 лица (чл. 2, ал. 4 от НОК).
На основание чл. 4, ал. 1 от НОК, в териториалните дирекции на НАП се води регистър на осигурителните каси. Същите подават заявление за регистрация по образец (приложение № 1 към чл. 4, ал. 2 от НОК) за вписване в регистъра по ал. 1 в съответната ТД на НАП (чл. 4, ал. 2 от НОК).
Към заявлението по чл. 4, ал. 2 се представят: учредителен договор, с който се уреждат правата и задълженията на членовете на касата, и решение на членовете на касата за определяне на лицето, което я представлява; списък на членовете на касата (име или наименование) с техните постоянни адреси или адреси на управление на дейността, ЕГН, личен номер на чужденец, личен номер, служебен номер, издаден от НАП и/или ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, номер и дата на съдебното решение или на акта за регистрация и от кого са издадени (ако има такива), като за осигурителите – членове на касата, се посочва и броят на осигуряваните лица (чл. 4, ал. 3 от НОК).
В 14-дневен срок от получаване на искането органът по приходите от компетентната ТД на НАП издава удостоверение или отказ за вписване в регистъра по ал. 1, като отказът за вписване може да се обжалва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (чл. 4, ал. 4 от НОК).
В 7-дневен срок от получаване на удостоверението за регистрация осигурителната каса се регистрира в Агенцията по вписванията (чл. 4, ал. 5 от НОК).
Осигурителната каса се създава с единствената цел, която съгласно чл. 8, ал. 2 от КСО и чл. 8, ал. 1 от НОК е да действа като осигурител спрямо членовете си, които са самоосигуряващи се лица или лица по чл. 4, ал. 9 КСО, както и спрямо осигурените при членовете на касата лица.
Задължението на членовете на осигурителната каса е да внасят в същата дължимите от тях осигурителни вноски в сроковете, определени с учредителния договор на касата (чл. 8, ал. 2 от НОК).
В настоящия случай според изложеното в запитването, В Л Л е подала декларация обр. ОКД-5, с която е декларирала упражняване на трудова дейност като съдружник в неперсонифицирано дружество ОК „Н“, считано от 03.08.2018 г.
На основание чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО лицата, упражняващи трудова дейност като съдружници в неперсонифицирано дружество са задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт. По свой избор същите могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство (чл. 4, ал. 4 от КСО). По смисъла на чл. 5, ал. 2 от КСО тези лица са самоосигуряващи.
По отношение на неперсонифицираните дружества е важно да се отбележи, че в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) е регламентирано, че неперсонифицираното дружество е гражданско дружество, създадено с договор между две или повече лица за обединяване на своята дейност и постигане на обща цел (чл. 357 от ЗЗД), т.е. за извършване на съвместна дейност.
Създаването и прекратяването на неперсонифицираните дружества, осъществяването на дейността им, управлението и правомощията на съдружниците са уредени в разпоредбите на чл. 357-364 от ЗЗД.
Предвид изложеното осигурителната каса като правен субект, която е учредена и функционира на основание чл. 8 от КСО и НОК не може да бъде идентична или приравнена на неперсонифицирано дружество, чиято специална правна уредба е регламентирана в ЗЗД. Предвид това и ОК „Н“ не може да бъде квалифицирана като неперсонифицирано дружество.
В тази връзка, доколкото осигурителната каса по своята същност не е неперсонифицирано дружество, то за лицето ВЛЛ не възниква основание за осигуряване по реда на чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО, съответно чл. 1, ал. 1 от НООСЛБГРЧМЛ като съдружник, упражняващ дейност в неперсонифицирано дружество. Протоколът от проведеното на 03.08.2018 г. общо събрание на ОК „Н“, на което е взето решение, че задълженията на представляващ касата ще бъдат изпълнявани от ВЛЛ, не може да бъде основание за възникване на осигуряване за ВЛЛ като самоосигуряващо се лице – за дейност като съдружник в неперсонифицирано дружество. Следователно подадената от лицето декларация образец Окд-5 и внесените осигурителни вноски на това основание се явяват извършени при първоначална липса на законово основание. Съответно липсва и основание за вписването в регистъра по чл. 4, ал. 1 от НОК на ВЛЛ като член на касата, предвид обстоятелството, че същата не е самоосигуряващо се лице и по аргумент на чл. 8, ал. 1 от КСО и чл. 2, ал. 1 от НОК не би могла да членува в осигурителна каса.

5/5

Вашият коментар