възобновяване осигуряването на лице по чл. 4б, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) в допълнително задължително пенсионно осигуряване – универсален пенсионен фонд (ДЗПО-УПФ)

3_1832/02.12.2019 г.

КСО, чл. 4б;
КСО, чл. 124а

ОТНОСНО: възобновяване осигуряването на лице по чл. 4б, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) в допълнително задължително пенсионно осигуряване – универсален пенсионен фонд (ДЗПО-УПФ)

Според изложеното в запитването, на 15.10.2019 г. лице е подало заявление в офис на НАП, с което е упражнило правото си на избор да промени осигуряването си от ДЗПО-УПФ във фонд „Пенсии“, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ на държавното обществено осигуряване (ДОО). След направения избор обаче е преценено, че прехвърлянето на осигуряването е неблагоприятно.
В тази връзка е поискано разяснение относно възможността за възобновяване на осигуряването в ДЗПО-УПФ.

При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на КСО (обн. ДВ бр. 110/1999 г., посл. изм. ДВ бр. 94/2019 г.) e изразено следното становище:
На основание чл. 4б, ал. 1 от КСО осигурените в ДЗПО-УПФ лица имат право да изберат да променят осигуряването си от ДЗПО-УПФ във фонд “Пенсии”, съответно във фонд “Пенсии за лицата по чл. 69”, с увеличена осигурителна вноска в размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд не по-късно от 5 години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1 и ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст.
Съгласно чл. 4б, ал. 3 и ал. 4 от КСО лицата упражняват избора си по ал. 1, като подават заявление до компетентната ТД на НАП. Осигуряването на лицата по реда на ал. 1 възниква от първо число на месеца, следващ месеца на избора. Редът и начинът за избор на осигуряване, събиране и разпределение на увеличената осигурителна вноска за лицата по ал. 1 се уреждат с Наредбата по чл. 179, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” и за обмен на информация (Наредба, обн. ДВ бр. 70/2018 г., в сила от 24.08.2018 г., приета с ПМС № 175 от 20.08.2018 г.).
Нормата на чл. 4, ал. 5 от наредбата предвижда, че осигурените в универсален пенсионен фонд лица, които изберат да се осигуряват само във Фонд “Пенсии”, съответно във Фонд “Пенсии за лицата по чл. 69” на ДОО, подават заявление съгласно приложение № 3. Не се приемат от НАП заявления по ал. 5, подадени от осигурени в универсален пенсионен фонд лица, които към датата на подаване на заявлението не отговарят на условията по чл. 4б, ал. 1 и/или ал. 2 от КСО (чл. 4, ал. 9 от наредбата).
От цитираните разпоредби следва, че преценката относно изпълнението на условията по чл. 4б, ал. 1 и ал. 2 от КСО се извършва към датата на подаване на заявлението (приложение № 3 към чл. 4, ал. 5 от наредбата) в хода на автоматична проверка при обработка на заявлението. Резултатът от процеса подаване на заявление приключва с приемане на същото при изпълнение на условията по чл. 4б, ал. 1 и ал. 2 от КСО или с издаване на уведомително писмо за отказ за промяна на осигуряването (отхвърляне на заявлението) в случаите, когато заявлението се подава от осигурени в УПФ лица, които към датата на подаване не отговарят на условията по чл. 4б, ал. 1 и ал. 2 от КСО.
В конкретния случай, лицето се е възползвало от нормативно предоставеното право на избор за промяна на осигуряването от ДЗПО-УПФ във фонд “Пенсии” на ДОО. Заявлението е прието и е извършена промяна на осигуряването по избрания ред, считано от 1 ноември 2019 г. Доколкото в процеса по подаване на заявление за промяна на осигуряването не е предвидена възможност за оттегляне на същото, то направеният избор е окончателен.
Важно е да се отбележи, че с разпоредбата на чл. 124а, ал. 1 от КСО е дадена възможност на лицата по чл. 4б, ал. 1 от КСО, които са избрали да променят осигуряването си от ДЗПО-УПФ във фонд “Пенсии”, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ на ДОО да изберат да възобновят осигуряването си в УПФ не по-късно от 5 години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1 от КСО и ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Лицата по ал. 1 могат да упражнят правото си на избор след изтичане на една година от избора по чл. 4б, ал. 1 от КСО (чл. 124а, ал. 2 от КСО) като подадат индивидуално заявление до пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който желаят да участват (чл. 124а, ал. 3 от КСО). В тази връзка, за да се възобнови отново осигуряването в ДЗПО-УПФ е необходимо да са налице едновременно следните условия: да е изтекла една година от вече направения избор по чл. 4б, ал. 1 от КСО; изборът да се възобнови осигуряването в УПФ да не е направен по-късно от 5 години преди възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО и да не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст.

5/5

Вашият коментар