възникването и прекратяването на трудовите правоотношения.

5_ 53-00-313/21.11.2008
КСО, чл.10, чл.4, ал.1, т.6
Фактическа обстановка: В лечебно заведение ще се назначат лекари, които ще дават консултации в определено време. Същите са осигурени при други работодатели по трудови правоотношения.
Въпрос: Как следва да се осигуряват – по трудово правоотношение или по граждански договор.
Съгласно разпоредбата на чл. 10 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/, осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл.4 от Кодекса и продължава до прекратяването й.
Видно от изложената фактическа обстановка, лекарите ще дават консултации на определено за тях работно място и в определено време.
Наличието на работно място и работно време са основни характеристики на престирането на работна сила.
Съгласно Кодекса за социално осигуряване, лицата, престиращи работна сила се осигуряват съгласно разпоредбите на чл.4, ал.1, т.6 от Кодекса.
На основание цитираната разпоредба, лицата, които работят по втори или по допълнителен трудов договор са задължително осигурени за всички осигурени социални рискове.
Без оглед на гореизложеното, Ви информираме, че Националната агенция за приходите не е компетентна относно възникването и прекратяването на трудовите правоотношения.
Относно спазване на разпоредбите на Кодекса на труда следва да се обърнете към Главна инспекция по труда.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

НАРЕДБА 4, чл.16

Изх. № …София ….ДО……………Уважаеми господин Илиев,В отговор на заявка № 10 от 27.02.2006 г. на “…….” ООД гр. София, , съгласно чл. 16, ал. 1

изисквания на данъчно осигурителното законодателство и Регистър Булстат при закриване на дружество, регистрирано по Закона за задълженията и договорите /ДЗЗД/.

2_ 581/09.05.2014 г.ЗКПО – чл.161;ЗКПО – чл.162;ДОПК – чл.9, ал.2;ДОПК – чл.38;ЗРБ – чл.7, ал.1, т.2 и т.4.ОТНОСНО: изисквания на данъчно осигурителното законодателствои Регистър Булстат

Прилагане на ЗКПО и ЗДДС

ОТНОСНО: Прилагане на ЗКПО и ЗДДС В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмо с вх. № …….12.04.2019 г.Дружество има отчетени несъбрани вземания от

bilgi