КСО, чл.6, aл. 3,НЕВД, чл.1, aл. 2,НЕВД, чл.1, aл. 7, т. 6

5_ 53-00-299/24.06.2009г.
КСО, чл.6, ал.3, ;
НЕВДПОВ, чл.1, ал.2, чл.1, ал.7, т.6;
Фактическа обстановка: Лице има осигурителен доход 665,00 лева, което е и минималният осигурителен праг за съответната длъжност. Работодателят изплаща обезщетение по чл. 245 от КТв размер на 399,00 лева /60% от 665,00 лева
Въпрос: върху коя сума следва да се начислят осигурителните вноски?
Съгласно чл. 245 от КТ, при добросъвестно изпълнение на трудовите задължения на работника или служителя се гарантира изплащането на трудово възнаграждение в размер на 60 на сто от брутното му трудово възнаграждение, но не по-малко от минималната работна заплата за страната.
В действащата към момента нормативна уредба няма изричен текст, който да регламентира размера на осигурителния доход, върху който се дължат осигурителни вноски при изплащане на възнаграждение по реда на чл.245 от КТ и следва да се прилагат общите разпоредби.
Съгласно разпоредбата на чл.6, ал.3 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ ,осигурителните вноски за работниците и служителите се дължат върху получените или начислените, но неизплатени брутни месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен праг за съответната професия и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход.
Аналогичен е и текста на чл.1, ал.2 от Наредба за елементите на възнаграждението и доходите върху които се правят осигурителни вноски. Съгласно цитираната разпоредба, осигурителните вноски за лицата, работещи по трудови правоотношения, се внасят върху получените или начислените и неизплатени брутни трудови възнаграждения, включително възнагражденията за платените от работодателя отпуски по чл. 155 – 157, 159, 161, 162, 166, 168 – 170 и 319 от КТ, но върху не по-малко от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.
На основание чл.245, ал.2 от КТ, разликата до пълния размер на трудовото възнаграждение остава изискуема и се изплаща допълнително заедно със законната лихва.
Следва да имате предвид, че върху изплатената лихва по реда на чл.245, ал.2 от КТ осигурителни вноски не се дължат, съгласно чл.1, ал.7, т.6 от Наредба за елементите на възнаграждението и доходите върху които се правят осигурителни вноски.
Без оглед на гореизложеното, Ви информираме, че съгласно чл.85 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/, регистрираното лице е длъжно да посочва идентификацията /име и ЛНЧ/ и адреса си за кореспонденцияв цялата кореспонденция с Националната агенция за приходите.
Изпратеното от Вас запитване не съдържа идeнтификацията по чл.84 от ДОПК и адрес за кореспонденция.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ДОПК, чл.107, aл. 3,ЗМДТ

2_797/21.04.2010г.ЗМДТДОПК – чл.107, ал.3В запитването излагате следната фактическа обстановка: За недвижим имот, представляващ магазин собственост на ЕТ задълженията за ДНИ и ТБО не за плащани

данъчно третиране по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в случаите на начисляване на данък за налични активи във връзка с дерегистрация

Изх. № 24-30-47Дата: 25.02.2013 год.ЗДДС, чл. 111;ЗДДС, чл. 117;ЗДДС, чл. 163а, ал. 2.Относно: данъчно третиране по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Данъчно третиране на доходи и осигуряване на български гражданин, нает по трудово правоотношение от работодател, установен в държава членка на Европейския съюз, който ще полага труда си в Р България&l

3_2811/02.12.2015 г.Регламент /ЕО/ №883/2004Регламент /ЕО/ №987/2009КСОчл.4, ал.1, т.1КСОчл.5, ал.1Наредба №Н-8/2005чл.3, ал.1, т.1ЗДДФЛ, чл. 4Относно: Данъчно третиране на доходи и осигуряване на български гражданин, нает по

ЗДДФЛ, чл.13, aл. 2, т. 2

2_3276/24.08.2007г.ЗДДФЛ – чл.13, ал.2, т.2В запитването си описвате, че сте собственик на недвижими имоти, придобити от Вас през 2006г., които възнамерявате да апортирате в търговско

Данъчно третиране по ЗДДС на доставката на сграда, която е в процес на преустройство и промяна на предназначение; и

Изх.№……………….. ДО„” ЕТ Дата…………………Адрес за кореспонденция:Обл. Смолян КОПИЕ ДО:ТД на НАП – СмолянНа Наш вх. № ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗДДС на доставката на сграда,

ЗКПО, чл.184,ЗКПО, чл.189б,ЗДДФЛ, чл.48, aл. 6

5_53-00-601/20.10.2011г.ЗКПО, чл. 184ЗКПО, чл. 189бЗДДФЛ, чл. 48, ал. 6Едноличният търговец е регистриранземеделски производител с предмет на дейност отглеждане на непреработена селскостопанска продукция – тютюн и

aabed