възобновяване на ревизионното производство по чл.35 от ДОПК, изразяваме следното принципно становище:

1_225/14.01.2008
ДОПК, чл.35
Уважаеми господин …………..,
Във връзка с Ваше запитване, заведено с вх.№ ……. г. в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – Бургас, относно възобновяване на ревизионното производство по чл.35 от ДОПК, изразяваме следното принципно становище:
Съгласно описаната в запитването Ви фактическа обстановка със Заповед № ../..,2007 г. на Началник отдел „Контрол” при ТД на НАП Ямбол е спряно производството по извършване на ревизия срещу Кооперация „Е” – , считано от 17,12,2007 г. за срок до 17,03,2008 г. С решение № …./….,2007 г. на Ямболски окръжен съд, фирмено отделение са прекратени предсрочно пълномощията на Коста Христов Костов поради трайна обективна невъзможност да изпълнява задълженията си. Със същото решение е вписано по партидата на кооперацията заличаването на Коста Христов Костов като председател на Кооперация „Е”. Съгласно Удостоверение, издадено от ЯОС, актуалното състояние на Кооперация „Единство” – с.Генерал Инзово към дата 15,11,2007 г. е следното: кооперацията не е прекратена, обявена в ликвидация или заличена. Същата не се намира в производство по обявяване в ликвидация. Посочени са членовете на управителния и контролния съвет, както и това, че е налице предсрочно прекратяване и заличаване на Коста Христов Костов като председател.
Въпросите, които поставяте са: имайки предвид, че кооперацията не разполага с дълготрайни и краткотрайни активи, от три години не извършва никаква стопанска дейност и няма лице, което да я представлява, как следва да се процедира в конкретния случай и следва ли след изтичане на срока за спиране, ако отново няма лице, което да представлява кооперацията, на основание чл.35 от ДОПК да се възобнови производството по извършване на ревизия или производството да бъде прекратено?
Спирането на административното производство е уредено в чл.34 от ДОПК. Основанията за спиране принципно са обективно възникнали препятствия, които на практика правят невъзможно нормалното развитие на съответното производство. Тези основания са от временен характер и след отпадането им производството може да продължи. За периодите на спиране на основание § 2 от ДР на ДОПК във връзка с чл.35 от ГПК се спират и всички започнали да текат, но неизтекли още срокове. Предвид субсидиарното прилагане и на чл.54, ал.3 от АПК, съгласно който при спиране на производството сроковете, предвидени за издаване на административния акт, в случая – срока за извършване на ревизията и издаване на РД и РА, също спират да текат. Непосредствено след отпадане на основанието за спиране производството се възобновява и продължава от онова действие, което е предшествало спирането. Отпадането на основанията за спиране на ревизията се установява от органа, възложил ревизията.
Прекратяване на производството е уредено в чл.36 от ДОПК. Разпоредбата предвижда, че когато преди издаване на административния акт физическо лице, страна в производството, почине, или юридическо лице, страна в производството, престане да съществува, производството се прекратява.
Съгласно чл.1 от Закона за кооперациите (Доп. – ДВ, бр. 13 от 2003 г., изм. – ДВ, бр. 41 от 2007 г.) кооперацията е сдружение на физически лица с променлив капитал и с променлив брой членове, които чрез взаимопомощ и сътрудничество осъществяват търговска дейност за задоволяване на техни икономически, социални и културни интереси. Кооперацията е юридическо лице. Видно от чл.3 и 4 от Закона за кооперациите за да възникне кооперацията като юридическо лице е необходимо вписването й в търговския регистър, като инициативата за това принадлежи на управителния съвет, избран на учредително събрание. С вписването, кооперацията възниква като правен субект – юридическо лице, носител на права и задължения и може да започне своята дейност по предмета, определен с устава й. В приложените писмени доказателства изрично е вписано, че Кооперация „Е” „не е прекратена, обявена в ликвидация или заличена”, поради което считаме, че същата не е престанала да съществува, респ. не е налице основание за прекратяване на ревизионното производство във връзка с чл.36 от ДОПК.
Съгласно чл.29, ал.6 от ДОПК съобщенията се връчват на лицето, негов представител или пълномощник, член на орган на управление или на негов служител, определен да получава книжа или съобщения. Разпоредбите за връчване на съобщения са приложими и за всички подлежащи на връчване актове, документи и книжа, издавани от органите по приходите и публичните изпълнители, с изключение на актовете, документите и книжата за реализиране на административнонаказателната отговорност, за които се прилага Законът за административните нарушения и наказания – чл.33 от ДОПК. В Закона за кооперациите са предвидени следните задължителни органи на кооперацията: общо събрание, управителен съвет, председател и контролен съвет. Органите на управление на кооперацията съгласно чл.21 и чл.26 от Закона за кооперациите са председателят на кооперацията и управителния съвет. С оглед на това, считаме, че съобщения могат да се връчват на председателя на кооперацията и на членовете на управителния съвет.
Директор „ОУИ” – гр.Бургас: …
/Румяна Дулева/

Оценете статията

Вашият коментар