правната регламентация на вътреобщностното придобиване /ВОП/ по чл. 13, ал. 1, ал. 3 и ал. 6 от ЗДДС.

1_212/29.12.2010 г.
ЗДДС – чл. 13, ал. 4, т. 10 от ЗДДС.
По повод постъпило запитване с вх. № …… в дирекция „ОУИ”–….., изразявам следнотопринципно становище:
Видно от описаната фактическа обстановка българско дружество регистрирано по ЗДДС има сключен договор за срок от две години с италианска фирмаза изработка на чорапи на ишлеме. За целта италианската фирма Ви е предоставила необходимите машини.
Въпросът който сте задали е следният: Ако срокът на договора бъде удължен и горепосочените машини останат в България за ползване от българската фирма със същото предназначение, без да се прехвърля собствеността върху тях, какви задължения поражда това предоговаряне за българската фирма по отношение прилагането на ЗДДС?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададеният от Вас въпрос, изразявам следното становище:
1. В общия случай получаването на стоки, изпратени или транспортирани от територията на друга държава членка до територията на страната с цел същите стоки да бъдат използвани за извършване на услуги на територията на страната не се счита за вътреобщностно придобиване на стоки съгласно регламентацията на чл. 13, ал.4, т. 9 от ЗДДС.Законът вменява като задължение водене на регистър на тези полученистоки-чл. 123, ал. 2 от ЗДДС. Ако срокът на договора за извършване на услуги от Вашето дружество на италианското дружество е удължен, като е предвидено, че същите машини продължават да се използват за изработката на чорапи за Вашето дружество считам, чене е налице вътреобщностно придобиване на стоки съгласно чл. 13, ал.4, т. 9 от ЗДДС.
2. Ако машините, предмет на запитването са стоки, вносът на които на територията на страната би попаднал под разпоредбите за временен внос с пълно освобождаване от митни сборове, за да се счита, че не е налице вътреобщностно придобиване на стоки, същите трябва да се връщат на италианското дружество не по-късно от 24 месеца от изпращането им. Ако не се върнат в този срок за целите на ЗДДС се счита, че е налице възмездно вътреобщностно придобиване на стоки съгласно разпоредбата на чл. 13, ал. 4, т. 10 от ЗДДС.
В интернет страницата на Националната агенция за приходите – www.nap.bg e публикувано указание № 91-00-241/04.06.2009г. относно правната регламентация на вътреобщностното придобиване /ВОП/ по чл. 13, ал. 1, ал. 3 и ал. 6 от ЗДДС.
По отношение на зададените от Вас въпроси, относно изготвянето и подаването Интрастат-декларация, запитването е препратено до компетентната за това дирекция за изразяване на становище.

Оценете статията

Вашият коментар