възстановяване на данък върху добавената стойност (ДДС) съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), платен от американско туроператорско дружество за получени доставки с място на изпълнение на територията на страната..

Изх. № ЕП-04-24-5
Дата: 18.11.2019 год.
ЗДДС, чл. 81, ал. 1, т. 2;
ЗДДС, чл. 81, ал. 2;
Наредба № Н-10: чл. 2, ал. 1.

ОТНОСНО: възстановяване на данък върху добавената стойност (ДДС) съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), платен от американско туроператорско дружество за получени доставки с място на изпълнение на територията на страната..

В Централно управление на Национална агенция за приходите с вх. № ……… е заведено Ваше запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка:
Американско туроператорско дружество за извършването на обща туристическа услуга получава услуги по транспорт и настаняване с място на изпълнение на територията на страната. За получените доставки заплаща ДДС в размер съответно 20 на сто и 9 на сто.
Предвид изложената фактическа обстановка поставяте следния въпрос:
Американското дружество може ли да получи възстановяване на платения ДДС и ако отговорът е положителен – по какъв начин следва да стане?
На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите и съобразявайки изложената фактическа обстановка и относимата нормативна уредба изразявам следното становище по направеното запитване:
На основание чл. 81, ал. 1, т. 2 от ЗДДС се възстановява платеният ДДС на лица, които не са установени на територията на Европейския съюз, но са регистрирани за целите на ДДС в друга държава на реципрочен принцип.
Съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗДДС редът и необходимите документи за възстановяване на данъка по ал. 1, т. 2 се определят с Наредба № Н-10 от 24 август 2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, които не са установени на територията на Общността (Наредба № Н-10), издадена от министъра на финансите. С тази наредба се определят редът и документите за възстановяване на правомерно начисления ДДС на чуждестранни лица, които не са установени на територията на Общността и са установени в трети страни, които възстановяват ДДС или подобен данък на български лица, за закупените от тях стоки, получените услуги и осъществен внос на територията на страната. При възстановяването на ДДС на чуждестранни лица законът въвежда принципа на реципрочност – т.е. възстановява се ДДС на чуждестранни лица, установени в трети страни, които страни възстановяват ДДС или подобен данък на местни лица (лица, установени в Република България).
За да има право едно чуждестранно лице да възстанови платен ДДС, за него трябва да са налице едновременно условията, описани в чл. 2, ал. 1 от Наредба № Н-10, в т.ч. страната, в която лицето е установено, да е посочена в списъка на страните, които възстановяват ДДС или подобен данък на български лица, утвърден от министъра на финансите и министъра на външните работи. Със съвместни заповеди на министъра на финансите и министъра на външните работи, както следва: Заповед № 970 от 23.11. 2001 г., Заповед № 147 от 26.02.2003 г. и Заповед № ЗМФ-1048 от 23.08.2010 г. е утвърден списък на страните, които възстановяват ДДС, но в същия не фигурира САЩ.
В резултат на изложеното Наредба № Н-10 е неприложима за възстановяване на ДДС на лице от САЩ. В конкретния случай, дори и да са налице останалите условия, регламентирани в чл. 2, ал. 1 от Наредба № Н-10, което в случая не е предмет на анализ, не е налице основание за прилагане на чл. 81, ал. 1, т. 2 от ЗДДС за възстановяване на американското туроператорско дружество на платения от същото ДДС към бюджета на Република България, поради липсата на реципрочност в законодателството на САЩ относно възстановяването на подобен на ДДС косвен данък, заплащан в САЩ, на лица, установени в Република България.

ЗАМ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП:
/ПЛАМЕН ДИМИТРОВ/

5/5

Вашият коментар