възстановяване на данък върху добавената стойност при реализация на инвестиционен проект.

Изх.№20-00-1632/04.12.2008г.
ЗДДС, чл.166
Постъпилое писмено запитване относно възстановяване на данък върху добавената стойностпри реализация на инвестиционен проект.
Съгласно описаната фактическа обстановка, изпълнявате инвестиционен проект, за който разполагате със Сертификат за първи клас инвестиция, издаден от Българска агенция за инвестиции. В тази връзка, позовавайки се на чл.15, ал.1 от Закона за насърчаване на инвестициите е отправена молба за съкращаване на сроковете за възстановяване на данък върху добавената стойност и предоставяне на указания за прилагане на ЗДДС и ДОПК.
Предвид гореизложеното иотносимата към него нормативна уредба изразяваме следното становище:
В чл.15, ал.2 от Закона за насърчаване на инвестициите е посочено, че инвестициите се насърчават и по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данък върху добавената стойност и Закона за насърчаване на заетостта, ако отговарят на предвидените в тях условия.
Условията, които предвижда ЗДДС се съдържат в Глава двадесета „Инвестиционни проекти” от същия закон.
Съгласно чл.165 във връзка с чл.92, ал.4 от ЗДДС регистрирано по този закон лице има право да му бъде възстановен данъка за възстановяване по смисъла на чл.88, ал.3 от ЗДДС в 30-дневен срок от подаването на справка- декларацията, когато лицето е получило разрешение по чл.166.
Условия за ползване на режима – чл.166, ал.1 от ЗДДС
Разрешение за прилагане на съкратения 30 – дневен срок за възстановяване на ДДСсе издава на лице, което едновременно отговаря на следните условия:
1. реализира инвестиционен проект, одобрен от министъра на финансите;
2. регистрирано е по този закон;
3. няма изискуеми и неизплатени данъчни задължения и задължения за осигурителни вноски, събирани от Националната агенция за приходите;
4. налице са условията за предоставяне на минимална помощ съгласно Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към минималната помощ.
Одобряване на инвестиционния проект – чл.166, ал.2
Инвестиционният проект се одобрява от министъра на финансите, когато са налице едновременно следните обстоятелства:
1. срокът на изпълнение на проекта е до две години;
2. размерът на инвестициите е над 10 млн. лв. за период, не по-дълъг от две години;
3. създават се повече от 50 нови работни места;
4. лицето има възможности за финансиране на проекта, както и за изграждане и поддържане на обекти, осигуряващи изпълнението му, като:
а) договори за кредити и търговски заеми;
б) договори за финансов лизинг;
в) банкови и други гаранции;
г) писма за поемане на задължение за финансиране на проекта от собствениците на капитала;
д) собствени средства;
е) прогнозните входящи парични потоци са достоверни, съответстват на пазарните условия и са достатъчни за покриването на инвестиционните и текущите разходи по проекта.
Необходими документи за издаване на разрешението – чл.166, ал.3 от ЗДДС
Разрешението се издава за срок до две години въз основа на писмено искане, към което се прилагат следните документи:
1. проекти, разработки и планове за изграждане и поддържане на обекти и бизнес план за икономическа стабилност и рентабилност на инвестиционния проект;
2. анализ на финансовото състояние, потвърден от регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие по смисъла на Закона за независимия финансов одит, в случай че лицето осъществява дейност повече от една година; към анализа се прилагат и пълните годишни финансови отчети за анализираните периоди;
3. документи, удостоверяващи възможностите за финансиране на проекта по ал. 2, т. 4;
4. списък на стоките, които лицето ще внася в изпълнение на инвестиционния проект; списъкът на внасяните стоки задължително съдържа информация за количеството, стойността, кода по Комбинираната номенклатура на Република България и номера на договора за доставка на стоките;
5. удостоверения за обстоятелствата по ал. 1, т. 2 и 3;
6.декларация от лицето за размера на получените минимални помощи, независимо от тяхната форма и източник, за последните три данъчни години, включително текущата; получените минимални помощи за периода не трябва да надхвърлят левовата равностойност на 200 000 евро, определени по официалния валутен курс на лева към еврото към датата на разрешението; за предприятията, осъществяващи дейност в отрасъл шосеен транспорт, общият размер на минималната помощ е левовата равностойност на 100 000 евро към датата на разрешението; тези прагове се прилагат, независимо от това дали помощта се финансира изцяло или частично с ресурси на Европейската общност.
За определяне на максимално допустимия интензитет на помощта, въведен с Карта на националната регионална държавна помощ (ОВ, бр. С 73 от 30 март 2007 г.), минималната помощ по ал. 3, т. 6 се натрупва с друга държавна помощ, получена за същия инвестиционен проект, която е одобрена с решение на Европейската комисия или за която е приложен чл. 9 от Закона за държавните помощи.
Издаване на разрешението- чл.166, ал.5 –ал.10 от ЗДДС
Министърът на финансите издава разрешение в едномесечен срок от постъпване на искането, ако са налице изискванията на ал. 1 и 2. Когато съгласно Закона за държавните помощи и правилника за прилагането му се изисква уведомяване на Европейската комисия, разрешението се издава в едномесечен срок от датата на решението на Европейската комисия, с което се разрешава предоставянето на помощта. Разрешениене се издава, когато с получаването на минимална помощ по реда на този член се надхвърля максимално допустимият интензитет на помощта, определен с Карта на националната регионална държавна помощ.
Издаването или отказът за издаване на разрешение се извършва с писмена заповед на министъра на финансите. Отказът за издаване на разрешение може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »