възстановяване на ДДС, платено в Гърция на физическо лице

ОТНОСНО:възстановяване на ДДС, платено в Гърция на физическо лице
В Дирекция ”ОУИ” – … постъпи писмено запитване с вх. № …./ 30.08.2011 г. чрез ЦУ на НАП от…………. Изложена е следната фактическа обстановка:
На 25.10.2010г. физическото лице е участвало в търг за продажба на движими вещи в Гърция. Търга е назначен от специален ликвидатор на акционерно дружество в процес на ликвидация. За участие в търга, на българското физическо лице е издаден специален данъчен номер, регистриран в Данъчна Служба „Жители на чужбина”, като български гражданин. В резултат, на физическото лице е издадено резюме /приложено е копие/ с номер относно публичен принудителен търг върху 3 движими вещи – 2 бр. машини за цигари и 1 бр. машина за кутии на обща стойност 34 272 лв. Върху тази стойност е начислен ДДС в Гърция на стойност 7 882,56 евро, платен с приходна квитанция.
Поставени са въпроси има ли право физическото лице да си възстанови внесеното ДДС в Гърция и каква е процедурата.
Предвид изложената фактическа обстановка, съобразявайки относимата нормативна уредба, както и обстоятелството, че не сте изяснили какъв е Вашия статут – дали сте данъчно задължено лице или не, по зададените от Вас въпроси, изразяваме следното принципно становище:
Следва да се имат предвид разпоредбите на Наредба № Н-9 от 16 декември 2009 г. за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава-членка на Общността /издадена от Министерството на финансите, в сила от 01.01.2010 г./, която транспонира Директива 2008/9/ЕО на Съвета от 12 февруари 2008 година за определяне на подробни правила за възстановяването на данъка върху добавената стойност, предвидено в Директива 2006/112/ЕО, на данъчнозадължени лица, неустановени в държавата-членка по възстановяване, но установени в друга държава-членка.
Процедурите, по които се възстановява ДДС, начислен на български данъчно задължени лица за получени от тях стоки и услуги на територията на други държави членкина ЕС, са регламентирани в наредби, издадени от съответните администрации на държавите членки. По същество те следват разпоредбите на Директива 2008/9/ ЕО от 12.02.2008 г., поради което общите условия, при които те възстановяват данъка, не се отличават от тези, регламентирани в Наредба № 9 на МФ. Българските данъчно задължени лица упражняват правото си на възстановяване на данъка чрез искане, отправено до компетентния орган на ДЧ, от която се иска възстановяването му.
Искането се подава по електронен път, посредством създадено за целта WEB-базирано приложение на страницата на НАП. То следва да бъде подписано с електронен подпис и да е подадено чрез въвеждане на данните за съответните доставки чрез приложението или чрез подаване на предварително създаден файл с формат и структура съгласно приложение № 1 към Наредба № 9. Искането се подава от лицето или от упълномощено от него лице. То няма да бъде препратено до ДЧ, от която се иска възстановяването, ако за периода, за който се иска то, ДЗЛ не е регистрирано по ЗДДС, или извършва само дейности или доставки на стоки или услуги, които са без право на приспадане на данъчен кредит.
Информацията в искането, както и евентуално допълнително поискана информация чрез НАП от ДЧ по възстановяване трябва да бъде предоставена на български език и на един от езиците, посочени от тази държава членка. Искането трябва да съдържа следната информация:
1. Име и пълен адрес на ДЗЛ, което иска възстановяване,
2. Адрес за връзка по електронен път,
3. Описание на стопанската дейност, за която са предназначени придобитите стоки и услуги, направено чрез хармонизираните кодове, определени в чл. 34а, пар. 3, втора алинея от Регламент (ЕО) 1798/2003 на Съвета,
4. Период на възстановяване, обхванат от искането,
5. Декларация от заявителя, че не е извършвал доставки на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на ДЧ по възстановяване по време на периода, за който се искавъзстановяване, с изключение на транспортни услуги и спомагателни услуги за тях, представляващи освободени доставки с право на данъчен кредит или облагаеми с нулева ставка, и/или доставки, за които получателят е лице – платец на данъка, съгласно законодателството на ДЧ по възстановяването,
6. Идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 от ЗДДС и префикс BG,
7. Данни за банкова сметка, включително кодовете IBAN и BIC, по която лицето иска да му бъде преведена възстановената сума,
8. Данни от фактурите или документите за внос, по които е начислен данъкът за възстановяване, както следва,
8.1. Име и пълен адрес на доставчика,
8.2. Идентификационен номер за целите на ДДС или данъчния референтен номер на доставчика, определен от ДЧ по възстановяване в съответствие с разпоредбите на чл. 239 и 240 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (Директива 2006/112/ЕО) – освен в случаите на внос,
8.3. Префикс, определен от ДЧ по възстановяване в съответствие с разпоредбите на чл. 215 от Директива 2006/112/ЕО – освен в случаите на внос,
8.4. Дата и номер на фактурата или документа за внос,
8.5. Данъчна основа и размер на данъка, изразени в съответната валута,
8.6. Размер на подлежащия на възстановяване ДДС, изразен в съответната валута, изчислен в съответствие с коефициента за определяне на правото на частичен данъчен кредит по чл. 73 от ЗДДС на лицето, приложим за периода на подаване на искането, ако за конкретната доставка то има право на частичен данъчен кредит,
8.7. Коефициент за частичен данъчен кредит, изразен като процент – когато лицето, подало искането има право на частичен данъчен кредит,
8.8. Естеството на придобитите стоки и услуги, описани в съответствие с кодовете съгласно приложение № 2 към наредбата. Когато се използва код 10, се посочва и естеството на доставените стоки и услуги.
9. Описание на икономическата дейност на лицето чрез хармонизираните кодове, определени в чл. 34а, пар. 3, втора алинея от Регламент (ЕО) 1798/2003 на Съвета.
Ако ДЧ по възстановяване изисква с искането да се предоставя и копие на фактурата или на документа за внос, по които е поискано възстановяване на данъка за съответен период, заедно с искането си лицето представя по електронен път и копия на фактурите или документите за внос, по които иска да му бъде възстановен данъкът.
Искането се смята за подадено само, ако съдържа цялата изискуема информация.
Когато в хода на процедурата по възстановяване ДЧ, от която се иска възстановяването, поиска допълнителна информация, нейното искане се връчва на лицата по реда на ДОПК, осъществен по електронен път. По същия път ДЧ по възстановяването се уведомява за датата на връчване на искането й. Този ред и форма на комуникация се прилага и при връчване на лицата на решенията на администрациите на ДЧ във връзка с отправените им искания за възстановяване на ДДС, начислен на тяхна територия.

Оценете статията

Вашият коментар