Възстановяване на ДДС по чл.92, ал.3 от ЗДДС

 

Във връзка с предстоящото подписване на договор на Община А за „Проект за рехабилитация на В и К мрежата с ново изграждане на ПОСВ за гр. …  по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“.
Въпросът, който поставяте е:
Ще може ли Община А да се възползва от чл.92, ал.3 от ЗДДС за възстановяване на данъка в 30-дневен срок от подаване на справка – декларация, въпреки че проектът ще се изпълнява по новия отчетен период на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“?
Във връзка с изложената фактическата обстановка в запитването и съгласно действащата към настоящия момент нормативна уредба по Закона за данък върху добавената стойност и правилника за неговото прилагане, изразявам следното становище.

В запитването посочвате, че Общината ще е бенефициент по договор за „Проект за рехабилитация на В и К мрежата с ново изграждане на ПОСВ за гр. …. по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. В тази връзка Ви обръщаме внимание, че съгласно нормата на чл.92, ал.3, т.3 от материалния закон правото на възстановяване на платения данък в 30-дневен срок от подаване на справката – декларация за конкретен данъчен период е налице в случаите, в които съответното данъчно задължено лице е усвоило средства за изграждане, стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системи и съоръжения в изпълнение на водни проекти по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“, до тяхното приключване и изграждане.

На основание гореизложеното, считаме, че при така разписана правна норма, Община А не би могла да упражни правото си на възстановяване на платимия от същата данък върху добавената стойност по повод на предстоящото й участие като бенефициент по договор за „Проект за рехабилитация на В и К мрежата с ново изграждане на ПОСВ за гр. …… по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“.
08-00-11

Оценете статията

Вашият коментар