възстановяване на задължителни осигурителнивноски

1_106/11.08.2007г.
Чл.4,ал.1, т.1 и чл.6,ал.3 от КСО
Чл.40,ал.1,т.1 и 5 от ЗЗО
Чл.128, 129 от ДОПК
Относно: възстановяване назадължителни осигурителни
вноски
Във връзка с Ваше запитване, заведено с вх. № ………./………г. в
Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – гр……., относновъзстановяване назадължителни осигурителни вноски, изразявамеследното становище:
На основание чл.6, ал.3 от Кодекса за социално осигуряване/КСО/ осигурителните вноски за работниците и служителите и за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 7 и 8 се дължат върху получените или начислените, но неизплатени брутни месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по ал. 2, т. 3 и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход. Осигурителните вноски за работниците и служителите и за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 5, 7 и 8 и ал. 3, т. 5 и 6 се разпределят между осигурителите и осигурените в съотношениекоето за 2008г.е 60:40.Съгласно алинея 12 от горецитираната разпоредба осигурителните вноскиза сметка на осигурителите не могат да се удържат от възнаграждението на осигурените и същото не може да се намалява с размера им.
По реда на чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЗО в сила от 01.01.2003г. здравноосигурителните вноски за лицата, получаващи доходи по трудови правоотношения, се внасят върху дохода, върху който се внасят вноски за социално осигуряване съгласно Кодекса за социално осигуряване (КСО).
От 01.01.2003г. съгласно чл. 40, ал. 1, т. 5 от Закона за здравно осигуряване (ЗЗО), за лицата във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете – здравноосигурителните вноски се дължат върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица. За 2008г. със Закона за бюджета на ДООе определен минимален месечен размер наосигурителен доходза самоосигуряващите се лица 240лв. Вноските са за сметка на работодателя и са равни на дължимата от него част от вноската, като се внасят едновременно с изплащането на месечното възнаграждение.
От запитването става ясно, че в качеството на лице работещо по трудово правоотношение считате че Ви са внесени неправилно задължителни осигурителни вноскикоито искате да Ви бъдат възстановени.
Възстановяването на социални и здравноосигурителни вноски предполага, че същите са внесени без правно основание, т.е са недължимо платени. Преценката относно дължимостта на осигурителните вноски се осъществява оторгана по приходи на компетентнатаТД на НАПвкоято са направени на базата на нормативните актове по осигурителното законодателство.
Разпоредбите на чл. 128 и 129 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс уреждат реда за прихващане и възстановяване на недължимо платени или събрани суми за данъци и осигурителни вноски. Възстановяването на недължимо платени суми може да се извърши по инициатива на органа по приходите или по писмено искане на лицето ако същото е подадено до изтичането на 5 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината на възникване на основанието за възстановяване, освен ако в закон не е предвидено друго. След постъпване на искането може да се възложи проверка или ревизия.
Следва да имате предвид че искане за прихващане и/или възстановяване на осигурителни вноски може да подаде лице, което има качеството на осигурител по смисъла на чл.5 от КСО или самоосигуряващо се лице по смисъла на чл.4, ал.3, т.1-4 от същия.
В конкретния случай прихващането или възстановяването може да се извърши, ако работодателят Ви в качеството на осигурителподаде искане до компетентната ТД на НАП.  
Директор „ ОУИ „ ………………….
/…………../

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

данъчно третиране на доставки на услуги за данъчно задължено лице, регистрирано в Обединеното кралство Великобритания с оглед промените в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), в сила от 01.01.2021г.

. 3_151/05.02.2021 г. ЗДДС, чл. 21, ал. 2;ЗДДС, чл. 86, ал. 3;ЗДДС, чл. 96, ал. 1 и ал. 2;ЗДДС, чл. 113, ал. 9;ЗДДС, чл. 108,

прилагане на чл. 15 от ЗДДС

1_90/18.06.2010относно: прилагане на чл. 15 от ЗДДС По повод Ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” – ………..изразяваме следното становище: Изложена е следната фактическа обстановка: Регистрирано