Включване на разходите за командировки в данъчната основа на доставката.

5_140 / 21.03.2008
ЗДДС чл.26, чл.69

Относно: Включване на разходите за командировки в данъчната основа на доставката.
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Фирмата – доставчик на консултантски услуги има клауза в сключените договори с контрагентите, предвиждаща направените разходи във връзка с командировките на лицата, работещи по граждански договори към фирмата/пътни, дневни и квартирни/ да бъдат възстановявани от получателя на услугата.
Зададените въпроси са следните:
1.Следва ли да се включатпосочените по-горе компоненти в данъчната основа на предоставената консултантска услуга и начислява ли се върху тях ДДС?
2.Може ли фирмата-доставчик да ползва данъчен кредит по получените от лицата фактури за извършените командировъчни разходи – пътни и нощувки, при положение, че след това ги префактурира?
3.Ако фирмата неправилно е включвала командировъчните разходи в данъчната основа, как следва да се коригира?
По първи въпрос
Съгласно чл. 26, ал. 2 от ЗДДС, данъчната основа на доставката се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон. Съгласно ал. 3, т. 1 и т. 3 от същия законов текст данъчната основа по ал. 2 се увеличава с всички други данъци и такси, когато такива са дължими за доставката, както и със съпътстващите разходи, начислени от доставчика на получателя, които са пряко свързани с доставката.
В конкретния случай разходите за командировки са суми, дължими от Вас, в качеството ви на възложител, на наетите по граждански договор лица/ а по силата на сключения договор с получателя на услугата – са дължими от него на Вас-доставчика/, във връзка с доставката по извършване на консултантските услуги /чл. 26, ал. 2 от ЗДДС/, или такива, попадащи в хипотезата на чл. 26, ал. 3, т. 1 и/или т. 3 от ЗДДС, поради което се включват в данъчната основа на доставката,като съставляват неделим елемент от самата доставка. Направените в случая разходи са от Ваше име и за сметка на получателя по доставката, поради което не попадат в приложното поле на чл. 26, ал. 5, т. 4 от ЗДДС.
Дължимите от получателя на услугата командировъчни разходи следва да бъдат документирани чрез включването на тези разходи във фактурите за извършената консултантска услуга или чрез издаване от Вас към получателя на услугата на дебитни известия към фактурите, с които е документирано предоставянето на консултантската услуга.
По втори въпрос
Съгласно чл.69, ал.1 от ЗДДС право на приспадане на данъчен кредит е налице, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки.
Тъй като на основание чл. 12, ал. 1 от ЗДДС предоставянето на консултантски услуги с място на изпълнение на територията на страната е облагаема доставка, то за получените фактури за извършени командировъчни разходи – пътни и нощувки от лицата, които ще включите в данъчната основа на предоставената от Вас консултантска услуга ще възникне право на приспадане на данъчен кредит по общия ред на закона.
По трети въпрос
Трети въпрос е зададен в случай, че неправилно сте включвали командировъчните разходи в данъчната основа на доставката. Предвид отговорите на първи и втори въпрос, разглеждането на трети въпрос не е необходимо.

Оценете статията

Вашият коментар