внасяне на осигурителни вноски за изпълнители по договори за управление и контрол, когато е определено възнаграждение за извършваната дейност по управление в годишен размер

2_779/ 03.05.2010г.
КСО – чл.4, ал.1, т.7
Чл.6, ал.8
ОТНОСНО: внасяне на осигурителни вноски за изпълнители по договори за управление и контрол, когато е определено възнаграждение за извършваната дейност по управление в годишен размер
От изложената в запитването фактическа обстановка и приложените копия на документи става ясно, че в дружество с ограничена отговорност е сключен „граждански договор за управление” между единия от съдружницитеи дружеството. Ст. 1 от договора е определено възнаграждение за извършваната дейност по управление в годишен размер, платими при финансова възможност на дружеството, както следва:
За 2005 г. – 8000.00 лв.
За 2006 г. – 21000.00 лв.
Възнагражденията са изплатени еднократно в края на месец декември на съответната година. Осигуряването е извършено по реда на чл.4, ал.1, т.7 от КСО, като изпълнител по договор за управление и контрол. Внесени са осигурителните вноски за сметка на дружеството и за сметка на осигуреното лице. Дружеството е ограничило осигурителния доход за месеца до размера на максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със ЗБДОО за съответната година. За получените доходи, физическото лице е подало ГДД по чл.41 от ЗОДФЛ /отм./ и е определило окончателен размер на осигурителния доход. Подадени са изравнителни декларации обр.6 по ЕГН на лицето. Определения окончателен размер на осигурителния доход за съответните години е внесен в приход на ДОО. Доходите, съгласно представена хронология на счетоводна сметка 604, са изплатени през м.декември на съответната година. Представени са копия на заверена осигурителна книжка от органите на НОИ за съответните години.
Във връзка с изложеното задавате следния въпрос:
1. Изплатеният през м.декември 2005г. и м.декември 2006 г., еднократен годишен доход по „гражданските договори за управление”,следва ли да бъде разпределен по месеци за съответната година и дължат ли се осигурителни вноски по месечно за съответните фондове на ДОО или се счита, че дохода е получен и се отнася само за месеца в който е изплатен.
С оглед изложената от Вас фактическа обстановка и при сега действащата нормативна база, изразявам следното становище:
Съгласно изложеното в запитването дружеството е сключило с лице /прокурист/ граждански договор за управление на основание чл.23 от Търговския закон/ТЗ/.
Договорите за прокура са договори за управление и контрол на търговски дружества, на едноличните търговци или на неперсонифицираните дружества. Отношенията между прокуриста и търговеца се уреждат с договор (чл. 23 от ТЗ). Тъй като законът не поставя изрично изискване по отношение на формата, договорът може да бъде сключен както като трудов, така и като граждански договор.
В зависимост от вида на сключения договор се провежда и осигуряването на прокуриста. Когато договорът е трудов, осигуряването е на основание чл. 4, ал. 1, т. 1 или чл. 4, ал. 1, т. 6 или чл. 4, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).
Когато договорът е граждански, изпълнителите по тези договори са задължително осигурени лица, съгласно чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО. В този случай лицата подлежат на задължително осигуряване за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица /за всички осигурени социални рискове/.
В общия случай, за периода преди 01.01.2008 г., осигурителните вноски се дължат върху възнаграждението по договора след намаляване на нормативно признатите разходи, предвидени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), но не по-малко от минималния осигурителен доход за основнатаикономическадейностиквалификационни групи професии и длъжности, определени в Закона за бюджета на ДОО за всяка календарна година и не повече от максималния размер на осигурителния доход. Същите са в съотношението по чл. 6, ал. 3 от КСО, между осигурителя и осигуреното лице за съответната година.
Изплащането на възнаграждението е винаги обвързано с престиране, полагане на труд от лицата, неслучайно основният принцип заложен в осигурителното законодателство е, че осигуряването възниква от деня, в който лицата започнат да упражняват трудова дейност по чл.4 и продължава до прекратяването й/чл.10 от КСО/.
В осигурителното законодателство, законосъобразността и размера на осигурителните вноски се определят не според това кога е изплатено възнаграждението, а кога е положен труда или за кой период се отнася изплатеното възнаграждение, върху които се дължат осигурителни вноски.
Предвид гореизложеното, в случаите, когато през м.декември се изплаща възнаграждение, което съгласно договора за управление и контрол е за положен труд през годината / в т.1 от договора е определено възнаграждение в годишен размер/, се определят помесечни вноски за цялата година, изчислени върху получените брутни месечни възнаграждения,намалени с нормативно признатите разходи/за 2005 и 2006 г./, предвидени в ЗОДФЛ /отм./, но върху не по малко от минималния месечен осигурителен доход по икономически дейности и квалификационни групи професии/ чл.6, ал.3 от КСО/.
Размерите на осигурителните вноски са съответстващи на периода на полагането на труда и се внасят по реда на чл. 7 от КСО.
Работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения внасят осигурителните вноски/за 2005 и 2006 г./, които са за тяхна сметка, едновременно с изплащане на дължимото възнаграждение или на част от него, а осигурителните вноски за сметка на осигурените лица по чл. 4, ал. 1 от КСО се внасят при изплащане на дължимото възнаграждение/чл.7, ал.1 и 2 от КСО/.
Следва да имате предвид, че Търговските дружества, едноличните търговци или неперсонифицираните дружества, които са страна по договор за прокура, независимо дали е сключен като трудов или граждански, действат като осигурители на прокуристите, поради което те имат задълженията на осигурители, съгласно чл. 5, ал. 4 КСО. В този смисъл изплатените възнаграждения по договорите за управление и контрол не се считат за осигурителен доход на самоосигуряващи се лица, върху тях не се определя окончателен размер на осигурителния доход по реда на чл.6, ал.8 от КСО и не се подават данни с декларация образец № 6 по ЕГН на лицето.

Оценете статията

Вашият коментар