ЗДДФЛ, чл.35, т. 6,ЗДДФЛ, чл.12, aл. 1,ЗДДФЛ, чл.16, aл. 1

2_782/10.05.2012 г.
ЗДДФЛ чл.12, ал.1
ЗДДФЛ чл.16, ал.1
ЗДДФЛ чл.35, т.6
Отправили сте писмено запитване, заведено под вх…………….. по регистъра на Дирекция ОУИ ………., в което е посочено, че през 2011г. сте получили субсидия от ДФ Земеделие – Разплащателна агенция, за земеделска земя, която Вие не обработвате и не получавате от нея селскостопанска продукция; земята се обработва от други лица, но Вие не сте сключвали договори с тези лица и не получавате от тях заплащане за ползването на земята.
Поставяте въпроса дължи ли се данък върху получената сума и в какъв размер.
При така общо описаната фактическа обстановка изразяваме следното принципно становище предвид действащата нормативна уредба:
На основание чл.12, ал.1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон. Необлагаемите доходи са определени в чл.13 от ЗДДФЛ. Съгласно чл.16, ал.1 от ЗДДФЛ облагаемият доход и данъчната основа се определят за всеки източник на доход поотделно, съгласно разпоредбите на този закон.
За целите на ЗДДФЛ субсидиите нямат специален редза данъчно облагане, а самото данъчно облагане зависи от дейността, за която са предназначени субсидиите.
Получаваните субсидии от лицата, занимаващи се със селскостопанска дейност се отпускат за подпомагането им при извършване на дейността.
По информация от запитването през 2011г. Вие не извършвате дейност по производство на селскостопанска продукция. Следователно, ако не влагате, съответно не използвате получената субсидия за извършване на стопанска дейност, а за лични нужди, същата ще се определи като доход от друг източник. В тези случаи за Вас ще се формира облагаем доходпо реда на чл.35, т.6 от ЗДДФЛ, т.е. данъчната основа е брутната сума на получената субсидия.
Датата на придобиване на дохода е датата на плащането /при плащане в брой/ или датата на заверяване на сметката на получателя на дохода /при безналично плащане/ – чл.11, ал.1, т.1 и т.2 от ЗДДФЛ. По силата на чл.11, ал.3 от ЗДДФЛ доходът се смята за придобит от физическото лице и когато по негово нареждане или по споразумение между него и платеца плащането или престацията са получени от трето лице, като за определяне датата на придобиването се прилагат ал.1 и ал.2 от същия член.
Данъкът е в размер на 10% от данъчната основа – в случая това е 10% от получената субсидия /чл.48, ал.1 от ЗДДФЛ/. Доходът се декларира с годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ в срок до 30.04. на годината, следваща годината на придобиване на дохода /за доход, получен през 2011г., срокът за подаване на годишната данъчна декларация е до 02.05.2012г./
Данъкът по годишна данъчна декларация се внася в срок до 30.04. на годината, следваща годината на придобиване на дохода в републиканския бюджет по сметка на териториалнатадирекция на Националната агенция за приходите /НАП/ по постоянен адрес на местното физическо лице. /чл.67, ал.4 и чл.68, ал.1 от ЗДДФЛ/. Информация за банковите сметки може да получите от офисите на НАП.
В запитването няма достатъчно данни за изплатени доходи от рента, поради което не коментираме данъчното третиране на рентата за целите на ЗДДФЛ.

Оценете статията

Вашият коментар