fbpx

внасяне на задължителни осигурителни вноски за първа категория труд. за работник от осигурител за периода 1994 г. – 1997 г.

Изх. № 94-Е-148
Дата: 05.12.2018 год.
ДОПК, чл. 174;
Наредба № Н-8, чл. 3, ал. 1, т. 5;
Наредбата реда за избор на осигуряване, внасяне н и разпределение на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и за обмен на информация, чл. 4, ал. 3.

ОТНОСНО: внасяне на задължителни осигурителни вноски за първа категория труд. за работник от осигурител за периода 1994 г. – 1997 г.

Във Ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) и заведено с вх. №94-Е-148 от 07.11.2018 г., е изложена следната фактическа обстановка:
От ноември 1988 г. работите в ………… – …. на една и съща длъжност – „монтьор“. По-голяма част от трудовия Ви стаж е в изпълнение на дейности в зона „Строг режим на работа“ (Контролирана зона), нормативно съответстваща на първа категория труд. Имате намерение да се пенсионирате при условията на първа категория труд, но при направена справка при работодателя се оказва, че не Ви достига необходимия стаж, за да упражните това право. За периода 1994 г.-1997 г. са внасяни задължителни осигурителни вноски в размерите за втора категория труд. На отправено Ваше искане към работодателя за предоставяне на справка за дозовото Ви натоварване за същия период, се оказва, че сте работили в условия с най-голямо дозово натоварване, което определя първа категория труд.
Посочвате, че работодателят Ви е признал за допуснатите грешки и Ви е уверил, че е готов за този период да довнесе осигурителни вноски за първа категория труд, което ще Ви позволи да упражните правото си на пенсиониране при условията на първа категория труд.
Поставен е следния въпрос:
Възможно ли е ……….. – ……, в изпълнение на задълженията си на Ваш работодател и осигурител, да довнесе осигурителни вноски за периода 1994г.-1997 г. за първа категория труд и какви действия да предприеме?
Предвид така изложената фактическа обстановка и относимата нормативна уредба, изразявам следното становище по направеното запитване:
По отношение зачитането на осигурителния стаж при условията на първа категория труд при пенсиониране:
Зачитането на осигурителния стаж на работниците и служителите се извършва съгласно разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и раздел V от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС). Органите на Националния осигурителен институт (НОИ) са компетентни да се произнесат относно зачитането на осигурителен стаж при условията на определена категория труд.
По отношение на довнасянето на осигурителните вноски за първа категория труд:
По аргумент на чл. 174 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс в случай, че положеният труд за цитирания период е при условията на първа категория труд, дължимите осигурителни вноски могат доброволно да бъдат довнесени със съответните лихви след изтичане на давностния срок.
При изчисляване на осигурителните вноски за довнасяне следва да се имат предвид размерите на вноските за съответната категория, регламентирани в Постановление №43/1991 г. на Министерски съвет за определяне размера на вноските за социално осигуряване и §23 от Закона за държавния бюджет за 1996 г.,
а именно:
Осигурителните вноски за сметка на осигурителите за лицата, работещи при условията на втора категория труд, са в следните размери:
за периода 01.01.1994 г. – 28.02.1996 г. – 45 на сто;
за периода 01.03.1996 г. – 31.12.1997 г. – 47 на сто.
Осигурителните вноски за сметка на осигурителите за лицата, работещи при условията на първа категория труд, са в следните размери:
за периода 01.01.1994 г. – 28.02.1996 г. – 50 на сто;
за периода 01.03.1996 г. – 31.12.1997 г. – 52 на сто.
В конкретния случай вноските за довнасяне се изчисляват в размер на 5 на сто върху месечното брутно трудово възнаграждение в неденоминирани левове, но се внасят изцяло за периода в деноминирани левове съгласно §4 от Закона за деноминацията на лева в компетентната териториална дирекция на НАП по банковата сметка за събиране на приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ. В тази връзка е необходимо да се посочи, че осигурителите, които внасят задължителни осигурителни вноски, които се отнасят за периоди преди 1 януари 2005 г., подават заявление – приложение № 1 към чл. 4, ал. 3 от Наредбата реда за избор на осигуряване, внасяне н и разпределение на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и за обмен на информация, преди внасянето на осигурителните вноски.
Освен това, осигурителят следва да коригира подадените данни за 1997 г. по реда на Инструкция №1 от 1996 г. за събиране на данни от осигурителите за осигурените при тях лица и от самоосигуряващите се лица за провеждане на държавното обществено осигуряване за лицето, като в декларация образец № 2 (валиден за 1997 г.) в поле 12 „Процент внесена осигурителна вноски за сметка на работодателя“ се попълни процент на осигурителната вноска в размер на 52 на сто. Съгласно чл. 3, ал. 1, т. 5 от Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица когато данните се подават след 30 април на годината, следваща годината, за която се отнасят, ще бъдат приети в компетентната териториална дирекция на НАП след издадени задължителни предписания от контролните органи на НОИ.

зАМ. Изпълнителен Директор на НАП:
/АЛ. ГЕОРГИЕВ/

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Срокове за съхраняване на първични счетоводни документи.

3_365/24.01.2007 г.ДОПК, чл. 38, ал.1 и чл. 171, ал. 1;ЗСч,чл. 42, ал. 1, т. 3ОТНОСНО: Срокове за съхраняване на първични счетоводни документи.Постъпило е писмено запитване, в което са поставени следните въпроси:1.Колко години е необходимо да се съхраняват първичните счетоводни документи /фактури за покупки и продажби/ ?2.Колко години се съхраняват платежните нареждания за внесените социални и

данъчно третиране на получени суми във връзка с изпълнителен лист по реда на ЗДДС

3_2823/30.09.2011 г. ЗДДС, чл. 2, т. 1;ЗДДС, чл. 6;ЗДДС, чл. 26, ал. 1 и ал. 2Относно: данъчно третиране на получени суми във връзка с изпълнителен лист по реда на ЗДДССпоред изложеното в запитването, „А” ЕООД има сключен договор за продажба от м. януари 2011 г. с „Б” АД. Предмет на договора е 480 т стока,

Подаване на декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО за дължими данъци.

Изх. № 24-34-33Дата:19.03.2013 год.ЗДДФЛ, чл. 55, ал. 1;ЗКПО, чл. 201, ал. 1.Относно: Подаване на декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО за дължими данъци.По повод Ваше писмено запитване до Дирекция СДО – София, препратено по компетентност от Дирекция ОДОП – София и постъпило вна Националната агенция за приходите с вх. №

Запитването описвате следната фактическа обстановка: Били сте в чужбина 17 години и сте се завърнали на 13.05.2017г. На

2_729/21.09.2017г. ЗЗО – чл.33, ал.1, т.1; чл.40а, ал.1 чл.40, ал.5. В запитването описвате следната фактическа обстановка: Били сте в чужбина 17 години и сте се завърнали на 13.05.2017г. На 03.07.2017г. сте започнали работа и се осигурявате. При проверка на здравните си осигуровки, сте установили, че трябва да заплатите вноски за периода от януари до юни

НАРЕДБА № 5/2002 Г., чл.3, aл. 2, т. 1,НАРЕДБА № 5/2002 Г., чл.1, aл. 1,НАРЕДБА № 5/2002 Г., чл.3, aл. 1, т. 2

5_23-22-1710/14.10.2014 г.Наредба № 5/29.12.2002 г., чл. 1, ал. 1, чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 3, ал. 2, т. 1;В запитването излагатеследнатафактическа обстановка: На 06.08.2014 г. сте прехвърлила фирмата и търговското предприятие на един от работниците Ви –Л Г с ЕГН 00000000000. На 20.08.2014 г. е извършено вписване на ЕТ „ П- ЛГ” с

НАРЕДБА Н-18, чл.25

2_896/15.06.2012Наредба Н-18/2006 г., чл.25 Отправили сте писмено запитване до Дирекция ОУИ-, входирано под №……06.2012 г.,във връзка с приложението на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. Дружеството ви стопанисва две помещения кафе-бар и спа център, намиращи се на един адрес, в една сграда, с общ вход и

Ваш изх. № …………………, получен в Централно управление на НАП на 28.06.2006 г. с наш вх. № 0…………..

Изх. № ………………Дата ……………….. ДО ……………………… ОТНОСНО: Ваш Изх. № …………………, получен вна НАП на 28.06.2006 г. с наш вх. № 0………….. УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ………………..,Във връзка с писмено запитване, постъпило вна НАП с вх. № ……………….., изразявам следното становище:С оглед на факта, че е образувано съдебно производство, във връзка с описания от Вас казус на

ЗДДС, чл.53, aл. 2,ППЗДДС, чл.45, т. 2, буква б

Телефон: (02) 9859 3759 Факс: (02) 987 70 46Изх.№ 21-04-309.03.2011г.чл. 53, ал. 2 от ЗДДСчл.45, т.2, буква”б” от ППЗДДСВ запитването е изложена следната фактическа обстановка: Според изложеното в писмото твърдите,че дружеството осъществило транспортна услуга по превоз на товариот България до Германия ,не иска или не може да Ви издаде CMR/транспортен документ/ с мотива ,че„камиона е

Scroll to Top