вписване в публичния електронен регистър по чл. 176в, ал. 15 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

3_1779/02.10.2018 г.

ЗДДС, чл. 118, ал. 6 и ал. 8;
ЗДДС, чл. 176в, ал. 1, ал. 8, ал. 14 и ал. 15

ОТНОСНО: вписване в публичния електронен регистър по чл. 176в, ал. 15 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложено в запитването, „О“ ЕООД е с основна дейност обществен превоз на пътници в страната. Дружеството притежава бензиностанция, намираща се на територията на депото на „О“ ЕООД, от която се зарежда дизелово гориво за собствени нужди. Същата е снабдена с нивомерна система и фискално устройство. Придобитите и освободени за потребление горива са за собствени нужди и се регистрират и отчитат чрез електронна система с фискална памет (ЕСФП), свързана с нивомерна измервателна система за измерване на обема на течните горива.
Посочено е още, че като лице, изпълнило изискванията на чл. 118, ал. 6 от ЗДДС дружеството не дължи обезпечение по чл. 176в от ЗДДС.
Във връзка с горното и със създаването на публичен електронен регистър по чл.176в, ал. 15 от ЗДДС се поставя въпроса следва ли дружеството да подаде уведомление за вписване в този регистър?

При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на ЗДДС (обн. ДВ, бр. 63/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 65/2018 г.) и Правилника за прилагане на ЗДДС (ППЗДДС, обн. ДВ, бр. 76/2006 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 58/2018 г.) е изразено следното принципно становище:
Съгласно чл. 176в, ал. 1 от ЗДДС задължението за предоставяне на обезпечение възниква, когато данъчно задълженото лице за текущия данъчен период:
1. е извършило облагаеми доставки на течни горива със ставка на данъка 20 на сто и с обща стойност на данъчните им основи над 25 000 лв., или
2. общата стойност на данъчните основи при вътреобщностни придобивания на течни горива надвиши 25 000 лв., или
3. получи течни горива, освободени за потребление по чл. 20, ал. 2, т. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), с обща стойност на данъчните им основи над 25 000 лв., ако не е възникнало основание за обезпечение на друго основание.
По силата на чл. 118, ал. 6 от ЗДДС всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице, извършващо доставки/продажби на течни горива от търговски обект, с изключение на лицата, извършващи доставки/продажби на течни горива от данъчен склад по смисъла на ЗАДС, е длъжно да предава по дистанционна връзка на НАП и данни, които дават възможност за определяне на наличните количества горива в резервоарите за съхранение в обектите за търговия с течни горива.
Предвид посоченото в запитването обстоятелство, че дружеството използва дизеловото гориво за собствени нужди, в случая приложение намира разпоредбата на чл.118, ал. 8 от ЗДДС, по силата на която данъчно задължено лице, което извършва зареждане на превозни средства, машини, съоръжения или друга техника за собствени нужди с течни горива, е длъжно да регистрира и отчита зареждането по реда на наредбата по ал. 4 от закона, а именно по реда на Наредба № Н-18/2006 г. на МФ чрез ЕСФП, свързана с одобрен тип нивомерна измервателна система за измерване на обема на течните горива.
На основание чл. 176в, ал. 8 от ЗДДС лице, което е изпълнило изискванията на чл. 118, ал. 6 от закона, се освобождава от задължението за предоставяне на обезпечение само за доставките му, отчетени по реда на цитираната разпоредба, т.е. обезпечение не се дължи само за тези доставки на течни горива, извършени от лицето, които се отчитат чрез одобрена и въведена в експлоатация ЕСФП с нивомер и за тях лицето предава данни по дистанционна връзка към НАП, които дават възможност за определяне на наличните количества горива в резервоарите за съхранение в обектите за търговия с течни горива.
В случай, че лицето не разполага със собствена бензиностанция, т.е. извън случаите по чл. 176в, ал. 8 от ЗДДС, считано от 01.01.2018 г. в новата ал. 14 на чл. 176в от ЗДДС законодателят е предвидил друга хипотеза за освобождаване от задължението за предоставяне на обезпечение, която предвижда, че лице, различно от регистриран земеделски производител или бюджетна организация, осъществило вътреобщностно придобиване на течни горива или получило течни горива, освободени за потребление по чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗАДС, които са предназначени за собствено потребление, се освобождава от задължението за предоставяне на обезпечение в случай, че е вписано в публичния електронен регистър по ал. 15, създаден и поддържан от НАП.
От изложеното в запитването, че придобиването и потреблението на дизелово гориво за собствени нужди се регистрира и отчита чрез фискално устройство (ЕСФП), снабдено с нивомерна измервателна система за обем на течни горива, което е въведено в експлоатация следва, че „О“ ЕООД попада в обхвата на чл. 176в, ал. 8 от ЗДДС. Предвид това, за дружеството не е приложима разпоредбата на чл. 176в, ал. 14 от ЗДДС, което означава, че същото не подлежи на вписване в публичния електронен регистър по ал. 15 на чл. 176в от ЗДДС.

5/5

Вашият коментар