връчване на заповед за повторна ревизия по реда на чл. 32 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), считам следното:

Изх. №М-24-31-134
Дата:23.11.2011 год.
ДОПК, чл. 32;
ДОПК, чл. 155, ал. 2;
ДОПК, чл. 155, ал. 4.
По повод на постъпил в ЦУ на НАП Протокол за писмено запитване
№ ВХК-11561-1 от 17.10.2011 г. от ТД на НАП – …, препратен по компетентност от дирекция ОУИ при ЦУ на НАП – …, в който е поставен въпрос относно връчване на заповед за повторна ревизия по реда на чл. 32 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), считам следното:
Правомощията на решаващия орган (директора на дирекция ОУИ) в ревизионното производство са уредени в чл. 155, ал. 2 от ДОПК, като той има право да потвърди, измени или отмени изцяло или частично ревизионния акт в обжалваната част. При наличие на предвидените в ал. 4 на цитираната разпоредба условия, решаващият орган отменя изцяло или отчасти ревизионният акт и връща преписката на органа издал заповедта за възлагане на ревизията, със задължителни указания за издаване на нов ревизионен акт. В случай на отмяна на ревизионния акт по реда на чл. 155, ал. 4 от ДОПК и връщане на преписката на органа по приходите за издаване на нов ревизионен акт, не се провежда ново производство, а се възстановява висящността на производството по отменения ревизионен акт, съобразно дадените указания от по-горестоящия административен орган. С втората заповед за възлагане на ревизия не започва ново производство. Същата има за цел да определи обхвата и срока на ревизията, компетентните органи по приходите, които да извършат законосъобразните действия, в резултат на които се издава последващият ревизионен акт. В този смисъл са писма № 24-32-99/23.03.2009 г.,24-32-99/05.06.2009 г.,24-32-99/10.09.2009 г. и 24-32-99/16.12.2009 г.,на Изпълнителния Директор на НАП.
Връчване на съобщения на физически лица чрез прилагане към досието се извършва, когато лицето, неговият представител или пълномощник не е намерен на адреса на кореспонденция, след най-малко две посещения. Адреса на кореспонденция за физическите лица, съгласно чл. 28, ал. 1, т. 1 от ДОПК е постоянният адрес за физическите лица, ако не е посочен писмено друг адрес, за регистрираните в регистър БУЛСТАТ лица – вписаният в регистъра адрес за кореспонденция. С писмо № 91-00-321 ОТ 08.11.2007 г. подробно е разяснено връчването на документи в хода на административното производство.В същото е отбелязано, че след уведомяване на лицето за започване на ревизионно производство с връчване на заповедта за ревизия и предвид факта, че лицето е редовно уведомено за висящото производство, се прилага нормата на чл. 28, ал. 3 от ДОПК, съгласно която в случаите на започнало производство по този кодекс, за което лицето е редовно уведомено, то е длъжно да съобщи писмено на водещия производството орган по приходите в тридневен срок от предприемане на действия за промяна на адреса си за кореспонденция, като в противен случай всички актове и документи в това производство се прилагат към преписката и се смятат за редовно връчени. За връчването на следващи съобщения в хода на същото производство органът по приходите не е длъжен да търси лицето на адрес, различен от адреса за кореспонденция, тъй като правото на защита е гарантирано от първоначалното връчване, като това се съобщава на лицето при първоначалното връчване.
Доколкото при отмяна на ревизионния акт по реда на чл. 155, ал. 4 от ДОПК и връщане на преписката на органа по приходите за издаване на нов ревизионен акт се възстановява висящността на производството по отменения ревизионен акт, тъй като не започва ново ревизионно производство, а за наличието на ревизионно производство лицето е било уведомено още с връчване на първоначалната заповед за възлагане на ревизия считам, че относно връчване на заповедта за възлагане на повторната ревизия по чл. 155, ал. 6 във връзка с ал. 4 от ДОПК може да се приложи реда за връчване чрез прилагане към досието по чл. 32 от ДОПК.
Във връзка с изразеното становище относно прилагането на чл. 32 от ДОПК, за целите на възлагане на новата ревизия считам, че не е необходимо да се пристъпва към процедурата за уведомяване по реда на чл. 143и от ДОПК.
Извън горното и тъй като от запитването не става ясно какви други адреси, освен адреса за кореспонденция на физическото лице са били посетени, с цел връчване на заповедта за възлагане на новата ревизия считам, че с изпращането на покана, с обратна разписка и върната отметка, че „лицето е в чужбина”, това не следва да бъде единственото доказателство, което да дава основание на органите по приходите да приемат, че лицето, действително е в чужбина. Това обаче, както бе посочено по-горе, е без значение в настоящия случай доколкото ревизионното производство е все още висящо.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/’

Оценете статията

Вашият коментар