Задължения по ЗДДФЛ (Закон за данъците върху доходите на физическите лица)

Чл. 37б. (Нов – ДВ, бр. 105 от 2006 г.) (1) Не се съставя консолидиран финансов отчет по реда на чл. 37, ал. 2 от предприятие майка, когато то е и дъщерно предприятие на местно предприятие майка или предприятие майка от друга държава – членка на Европейската общност, в един от следните случаи:

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest