зададен въпрос за други ДЗЛ

5. Изх. № 23-22-389/09.04.2009г.
ДОПК, чл. 17, ал.1
относно : зададен въпрос за други ДЗЛ
В чл.17, ал.1 от ДОПК са регламентирани основните права на задължените лица, сред които са правото им да бъдат разяснявани правата в производствата по този кодекс, включително и правото на защита в административното, изпълнителното и съдебното производство, и да бъдат предупредени за последиците от неизпълнение на задълженията им по този кодекс /ал.1 и 2/ и правото да им бъде предоставена информация за публичните им задължения и за сроковете, в които следва да заплатят дължимите от тях данъци, задължителни осигурителни вноски и други публични задължения /чл.17, ал.1, т.5, б,”б”/
На правата на задължените лица съответства задължението на Националната агенция за приходите да обслужва данъкоплатците, осигурителите, осигурените и самоосигуряващите се лица, като им осигурява необходимата информация, разяснения по правата и задълженията им, осигурява обезпечението и безплатното разпространение на данъчни и други декларации, съдържащи указания за попълването им, на формуляри и други документи, които се изискват или издават въз основа на закон, като ги публикува и в Интернет на страницата на агенцията /чл.3, ал.1 от Закон за Националната агенция за приходите /ЗНАП/;
Следователно, горецитираното правомощие на НАП да осигурява необходимата информация и да разяснява правата и задълженията на задължените лица се отнася само за техните права и задължения, но не и за тези на други лица, нито за принципно тълкуване на законодателството.
Предвид горното, считаме, че зададените от Вас въпроси имат характер на правна консултация и не са свързани с Вашите задължения.
Доколкото поставените от Вас въпроси не касаят Вашите права и задължения като задължено лице, а са насочени към проучване на становището на приходната администрация и ползването му във връзка с дейността на други задължени лица, Ви уведомявам, че заинтересованите лица могат да получат становище по интересуващите ги въпроси след като се идентифицират като задължени лица и изложат максимално изчерпателно конкретните факти и обстоятелства, имащи значение за тяхното облагане.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »