задължение за плащане на данък при източника по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/

Изх. № 94-Б-20
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: задължение за плащане на данък при източника по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/
Уважаеми гоеподин …………….,
В ЦУ на НАП е постъпила молба за разясняване разпоредбите на ЗКПО, касаещи облагане с данък при източника на реализиран от чуждестранно юридическо лице доход от продажба на недвижим имот.
Съгласно компетентността на изпълнителния директор на НАП. установена в чл.10, т. 10 от Закона за НАП. изразявам следното становище:
На основание чл.34. ал.4 във връзка с чл. 12. ал. 5 от ЗКПО /в сила до 31. 12.20()6г.Д когато юридическите лица начисляват на чуждестранни лица и на чуждестранни неперсонифицирани дружества доходи от разпореждане с недвижима собственост, се удържа данък при източника, който е окончателен. Съгласно чл.12. ал.5 от закона основа за облагане на доходите на чуждестранните лица от разпореждане с недвижима собственост е положителната разлика между продажната цена и актуализираната цена на придобиване. За цена на придобиване се приема по-високата цена между цената, определена по реда на чл. 46 от Закона за местните данъци и такси, и действително платената цена. увеличена с инфлацията. Единствено изключение, при което получателят на дохода сам внася данъка в бюджета, са случаите когато платецът на доходите не е задължен да удържа и внася данъка. В чл. 50. ал.2 от ЗКПО / в сила до 31.12.2006г./ е предвидена солидарна отговорност за получателя на дохода и за лицето – платец на дохода, което е задължено да удържи данъка при източника по чл. 34. ал. 4. когато същият не е удържан и внесен по съответния ред.
В конкретния случай данъчно задължено лице, което е следвало да удържи и внесе данък при източника е фирма …………….АД. Съгласно цитираната по-горе разпоредба данъкът е следвало да бъде удържан при начисляване на дохода от продажба на имущество на чуждестранното лице ……………….ЛТД.
От Вашето писмо става ясно. че това не е направено, поради което на основание
чл.50, ал.2 от ЗКПО данъка при източника следвада бъде внесен
заедно с полагащите се лихви за просрочие. Данъкът следва да се внесе по сметка на съответната териториална дирекция на НАП. където е данъчно регистрирано дружество…………..
Действително, понастоящем режимът за удържане на данък при източника за доходите от недвижимо имущество или от сделки с недвижимо имущество е променен, поради влизане в сила от 01.01.2007г. на новия ЗКПО. На основание чл. 195. ал.З от него данъкът при източника за доходите от недвижимо имущество или от сделки с недвижимо имущество, включително идеална част или ограничено вещно право върху недвижимо имущество, намиращо се в страната се удържа от чуждестранното лице -получател на доходите. Именно чуждестранното лице внася данъка в бюджета и декларира това обстоятелство с декларация по образец, а данъчната основа е положителната разлика между продажната цена и документално доказаната цена на придобиване на недвижимото имущество /чл.199. ал. 4 от ЗКПО/. Този режим обаче е в сила, считано от 01.01.2007г. и не се отнася до конкретния случай.
//

Оценете статията

Вашият коментар