облагане на посреднически услуги между регистрирани по ДДС лица Уважаема Г-жа

Изх. № 94-Б-49
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
относно: облагане на посреднически услуги между регистрирани по ДДС лица Уважаема Г-жа
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 94-Б-49/28.05.2007 г,,Ви уведомява следното:
Според изложената фактическата обстановка българската фирма извършва посреднически услуги във връзка с консултация и доставка на стоки. Получателя по тази услуга е лице, регистрирано но ДДС в Германия. Поставен е въпрос за приложимостта на чл.24, ал.2 от ЗДДС.
Поради липса на приложени документи и конкретни данни за действителното съдържание на предоставяните услуги, квалифицирани от Вас като посреднически и на основание чл.10, ал.1, т. 10 от Закона за националната агенция можем да се ангажираме само с принципно становище по прилагането на разпоредбите на ЗДДС:
Съгласно чл.24, ал.1 от ЗДДС, мястото на изпълнение при доставка на услуга, оказвана от посредник, действащ от името и за сметка на друго лице. когато тази услуга е свързана с доставка на услуги, различни от тези по чл. 21, ал. 3. чл. 22 и 23, е мястото на изпълнение на доставката, във връзка с която е оказано посредничеството.
Видно от горния текст, същия е неприложим, когато посредническата услуга е оказана във връзка с доставка на стока.
При този вид посредническа услуга е приложима хипотезата на чл.21 , ал.1 от ЗДДС, а именно, мястото на изпълнение е мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност – в случая това е на територията па с граната, тъй като доставчикът е българската фирма.
Съгласно чл.12, ал.1 от ЗДДС. облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
За осъществените доставки на услуги, независимо от обстоятелството, че получателя е лице, регистрирано в друга държава членка, е приложима ставката по чл.66. ал.1, т.1 от ЗДДС в размер на 20 %. Това следва да се отрази и в издадения дркумент по чл. 114 от ЗДДС.
//

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *