Задължение за подаване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ и за внасяне на дължимите осигурителни вноски по българското законодателство от физическо лице, което живее и реализира доходи от упражняване на свобо

ОТНОСНО:Задължение за подаване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ и за внасяне на дължимите осигурителни вноски по българското законодателство от физическо лице, което живее и реализира доходи от упражняване на свободна професия – адвокат в чужбина
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО …….,
Във връзка с Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция „ОУИ” – Пловдив с вх. № 94-Д-51/10.03.2008 г., Ви уведомяваме за следното:
В писмото си описвате следната фактическа обстановка:
Вие сте регистрирана като адвокат в Република България, но упражнявате адвокатската професия в чужбина. Не живеете и не работите в България, но не посочвате името на държавата, в която живеете и работите, а само обстоятелството, че заплащате дължимите данъци и осигурителни вноски по законодателството на тази държава. В Република България нямате реализирани доходи.
Поставяте следните въпроси:
1.Необходимо ли е да подавате годишна данъчна декларация след като считате, че по закон сте чуждестранно лице?
2.Следва ли да заплащате в Република България осигурителни вноски в качеството Ви на самоосигуряващо се лице? Трябва ли фактът, че не подлежите на задължително осигуряване по българското законодателство да бъде обективиран в съответен акт и какви са необходимите стъпки за издаването на такъв акт?
Предвид изложената фактическа обстановка и така формулираните въпроси, изразяваме следното становище по запитването:
Въпрос 1:
С оглед на неизчерпателно изложената фактическа обстановка от Вас в писмото, а именно колко е времевия период на пребиване в страната, дали сте изпратени в чужбина от лицата изброени в т.3 на ал.1 на чл.4 от ЗДДФЛ и пр., ви отговаряме принципно.
Обект на облагане по ЗДДФЛ/ Закон за облагане доходите на физически лица / са доходите на местните и чуждестранните физически лица. Местно физически лице за Р.България без оглед на гражданството е лице, което отговаря на независимо кое от изброените условия в чл.4на ЗДДФЛ.
Независимо от чл.4 на ЗДДФЛ, едно лице може да бъде определено, като местно на една или друга държава, ако това е предвидено в сключена данъчна спогодба между съответните страни и то отговаря на условията по спогодбата./чл.75 ЗДДФЛ/
Ако Вие попадате в някои от хипотезите изброени в горецитираните разпоредби,и стеместно физическо лица за Р. България, Вие сте данъчно задължена за доходите получени от източници в страната и в чужбина. Ако не попадате в съответната разпоредба, Вие сте чуждестранно лице по чл.5 от ЗДДФЛ. Чуждестранните лица са данъчно задължени по ЗДДФЛ, единствено за доходите получени от източници в Р.България.
Предвид факта, че сте посочили единствено придобити доходи от чужбина, то ако сте местно лице следва да имате предвид чл.50 ал.1 и ал.5 и / ал.6 нова от 01.01.2008г./и чл.75 от ЗДДФЛ. т.е. Вие сте задължени да подавате Годишна данъчна декларация за получените доходи, като прилагате удостоверения за размера на внесения в чужбина данък и осигурителни вноски.Съответно дължимият данък следва да бъде съобразен с наличието на международен договор или данъчна спогодба между съответната държава откъдето е източника на дохода и Р.България.
Ако Вие сте чуждестранно лице по смисъла на ЗДДФЛ или данъчна спогодба и нямате доходи от източник в Р. България, нямате задължение за подаване на годишна данъчна декларация .
Въпрос 2:
Становище по поставените въпроси относно дължимите осигурителни вноски в Република България в качеството Ви на самоосигуряващо се лице, което упражнява професията адвокат и се осигурява в друга държава, може да получите след като посочите името на държавата и периода, през който е упражнява дейността в тази държава. Информацията ни е необходима във връзка с правилното определяне на приложимите норми съобразно действащите разпоредби в българското осигурително законодателство и международни договори за съответните периоди.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »