Задължение за регистрация при извършване на дистанционна продажба

5_111 / 03.07.2008г.
ЗДДС, чл.14, чл.20
Относно: Задължение за регистрация при извършване на дистанционна продажба
Във връзка с подаденото от Вас писмо с вх. № 94-00-111/27.05.2008г. по описа
на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – гр. …., Ви уведомяваме следното:
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Фирма ……… е лицензирана в Чехия за търговия с медицински изделия и е регистрирана за целите на ДДС там. Има вероятност да продаде в България машина на нерегистрирано лице(доктор), която струва 63 000 евро.
Зададеният въпрос е следният:
1.Кога възниква задължението за регистрация и за начисляване на данъка по ЗДДС?
Предвид гореизложеното и съобразявайки относимата към него нормативна уредба, Ви уведомявам следното:
Извършената от ………. доставка на машина към българско нерегистрирано лице попада в приложното поле на чл.14 от ЗДДС – дистанционна продажба на стоки, за наличието на която следва да са изпълнени едновременно условията:
1. стоката да се изпраща или транспортира от или за сметка на доставчика от територията на държава членка, различна от тази, в която транспортът приключва;
2. доставчикът на стоката да е регистриран за целите на ДДС в държава членка, различна от тази, в която транспортът приключва;
3. получател по доставката е лице, което не е задължено да начисли ДДС при вътреобщностно придобиване на стоката в държавата членка, където транспортът приключва, както и
4. стоките:
а) не са нови превозни средства, или
б) не се монтират и/или инсталират от или за сметка на доставчика, или
в) не са предмет на специален ред за облагане на маржа на цената за стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети.
Във връзка с това чл.20, ал.2 от ЗДДС определя място на изпълнение на доставка на стоки при условията надистанционна продажба – на територията на страната, когато са налице едновременно следните условия:
1. доставчикът е регистрирано за целите на ДДС лице в друга държава членка;
2. извършените доставки при условията на дистанционна продажба за територията на страната надвишават за текущата календарна година или са надвишили за предходната календарна година сумата 70 000 лв.
Съгласно ал.3 на същия член в сумата 70 000 лв. не се включва ДДС, дължим в държавата членка, където е регистриран за целите на ДДС доставчикът, както и доставките на акцизни стоки.
Във връзка с гореизложеното чешката фирма не следва да следи оборота за регистрация за доставки с място на изпълнение на територията на страната, по смисъла на чл.96 от ЗДДС, който е 50 000 лв., а попада в хипотезата на чл.20, ал.2 и при достигане на сумата от 70 000 лв. от дистанционни продажби ще трябва да спази разпоредбата на чл.98 от ЗДДС относно задължение за регистрация при дистанционна продажба на стоки. Съгласно ал.1 на чл.98 от ЗДДС – на регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице, което извършва доставка на стоки с място на изпълнение на територията на страната съгласно чл. 20 при условията на дистанционна продажба по чл. 14.
Според ал.2 – за лицата по ал. 1 възниква задължение за подаване на заявление за регистрация по този закон не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие за доставката, с която общата стойност на дистанционните продажби през текущата година надхвърля сумата по чл. 20, ал. 2, т. 2. Доставката по предното изречение подлежи на облагане с данък по този закон.

Оценете статията

Вашият коментар