задължение за внасяне на 50 на сто от получен наем, съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г.

Изх. № 24-39-54
Дата:13.06.2017 год.
ЗДБРБ за 2017 г., чл. 92, ал. 1;
ЗДБРБ за 2017 г., чл. 92, ал. 2
Относно: задължение за внасяне на 50 на сто от получен наем, съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г.
………………………………. е кредитна институция-акционерно дружество, в която държавното участие в капитала е 99,9%. Националният гаранционен фонд (Национален гаранционен фонд ЕАД) и Фондът за капиталови инвестиции (Микро финансираща институция „Джобс“ ЕАД) са дъщерни акционерни дружества на ББР, в които банката притежава сто процента от капитала им.
Банката и двете й дъщерни дружества ползват за изпълнение на дейността си сграда с адрес: ………………………, представляваща част от капитала й.
Правото на собственост на банката върху сградата и земята възниква по силата на разпореждания наМинистерски съвет от 13.04.1999 г. и 28.05.2010 г.
Считате, че ако ББР представи за ползване част от сградата на двете дъщерни дружества, като по този начин се осигури пропорционално разпределяне на разходите за обслужване на сградата, банката няма да попада в хипотезата на ал. 2 от чл. 92 на Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г., тъй като систематическото и логическото тълкуване на ал. 1 и ал. 2 на посочения член е видно, че законодателят е имал предвид случаите, в които отредените под наем имоти са такива – предоставени за ползване, а не такива, използвани за капиталово участие на държавата в съответното дружество.
Във връзка с така описаната фактическа обстановка и относимите нормативни разпоредби, в съответствие с компетентността на НАП изразявам следното принципно становище:
Регламентацията на чл. 92, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. (ЗДБРБ) предвижда, че държавните предприятия, едноличните търговски дружества с държавно участие и дружествата с над 50 на сто държавно участие, когато отдават под наем, предоставените им застроени или незастроени недвижими имоти са длъжни да внасят в централния бюджет вноска, в размер 50 на сто от получения наем. Изключение от това задължение е предвидено в разпоредбата на ал. 3 на чл. 92 от ЗДБРБ за 2017 г., която регламентира, че вноски от наеми не се дължат от тези предприятия, които при тяхното образуване, съответно преобразуване, имуществото, което те отдават под наем е предоставено за извършване на дейности, свързани с отдаването под наем или изпълняват програми за финансово оздравяване при условия и ред, определени от Министерския съвет.
ББР е акционерно дружество с над 50 на сто държавно участие и като такова, в случай, че отдава под наем, предоставени му от държавата застроени или незастроени недвижими имоти, е длъжно да внася в централния бюджет 50 на сто от получения наем, освен ако е в хипотезата на разпоредбата на ал. 3 от чл. 92 от ЗДБРБ за 2017 г.
Извън горното, доколкото в писмото се коментира, че имотите, предоставени на ББР ЕАД, са предоставени на дружеството чрез апорт, което означава, че правото на собственост върху същите е преминало в патримониума на дружеството и следователно за същото не се отнася разпоредбата на чл. 92 от ЗДБРБ за 2017 г., тъй като имотите вече не са държавна собственост, считам, че това няма отношение към разпоредбите на ЗДБРБ, регламентиращи вноските от наем. Актът по предоставянето на имот по смисъла на чл. 92 от ЗДБРБ включва не само предоставянето на имота за управление със запазване на собствеността на държавата, съответно общината, но и всяко прехвърляне на право на собственост и ограничени вещни права от държавата, респективно общината на държавното/общинско предприятие или дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие. Идеята на законодателя е, че при предоставяне на имот, същият се предоставя с определена цел, съответстваща на нуждите на предприятието. Ако това предприятие ползва имота като го отдава под наем, без това да е предметът му на дейност, то се отклонява от целта, с която имотът му е бил предоставен. В такъв случай на държавата, респективно общината се дължи законовоопределената част от цената, получена при търговското употребление на този имот – чрез отдаването му под наем.
В този смисъл регламентацията на чл. 92, ал. 1 и 2 от ЗДБРБ за 2017 г. спрямо лице, попадащо в обхвата на визираните в разпоредбата, е приложима и по отношение на недвижим имот, внесен в капитала на държавно предприятие или дружество с над 50 на сто държавно участие, като непарична вноска от страна на държавата чрез прехвърляне на правото на собственост върху този имот.
/АЛ. ГЕОРГИЕВ/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Документална обоснованост на покупка на стоки от физически лица, във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

Изх. №53-04-786/31.01.2019 г.ЗКПО – чл.10ЗКПО – чл.26, т.2 ОТНОСНО: Документална обоснованост на покупка на стоки от физически лица, във връзка с прилагането на разпоредбите на

ППЗДДС, чл.80, aл. 6,ЗДДС, чл.26, aл. 2

Изх. № 53-02-24806.08.2012 г. чл. 26, ал. 2 от ЗДДСчл. 80, ал. 6 от ППЗДДСФактическата обстановка, изложена в запитването е следната: Дружеството в качеството напродавач

прилагането на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

23-29-95/15.11.2013 г.чл. 92 от ЗКПОчл. 13, ал. 1, т. 11 от ЗДДФЛВ дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило писмено запитване, прието с вх. №

Социално и здравно осигуряване на лице с двойно гражданство, което пребивава постоянно, работи и се осигурява в Люксембург, ще упражнява дейност като самоосигуряващо се лице в България.

Регламент 883/2004: чл. 11(1); чл. 11(3)(a); чл. 13;Регламент 987/2009: чл. 16;НООСЛБГРЧМЛ: чл. 1, ал. 1, 2, 3 и 4; ОТНОСНО: Социално и здравно осигуряване на

запитване по ЗДДС

ОТНОСНО: запитване по ЗДДСВ Дирекция ”ОУИ” –постъпи писмено запитване с вх. № …/ 20.06.2011 г., относно прилагането на ЗДДС. Във връзка със започване на дейност

възстановяване на внесени осигурителни вноски за първите три дни за сметка на работодателя след анулиран болничен лист

3_543/13.03.2018 г.КСО, чл. 40, ал. 5;ОТНОСНО: възстановяване на внесени осигурителни вноски за първите три дни за сметка на работодателя след анулиран болничен листСъгласно изложеното в

aabed