Задължение за внасяне на вноски от читалища, съгласно Закона за гаранитраните вземания на работници и служители при несъстоятелност на работодателя

2_2652/ 29.10.2008 г.
ЗГВРС- чл.2; чл.21, ал.6
ОТНОСНО: Задължение за внасяне на вноски от читалища, съгласно Закона за гаранитраните вземания на работници и служители при несъстоятелност на работодателя
От изложената в писмото Ви фактическа обстановка става ясно, че Народно читалище „………………….” гр………………… е сдружение с нестопанска цел. В тази връзка поставяте въпроса :
-дължат ли се вноски по Закона за гарантираните вземания на работници и служители при несъстоятелност на работодателя /ЗГВРС/;
-в случай, че същите са неоснователно внесени какъв е реда за тяхното въстановяване от 01.01.2005 г.;
При така изложената фактическаобстановка, изразяваме следното принципно становище:
Задължени лица по смисъла на чл.2 от ЗГВРС са всички физически и юридически лица, които наемат лица по трудово правоотношение и спрямо които може да се открие производство по несъстоятелност по реда на Търговския закон или по ред, предвиден вспециалензакон. За да възникне задължение за внасяне на вноски във фонд „ГВРС”, следва за лицето да са налице две кумулативни условия, а именно:
-да има качество на работодател по смисъла на § 1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на трудаи
-спрямо него да може да се открие производство по несъстоятелност;
Съгласно чл. 2, ал. 1 от Закона за народните читалища/ЗНЧ/, същите са традиционни самоуправляващи се български културно-просветни сдружения в населените места, които изпълняват и държавни културно-просветни задачи. Читалищата са юридически лица с нестопанска цел /ал.2/.
Реда по който Народните читалища могат да бъдат прекратени е уреден в чл.27, ал.1 от ЗНЧ,читалището може да бъде прекратено по решение на общото събрание, вписано в регистъра на окръжния съд. То може да бъде прекратено с ликвидация или по решение на окръжния съд, само в случаите изчерпателно изброени в закона:
1. дейността му противоречи на закона, устава и добрите нрави;
2. имуществото му не се използва според целите и предмета на дейността на читалището;
3. е налице трайна невъзможност читалището да действа
От изложеното следва, че за Народните читалища не е предвидена възможност да се открие производство по несъстоятелност в ЗНЧ. Те не сазадължени лица по смисъла на чл.2 от ЗГВРС и нямат задължение за внасяне на вноски във фонд „ГВРС”.
От 1 януари 2006 г. съгласно чл. 21 от ЗГВРС контролът по внасянето на вноските във фонда се осъществява от органите по приходите на Националната агенция по приходите /НАП/. Дължимите, но невнесени вноски се събират по реда на ДОПК, като се прилагат правилата за установяването и събирането на задължителните осигурителни вноски.
На основание чл. 129 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс, недължимо платени или събрани суми за данъци и задължителни осигурителни вноски се прихващат или въстановяват на лицето по инициатива на органа по приходите или по писменно искане на лицето.
Неоснователно внесените вноски във фонд „ГВРС”, съгласночл.21, ал.6 от ЗГВРС, могат да бъдат поискани в тригодишен срок от датата, на която са внесени.

Оценете статията

Вашият коментар