възстановяване на внесени осигурителни вноски за лице, гражданин на Република Турция, работило по трудови правооношения в България

2_2657/ 23.11.2009 г.
КСО чл.4, ал.1, т.1
ЗЗО чл.34, ал.1, т.2
ОТНОСНО: възстановяване на внесени осигурителни вноски за лице, гражданин на Република Турция,работило по трудови правооношения в България
Съгласно изложеното в запитването от 10.05.2005 г. до 01.08.2009 г. в дружеството Ви е работило по трудов договор лице, гражданин на Република Турция. Във връзка с товажелаете да разберете, има ли основание платените за това лице вноски за пенсионно осигуряване да бъдат възстановени ?
При така изложената фактическа обстановка и действащата нормативна база свързана със социалнотоосигуряване, изразявам следното принципно становище:
Трудовата дейност е основна правопораждаща предпоставка за възникване на осигуряване и като общ принцип е изведена в чл. 10 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), съгласно който задължението за осигуряване на лицата възниква от деня, в който започват да упражняват трудова дейност по чл. 4 от същия кодекс и продължава до прекратяването й. Лицата, работещи по трудово правоотношение, попадат в кръга на осигурените лица, посочени в чл. 4, ал. 1, т. 1 от КСО. Съгласно цитираната разпоредба, работниците и служителите, наети на работа за повече от пет работни дни или 40 часа през един календарен месец, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансиране, подлежат на задължително осигуряване за всички осигурени социални рискове. Осигурителните вноски се дължат върху получените или начислените, но неизплатени брутни месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителния доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии и не повече от максималния размер на осигурителния доход. Осигурителните вноски са в размери, които са установени за фонд „Пенсии“, фонд „Общо заболяване и майчинство“, фонд „Безработица“ и фонд „Трудова злополука и професионална болест“ и се разпределят между осигурител и осигурен в съотношението по чл.6, ал.3 от КСО.
В КСО не е направено разграничение при осигуряването на лицата в зависимост от тяхното гражданство. Достатъчно е лицето да извършва трудова дейност по чл. 4 от КСО, за да възникнат основания за внасяне на осигурителни вноски за това лице. Поради това турски гражданин, който има сключен трудов договор по смисъла на Кодекса на труда, следва да се осигурява задължително по реда на КСО.
Съгласно чл. 33, т. З от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), задължително осигурени в Националната здравноосигурителна каса са чуждите граждани, на които е разрешено постоянно пребиваване в Република България, освен ако е предвидено друго в международен договор, по който Република България е страна. Според чл. 34, ал.1, т. 2 от ЗЗО задължението за осигуряване за чуждите граждани възниква от датата на получаването на разрешение за постоянно пребиваване.
Предвид гореизложеното, при получаване/начисляване на възнаграждение по трудово правоотношение на чуждестранно физическо лице, което е гражданин на Република Турция и не е със статут на постоянно пребиваващ в страната, следва да се внасят осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване от датата на започване на трудова дейност, а здравноосигурителни вноски не се дължат.
Относно възможността за възстановяване на осигурителни вноски, внесени по реда на КСО, следва да имате предвид следното:
Финансовото обезпечаване на държавното обществено осигуряване в България се осъществява на разходопокривен принцип, т.е набирането на финансови средства, чрез плащанията на осигурителни вноски, служи запокриване на необходимите текущи разходи по общественото осигуряване/обезщетения, помощи и пенсии/. Това както и прилагането на някоиот основните принципи въз основа на които се осъществява държавното обществено осигуряване, като задължителност и всеобщност на осигуряването, солидарност на осигурените лица и равнопоставеност на осигурените лица/чл.3, т.1, 2 и 3 от КСО/ определят, че в КСО не е предвиден ред, начин и условия, при които могат да се възстановят внесени законосъобразно осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, в това число и за фонд „Пенсии” на чуждестранно физическо лице.’

Оценете статията

Вашият коментар