задължението за представяне на годишен отчет за дейността

Изх. № 50-00-3
Дата: 01.04.2010 год.
ЗКПО, чл.1, т. 3;
ЗКПО, чл. 2, ал. 1, т. 2;
ЗКПО, чл. 5, ал. 1;
ДР на ЗКПО, § 1, т. 56;
ЗСт., чл. 20, ал. 4;
ЗСт., чл. 20, ал. 5.
В ЦУ на НАП е постъпило Ваше запитване с вх. № 50-00-3/25.03.2010г., в което
поставяте следните въпроси:
1.Търговските представителства на чуждестранни юридически лица, регистрирани
в БТПП по реда на чл. 24, ал.1 от Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ),
необходимо ли е да съставят счетоводни отчети и ако е така, могат ли да ползват опростена
форма?
2.Изисква ли се публикация в съответствие с чл. 40 от Закона за счетоводството
(ЗСч) – в печатно издание или в интернет?
3.Следва ли да представят счетоводните отчети в НАП?
4.Задължително ли е представяне на отчетите в НСИ?
Предвид компетентността на изпълнителния директор на Националната агенция за
приходите, установена в чл. 10, ал. 1, т.10 от Закона за Националната агенция за приходите
(ЗНАП), в настоящото становище ще бъде даден отговор само на третия поставен от Вас
въпрос. С цел изясняване и на останалите въпроси (1, 2 и 4) копие от Вашето запитване е
изпратено до съответните институции, в чиито правомощия е изразяването на становища по
прилагането на ЗСч и Закона за статистиката (ЗСт).
Правната регламентация на статута на търговското представителство се съдържа в
Закона за насърчаване на инвестициите /ЗНИ/. Съгласно разпоредбата на чл. 24 от ЗНИ
„Чуждестранни лица, които имат право да извършват търговска дейност по националното
си законодателство, могат да откриват в страната търговски представителства, които трябва
да бъдат регистрирани в Българската търговско-промишлена палата“, а според ал. 2 от същия член представителствата не са юридически лица и не могат да извършват стопанска дейност.
Обект на облагане по реда на ЗКПО е печалбата на чуждестранните юридически
лица от място на стопанска дейност в страната /чл.1, т.3 от ЗКПО/, като на основание чл.5,
ал.1 от същия закон печалбите се облагат с корпоративен данък. Определение за „място на
стопанска дейност“ е дадено в § 1, т.2 от ДР на ЗКПО, която разпоредба препраща към § 1,
т. 5 от ДР на ДОПК. Според б.“а“ от § 1, т.5 от ДР на ДОПК „място на стопанска дейност“ е
определено място (собствено, наето или ползвано на друго основание), посредством което
чуждестранно лице извършва цялостно или частично стопанска дейност в страната, като
например: търговско представителство, регистрирано в страната
Следователно при условие, че чуждестранното лице не извършва стопанска
дейност чрез определено място в България (каквото е офисът или всякакво друго
помещение, от което търговското представителство извършва дейността си), то не би
попаднало сред данъчно задължените лица по чл.2, ал.1, т. 2 от ЗКПО, чиито печалби
подлежат на облагане с корпоративен данък по силата на чл.5, ал. 1.
Следва да се отбележи, че тъй като съгласно чл.24 от ЗНИ търговското
представителство не е юридическо лице и не може да извършва стопанска дейност, същото
не може да се разглежда самостоятелно, извън чуждестранното лице, което представлява.
С оглед разпоредбата на чл.24, ал.2 от ЗНИ, търговското представителство само по
себе си не попада сред данъчно задължените лица по чл.2 от ЗКПО. Данъчно задължено
лице по реда на чл.2, ал.1, т.2 от същия закон би било чуждестранното юридическо лице,
което осъществява стопанска дейност в страната чрез своето търговско представителство.
Въпросът относно задължението за представяне на годишен отчет за дейността
следва да бъде разглеждан в контекста на изложеното по-горе, т.е. задължение за
представяне на такъв отчет е налице за чуждестранното юридическо лице, което
осъществява стопанска дейност в страната чрез своето търговско представителство.
С разпоредбата на чл. 92, ал. 3 от ЗКПО във връзка с § 39 от ПЗР на същия закон е
постановено, че с годишната данъчна декларация се подава и годишният отчет за дейността.
Според § 1, т. 56 от ДР на ЗКПО „годишен отчет за дейността“ е този по чл. 20, ал. 4 от ЗСт.
На основание чл. 20, ал. 5 от ЗСт. редът, начинът и сроковете за подаване, както и образците
на формулярите на годишния отчет за дейността се утвърждават със съвместна заповед на
председателя на НСИ и изпълнителния директор на НАП, която се обнародва в „Държавен
вестник“. Във връзка с изпълнението на това законово изискване е издадена Заповед № ЗЦУ-
1327/19.12.2009 г. и № РД-07-485/19.12.2009г., която може да бъде намерена на интернет
страниците на НАП и НСИ – www.nap.bg. съответно www.nsi.bg. На интернет страниците на
двете институции са публикувани и образците на годишен отчет за дейността.
В т. 2.4 от посочената заповед е указано, че лицата, които нямат задължение за подаване на годишна данъчна декларация за 2009 г., но са длъжни да представят годишен отчет за дейността си през 2009 г., съгласно чл. 20 от ЗСт, подават отчета единствено на информационната система на НСИ или в съответното ТСБ на хартия.
Както бе отбелязано по-горе въпросът относно наличието на задължение за
търговските представителства за представяне на годишен отчет за дейността съгласно чл. 20
от ЗСт. е от компетентността на НСИ, а по въпросите, свързани с прилагането на ЗСч.,
компетентният орган е Дирекция „Данъчна политика” при , с
оглед на което изпращаме копие от Вашето запитване до посочените институции.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/’

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ЗМДТ, чл.4, aл. 1,ДОПК, чл.107, aл. 3

2_779/14.06.2011г.ЗМДТ – чл.4, ал.1ДОПК – чл.107, ал.3В запитването излагате следната фактическа обстановка: данъчно задължени лица не са подали данъчни декларации, с които да декларират притежаваните

Допълнение на становище изх. № 24-34-84#1/13 от 03.02.2014 г. относно прилагане на разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) в случаите на отсъствие на органа, възлагащ ревизия,

. №.24-34-84Дата:21.06. 2014 год. ДОПК, чл. 7, ал. 3; ДОПК, чл. 112, ал. 2, т. 1; ДОПК, чл. 119, ал. 2; ЗДСл., чл. 84, ал.

привилегиите на европейските общности, тези възнаграждения са освободени от национални данъци.

5_20-00-86/28.03.2012г.ЗДДФЛ, чл.3, т. 1, чл.12, ал.1,чл.75;ЗЗО, чл.40, ал.5;Фактическа обстановка: Физическо лице получава доходи в качеството си на акредитиран устен преводач в Съда на ЕС (Люксембург)

заплащането на данък при придобиване на имущества по ЗМДТ при прехвърляне или издаване на констативен нотариален акт за право на собственост върху фиброоптична мрежа, Ви уведомяваме:

Изх. № 26-M-43София 04.09.2006 ДО «…….»ЕАД В отговор на допълнително поставените въпроси относно заплащането на данък при придобиване на имуществапо ЗМДТ при прехвърляне или издаване

fertte salla test uni