данъчно третиране на разходи за финансиране на предизборна кампания, извършени от политическата партия във връзка с участието й в предизборна коалиция и отчетени като разходи за дарение

Изх. № 50-00-15
Дата: 28.08.2008 год.
ЗКПО, чл. 1 т. 2;
ЗКПО, чл. 2, ал. 1, т. 1.
Относно: данъчно третиране на разходи за финансиране на предизборна кампания, извършени от политическата партия във връзка с участието й в предизборна коалиция и отчетени като разходи за дарение
Във връзка с Вашето запитване, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 50-00- 15/22.08.2008г. изразявам следното становище:
Съгласно чл.2, ал.1 от Закона за политическите партии (ЗПП) политическите партии са доброволни сдружения на български граждани с избирателни права. По силата на чл.18, ал.4 от ЗПП политическата партия придобива качество на юридическо лице от деня на вписването й в регистъра на политическите партии в Софийския градски съд.
На основание чл.2, ал.1, т.1 във връзка с чл.1, т.2 от ЗКПО местните юридически лица, които не са търговци, са данъчно задължени лица за облагане на печалбата им с корпоративен данък по реда на ЗКПО, когато извършват сделки по чл.1 от ТЗ и/или отдават под наем движимо и недвижимо имущество. Следователно политическите партии ще са данъчно задължени лица за облагане с корпоративен данък само ако извършват посочените дейности и само за тези дейности те са задължени да формират данъчен финансов резултат съгласно изискванията на Част втора на ЗКПО.
За да бъде определен правилно данъчният финансов резултат, политическите партии следва да осигурят аналитична счетоводна отчетност за приходите от сделки по чл.1 от ТЗ и от отдаване под наем движимо и недвижимо имущество и за разходите, извършени за сметка на приходите от тези дейности. По този начин ще бъде определен счетоводният финансов резултат от подлежащите на облагане дейности, който се преобразува за целите на определянето на данъчния финансов резултат.
Начинът за определяне на данъчния финансов резултат е регламентиран с разпоредбата на чл.22 от ЗКПО, съгласно която същият се определя като счетоводният финансов резултат се преобразува със:
1. данъчните постоянни разлики;
2.данъчните временни разлики;
3.сумите, предвидени в Част втора на ЗКПО.
Следователно данъчният финансов резултат на политическите партии се получава като счетоводният им финансов резултат, получен от сделки по чл.1 от ТЗ и от отдаване под наем движимо и недвижимо имущество се преобразува за данъчни цели съгласно чл.22 от ЗКПО.
На тази постановка на закона трябва да се базира данъчното третиране на посочените в запитването Ви разходи за финансиране на предизборна кампания, извършени от политическата партия във връзка с участието й в предизборна коалиция и отчетени като разходи за дарение. Според чл. 29 от ЗПП политическите партии разходват средствата си за подготовка и участие в избори, за осигуряване работата на партийните структури, за организационни разходи по провеждане на мероприятия и за други присъщи за дейността на партията разходи. Вероятно в описания случаи се касае именно за разходи, извършени в съответствие с цитираната законова норма
В случай, че тези разходи не са извършени за сметка на приходите от сделки по чл. 1 от ТЗ или от отдаване под наем движимо и недвижимо имущество, те не трябва да участват при определяне на данъчния финансов резултат на политическата партия. Казано с други думи, ако разходите за дарение не са довели да намаляване на счетоводния финансов резултат, получен от извършване на сделки по чл.1 от ТЗ или от отдаване под наем движимо и недвижимо имущество, за тях не се прилага разпоредбата на чл.26, т.7 във връзка с чл.22, т.1 и чл.23, ал.2, т.1 от ЗКПО.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

определяне на приложимото осигурително законодателство във връзка сРегламент (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) 987/2009 за устано

Изх. № 23-29-9403.10.2013 г. Регламент(ЕО)883/2004чл. 11,т.1чл. 11, т. 3,буква„а”Регламент (ЕО) 987/2009чл. 21ЗДДФЛчл. 3, 4, 8, 13чл. 37, ал.1 чл.46, ал.1чл.55, 57чл.65, ал.1 чл.66, 73 Вдирекция

данъчно третиране по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на вземанията на лицата (парични средства по банкови сметки) от банка в несъстоятелност

Изх. № 29-00-15Дата: 07.11.2019 год. ЗКПО, чл. 37, ал. 1, т. 1 ОТНОСНО: данъчно третиране по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на вземанията на

Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройс

Изх. № 23-29-70/24.08.2015 г.ЗДДС, чл.12, ал.1 ППЗДДС, чл.54, ал.2 чл.21, ал.1 Наредба Н-18, чл.3, ал.1чл.21, ал.2 чл.82, ал.1 чл.113, ал.1чл.113, ал.6чл.118, ал.1чл.118, ал.3В дирекция „Обжалване

casibom