задължението за внасяне на авансовите осигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, като е допуснато самоосигуряващите се лица, които извършват дейности на различни основания да внасят авансовите

2_1422/20.08.2010 г.
КСО –чл.4, ал.6, чл.6, ал.10
ЗЗО – чл.40, ал.1, т.6
В запитването си описвате следната фактическа обстановка: Вие сте пенсионер и сте съдружник в три дружества с ограничена отговорност. Имате и регистриран едноличен търговец. В едно от дружествата сте управител с договор за управление и контрол където се осигурявате. Заплащате и здравноосигурителна вноска като самоосигуряващ се, тъй като сте действащ едноличен търговец.
Въпросът, които отправяте е необходимо ли е да заплащате и здравноосигурителна вноска като самоосигуряващо се лице?
С оглед изложената от Вас фактическа обстановка и при сега действащата нормативна база, изразявам следното становище:
Кръгът на лицата, които подлежат на социално осигуряване е определен в чл.4 и чл.4а от Кодекса за социално осигуряване /КСО/. Лицата, упражняващи трудова дейност като собственици или съдружници в търговски дружества могат да се осигуряват по реда на чл.4, ал.1, т.7 от КСО и/или по чл.4, ал.3, т.2 от КСО,т.е. като изпълнители по договори за управление и контрол и/или като самоосигуряващи се лица.
Кръгът на лицата, които подлежат на задължително здравно осигуряване е определен в чл.33, ал.1 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/. Лицата, упражняващи трудова дейност като собственици или съдружници в търговски дружества могат да се осигуряват по реда на чл.40, ал.1, т.1 от ЗЗО и/или по чл.40, ал.1, т.2 от ЗЗО,т.е. като изпълнители по договори за управление и контрол и/или като самоосигуряващи се лица.
Следователно ако управителя на ООД упражнява трудова дейност, има уговорено възнаграждение или с решение на Общото събрание му е определено такова, той следва да се осигурява по договор за управление и контрол. Когато собствениците на търговски дружества упражняват дейност с личен труд в дружеството, те подлежат на задължително осигуряване за инвалидност, поради общо заболяванеза старост и засмърт по чл.4, ал.3, т.2 от КСО като самоосигуряващи се лица.
Лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци подлежат на социално и здравно осигуряване отново като самоосигуряващи се лица – по реда на чл.4, ал.3, т.2 от КСО и чл.40, ал.1, т.2 от ЗЗО.
На основание чл.4а, ал.6 и чл.6, ал.10 от КСО, и чл.40, ал.1, т.6 от ЗЗО за лицата, които получават доходи от дейности на различни основания, осигурителните вноски се внасят върху сбора от осигурителните им доходи, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход.
От правилото за сборуването на осигурителния доход на лицата е предвидено едно изключение единствено относно задължението за внасяне на авансовите осигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, като е допуснато самоосигуряващите се лица, които извършват дейности на различни основания да внасят авансовите си вноски за едно от основанията по избор на лицето /чл.2, ал.3 от НООСЛБГРЧ/.
Предвид това, Вие подлежите на осигуряване поотделно за всяка упражнявана от Вас дейност – и като лице работещо по договор за управление и контрол и като самоосигуряващо се лице, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход /2000лв. за 2010г./. Ако упражнявате няколко дейности като самоосигуряващо се лице, може да изберете на кое от основанията да правите авансови осигурителни вноски – като действащ съдружник в търговско дружество или като едноличен търговец.
В алинея 6 на чл.4 от КСО е указано, че лицата по чл.4, ал.3, т.1, 2, 4 – 6, на които е отпусната пенсия, се осигуряват по свое желание.
Следователно, за работата Ви по договор за управление и контрол подлежите на задължително социално осигуряване, тъй като лицата по чл.4, ал.1, т.7 не са сред изредените категории лица, които имат право на избор дали да правят социални вноски или не. За дейността/дейностите Ви като самоосигуряващо се лице – пенсионер можете да упражните правото си на избор и да изберете да не правите такива.
В Закона за здравното осигуряване липсва разпоредба аналогична на чл.4, ал.6 от КСО, която да дававъзможност за изключване на пенсионерите от кръга на задължително осигурените лица предвид което, като самоосигуряващо се лице – пенсионер сте задължен да внасяте здравноосигурителни вноски за периодите, през които упражнявате трудова дейност.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »