Задължения по реда на Закона за данъка върху добавената стойност(ЗДДС) 50

Относно: Задължения по реда на Закона за данъка върху добавената стойност(ЗДДС)

В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-146 от 10.06.2020 г., относно коректното данъчно облагане и документиране на доставки по реда на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/.
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството не е регистрирано по ЗДДС. Ще се регистрира най-късно до 20.07.2020 г., тъй като има договорени сделки, които са облагаеми по ЗДДС. Основната дейност, която осъществява дружеството е строителство, реконструкция и преустройство на сгради, покупко-продажба на недвижими имоти.
На 02.06.2020 г. дружеството сключва „Предварителен договор за продажба на право на строеж и за строителство на недвижим имот“. Договорената обща цена е в размер на 45 000 лв., която включва вещно право на строеж в размер на 5 483 лв., идеални части от дворно място в размер на 500 лв. и строителна услуга за изграждането на обекта в размер на 39 017 лв. Заплащането на договорената обща продажна цена от 45 000 лв. ще се извърши както следва:
* Първа вноска: 30 000 лв., която представлява правото на строеж и част от строителната услуга, е изплатена по банковата сметка на дружеството на 03.06.2020 г.
* Втора вноска: 15 000 лв., която представлява част от строителната услуга и цената на полагащите се на прехвърляемите обекти идеални части от дворно място, върху което е построена сградата не по-късно от 30.09.2020 г.
На 05.06.2020 г. страните подписват нотариален акт за възмездно учредяване на право на строеж за същия имот в размер на 5 483 лв. при отлагателно условие: транслативният ефект на тази сделка ще настъпи с обратна сила и вещно-правното титулярство върху обекта, чието право на строеж е предмет на нотариалния акт, ще премине в патримониума на приобретателите, когато те изплатят на дружеството-учредител изцяло и на уговорените падежи всички вноски по сключения между страните предварителен договор.
Поставени са следните въпроси:
1. Във връзка с чл. 25, ал. 8 от ЗДДС за полученото авансово плащане за СМР преди регистрацията по ЗДДС на дружеството, на коя дата възниква данъчното събитие за начисляване на ДДС?
2. За полученото авансово плащане за правото на строеж преди регистрацията по ЗДДС на дружеството, считате ли, че трябва да се приложи чл. 25, ал. 8 от ЗДДС? При условие, че отговорът на въпроса е да, на коя дата следва да се начисли ДДС и по какъв начин?
3. Как да бъде издадена фактурата при възникване на данъчното събитие за начисляване на ДДС?
В отговор на поставените от Вас въпроси, съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 25, ал. 2 от ЗДДС, данъчното събитие възниква на датата, на която е прехвърлено правото на собственост върху стоката или друго вещно право, както и всяко друго право на разпореждане със стоката като собственик, или на датата, на която услугата е извършена.
Съгласно чл.25, ал. 8 от ЗДДС, когато нерегистрирано по този закон лице получи авансово плащане по облагаема доставка и фактически извърши тази доставка след датата на регистрацията си по този закон, смята се, че полученото авансово плащане съдържа данъка, който става изискуем на датата, на която става изискуем данъкът по доставката.
Дефиницията за доставка се съдържа в чл. 6, ал. 1 от ЗДДС. Доставка на стока по смисъла на този закон е прехвърлянето на правото на собственост или на друго вещно право върху стоката, както и на всяко друго право на разпореждане със стоката като собственик.
Съгласно чл. 9, ал. 1 от ЗДДС, доставка на услуга е всяко извършване на услуга.
По смисъла на чл. 24, изречение първо от Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/, при договори за прехвърляне на собственост и за учредяване или прехвърляне на друго вещно право върху определена вещ прехвърлянето или учредяването настъпва по силата на самия договор, без да е нужно да се предаде вещта.
От приложения нотариален акт и предварителен договор за строителство на недвижим имот е видно, че се учредява право на строеж и ще се извърши доставка на строителна услуга.
Съгласно цитираните по-горе разпоредби на ЗДДС и ЗЗД, за доставката на право на строеж данъчното събитие е възникнало на датата на учредяването му и преди регистрацията на дружеството по ЗДДС. Само относно строителната услуга ще е приложима разпоредбата на чл. 25, ал. 8 от ЗДДС.
Собствеността върху правото на строеж се прехвърля с договора в нотариална форма /нотариален акт/ по силата на чл. 24 от ЗЗД, като правото на строеж се трансформира в право на собственост върху построените обекти от момента на изграждане на сградата в груб строеж. Нотариалният акт за възмездно учредяване на право на строеж е от 05.06.2020 г. Плащането на задължението по договора чрез отлагателно условие има значение единствено за момента на предаване на владението, но не и за момента на възникване на собствеността. Уговореното отлагателно условие не може да касае момента на възникване на правото на собственост, а касае единствено момента на предаване на владението на изградения по силата на договора за строителство обект – процесния апартамент.
Доколкото дружеството получава авансово плащане за строителна услуга / чл. 5, ал. 3 от предварителния договор/ преди регистрацията си по ЗДДС, ще е относима разпоредбата на чл. 25, ал. 8 от ЗДДС. Когато нерегистрирано по този закон лице получи авансово плащане по облагаема доставка и фактически извърши тази доставка след датата на регистрацията си по този закон, смята се, че полученото авансово плащане съдържа данъка, който става изискуем на датата, на която става изискуем данъкът по доставката. Съгласно чл. 79, ал. 9 от ППЗДДС, в случаите по чл.25, ал. 8 от ЗДДС при възникване на данъчното събитие за доставката регистрираното лице задължително издава фактура, в която посочва цялата данъчна основа на доставката.
Относно извършването на строителната услуга и начисляването на данъка за нея, следва да се има предвид следното:
При извършване на плащания за строителната услуга преди завършването на същата и когато доставчикът е регистрирано по ЗДДС лице, същият следва да начисли данък.
Съгласно чл. 25, ал. 2 от ЗДДС, данъчното събитие възниква на датата, на която услугата е извършена. В чл. 12, ал. 2 на ППЗДДС се уточнява, че при доставка на услуга, за която е уговорено поетапно изпълнение, при която изпълнението на отделните етапи се приема от получателя по доставката, за дата на изпълнението на съответния етап се смята датата на приемане на етапа, като тази дата се удостоверява с приемно-предавателен протокол, подписан от доставчика и получателя.
Доколкото в случая няма данни да е налице хипотезата на чл. 12, ал. 2 от ППЗДДС, при завършването на строителната услуга ще възникне данъчно събитие и изискуемост на данък за тази доставка. В случаите, когато строителят е прехвърлил правото на строеж на клиент и не е уговорено плащане на различни етапи от извършването на строителството предвид чл. 12, ал. 2 от ППЗДДС, следва да се приеме, че данъчното събитие възниква на датата на издаване на разрешението за ползване.
За получено авансово плащане за строителна услуга преди регистрацията на дружеството по ЗДДС, данъкът ще е изискуем при завършването на услугата, както е посочено по-горе.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *