Задължения по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при наследяване на починал Едноличен търговец, регистриран по същия закон

ОТНОСНО: Задължения по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при наследяване на починал Едноличен търговец, регистриран по същия закон

В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване с вх. № 20-21-91/ 13.08.2018г., относно задълженията по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при наследяване на починал Едноличен търговец, регистриран по материалния закон.
Съгласно изложената фактическа обстановка, физическото лице – Д.Д. – собственик на Едноличен търговец „Ели – Д.Д.“, регистриран по Закона за данък върху добавената стойност, е починал на 25.07.2018 година. Фирмата на Едноличния търговец не е извършвала дейност от 01.01.2016 година, като към настоящия момент наследниците на починалото лице са предприели действия да приемат наследството и да заличат фирмата в Търговския регистър.
Във връзка с гореизложеното, сте поставили следните въпроси:
1.Към коя дата възниква задължението за подаване на справката – декларация по Закона за данък върху добавената стойност за периода до датата на дерегистрация?
2.За наличните стоки до датата на дерегистрацията, възлизащи на 8 538,98 лева, попада ли лицето в критериите на чл.111, ал.2, т.1 от ЗДДС – дължи ли се данък върху добавената стойност, по какъв начин същият се декларира и какъв е срокът да бъде внесен?
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка, поставените въпроси и относимата нормативна уредба в областта на данъка върху добавената стойност, изразявам следното принципно становище:
На основание чл.107, т.2 от Закона за данък върху добавената стойност, смъртта на физическо лице – едноличен търговец, със или без заличаване от търговския регистър, е основание за задължителна дерегистрация по същия закон.
В този случай, съгласно чл.110, ал.1, т.1 от материалния закон, регистрацията по същия се прекратява по инициатива на органа по приходите с издаване на акт за дерегистрация, като във връзка с ал.2 на същата правна норма, датата на дерегистрацията е датата на възникване на съответното обстоятелство по чл.107 от Закона (в случая на запитването – 25.07.2018 година).
По първи въпрос:
За всеки данъчен период регистрираното лице подава справка – декларация, съставена въз основа на отчетните регистри по чл.124 от Закона, ведно със същите. При смърт на физическо лице – едноличен търговец, декларацията и отчетните регистри за последния данъчен период по чл.87, ал.4 от материалния закон се подават от наследниците или заветниците в срок два месеца от приемането на наследството, но не по-късно от 14-то число включително на месеца, следващ шестия месец от датата на смъртта на наследодателя, като подадена декларация от един наследник ползва и другите наследници.
По втори въпрос:
На основание чл.111, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност, към датата на дерегистрация се смята, че лицето извършва доставка по смисъла на закона на всички налични стоки и услуги, за които изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност, е ползвало данъчен кредит и които, са активи по смисъла на Закона за счетоводството, или са активи по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане. Изключение от тази норма дава текстът на алинея 2 на същата правна норма, съгласно която, в случай, че е налице дерегистрация по Закона поради смърт на физическо лице – едноличен търговец, и когато общата сума на данъчните основи на наличните стоки и услуги, определени по реда на чл.27, ал.5 от материалния закон, за които изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност е ползвало данъчен кредит, е до 25 хил. лева включително, ал.1 на чл.111 от същия нормативен акт, не се прилага.
Въз основа на изложеното по-горе, в случай, че сумата на данъчните основи на наличните стоки и услуги към датата на дерегистрация възлиза на посочената от Вас в запитването – 8 538,98 лева, считам, че не е налице доставка на същите тези активи към датата на смъртта на физическото лице – едноличен търговец (датата на дерегистрация по материалния закон), поради което, на основание чл.111, ал.2 от ЗДДС данък не се дължи.

  

5/5

Вашият коментар