задълженото лице за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за жилище, принадлежащо на двамата съпрузи, което след прекратяване на брака е предоставено за ползване на другия съпруг,

Изх. № 08-С-11
София 03.07.2006
ДО
ОБЩИНА
……………………….
В отговор на въпроса относно задълженото лице за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за жилище, принадлежащо на двамата съпрузи, коетослед прекратяване на брака е предоставено за ползване на другия съпруг, Ви уведомяваме:
При допускане на развод съдът предоставя ползването на семейното жилище на единия от съпрузите, когато то не може да се ползва поотделно от двамата, като взема пред вид интересите на децата, вината, здравословното състояние и други обстоятелства /чл. 107, ал. 1 СК/.
След произнасяне на съда относно предоставяне на семейното жилище на единия съпруг между бившите съпрузи възникват сложни облигационни отношения на управление, стопанисване и получаване на добивите от вещта.
Законът за местните данъци и такси обявява за данъчнозадължени лица собственицитена облагаеми с данък имоти, а когато върху тях е учредено вещно право на ползване, данъчнозадължено лице е ползвателят /чл. 11, ал. 1 и ал. 3 ЗМДТ/.
Предоставянето на семейното жилище за ползване на единия съпруг след прекратяване на брака представлява охранителен акт на съдебна администрация, който не оказва влияние върху установените вещни права върху имота. Данъчнозадължено лице остава собственикът или собствениците, независимо че единиятот тях не ползва имота.
Когато собственият на двамата бивши съпрузи имот се използва само от единия съпруг, същият дължи обезщетение на другия собственик за ползата, от която е лишен, от деня на писменото поискване. Характерът и размерът на обезщетението се доближават до тези на наемното обезщетение, макар че в тези случаи не съществуват договорни отношения между бившите съпрузи.
/М. МУРГИНА/’

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »