задължителна дерегистрация по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в случаите, когато с решение на съда е постановено прекратяване на производство по несъстоятелност на едноличен т

Изх. № М-24-31-67
Дата:29.08.2012 год.
ЗДДС, чл. 107, т. 3, буква „а”;
ЗДДС, чл. 107, т. 3, буква „б”;
ЗДДС, чл. 108, ал. 2;
ЗДДС, чл. 109, ал. 1;
ЗДДС, чл. 109, ал. 6;
ДР на ППЗДДС, § 1, ал. 4;
ДР на ППЗДДС, § 1, ал. 5;
ТЗ, чл. 632, ал. 4.
Относно: задължителна дерегистрация по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в случаите, когато с решение на съда е постановено прекратяване на производство по несъстоятелност на едноличен търговец (ЕТ) и заличаване на търговеца от търговския регистър
В писмено запитване на ТД на НАП ………, офис ………., изпратено от Дирекция ОУИ ……………. по реда на …………… и постъпило в ЦУ на НАП с вх. № …………… е изложена следната фактическа обстановка:
Подадено е заявление за дерегистрация по ЗДДС от физическо лице с едноличен търговец на основание чл. 107, т. 3 от ЗДДС – задължителна дерегистрация при заличаване на ЕТ от търговския регистър. С Решение от 16.03.2012 г. Разградският окръжен съд е постановил прекратяване на производството по несъстоятелност на ЕТ и е постановил заличаване на едноличния търговец от търговския регистър по чл.632, ал.4 от Търговския закон (ТЗ) – поради недостатъчно имущество за покриване на разноските по несъстоятелността. Решението е влязло в сила на 28.03.2012 г. и е вписано в търговския регистър на 04.04.2012 г. За физическото лице не са налице обстоятелствата по чл. 107, т. 3, б. “а” и б. “б” от ЗДДС – лицето е приложило към заявлението за дерегистрация справка за облагаемия оборот за последните 12 последователни месеца, преди текущия в размер на 0,00 лв. и не е подало заявление за регистрация по ЗДДС по избор на основание чл. 100, ал. 1 от ЗДДС.
Въпросът Ви е коя дата следва да бъде приета за датата на дерегистрация по ЗДДС на физическото лице – 16.03.2012 г. – датата на която е постановено решението насъда за заличаване на ЕТ от търговския регистър или 28.03.2012 г. – датата на влизане в сила на решението или 04.04.2012 г. – датата на вписване на заличаването на ЕТ в търговския регистър?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба по зададените от Вас въпроси на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Заличаването на едноличния търговец от търговския регистър е основание за задължителна дерегистрация съгласно чл. 107, т. 3 от ЗДДС. Изключенията, при които при заличаване на едноличния търговец от търговския регистър не е налице основание за задължителна дерегистрация по ЗДДС са посочени в букви „а” и „б” от разпоредбата на чл. 107, т. 3 от ЗДДС. Съгласно чл. 107, т. 3, буква „а” от ЗДДС заличаването на едноличния търговец от търговския регистър е основание за задължителна дерегистрация, когато лицето не подлежи на задължителна регистрация по реда на чл.96, ал. 1 от ЗДДС за облагаемия оборот за извършените от него доставки, представляващи независима икономическа дейност, или ако не са налице основанията по чл. 108, ал. 2 от ЗДДС – регистрираните лица по избор съгласно чл. 100 от ЗДДС иматправо да прекратят регистрацията си по избор не по-рано от 24 месеца, считано от началото на календарната година, следваща годината на регистрацията по ЗДДС. Съгласно буква „б” от чл. 107, т. 3 от ЗДДС, когато не са налице условията по буква „а” и лицето в 14-дневен срок от вписване на заличаването в търговския регистър не подаде в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите заявление за регистрация, в което заявява продължаване на регистрацията при условията на
чл. 100, ал. 1 от ЗДДС е налице основание за задължителна дерегистрация.
Процедурата за дерегистрация по инициатива на лицето предвижда в разпоредбата на чл.109, ал.1 от ЗДДС лицето да подаде заявление за дерегистрация в компетентната териториална дирекция на НАП в 14-дневен срок от настъпването на обстоятелството по чл.107, т. 3 от ЗДДС, а за дата на дерегистрацията се смята датата на възникване на обстоятелството по чл. 107, т. 3 от ЗДДС ( чл.109, ал.6 от ЗДДС).
Във връзка с идентификацията на физическите лица за целите на ЗДДС в § 1, ал. 4 от Допълнителните разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност е регламентирано, че когато физическо лице получи при регистрацията си идентификационен номер по ДДС в качеството си на едноличен търговец и впоследствие се заличи от търговския регистър и за него са налице основанията за регистрация по закона, лицето е длъжно да се пререгистрира, като за него идентификационен номер по ДДС е единният граждански номер, съответно личният номер на чужденец, пред който е поставен знакът “BG“. Пререгистрацията, съгласно § 1, ал. 5 от ДР на ППЗДДС се извършва в 14-дневен срок от вписване на съответното обстоятелство в търговския регистър чрез подаване на писмено уведомление до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. За дата на пререгистрация се счита датата на вписване на съответното обстоятелство в търговския регистър.
В случаите на заличаване на едноличния търговец от търговския регистър, когато лицето не подлежи на задължителна регистрация за облагаемия оборот за извършените от него доставки, представляващи независима икономическа дейност, или ако е регистрирано по избор и са изминали 24 месеца, считано от началото на календарната година, следваща годината на регистрацията по ЗДДС, за целите на дерегистрация по ЗДДС, с разпоредбите на чл. 107, т. 3, б. „б” и чл. 109, ал. 1 от същия закон, както и във връзка с пререгистрацията съгласно § 1, ал. 5 от ДР на ППЗДДС, е предвидено в рамките на един и същ 14-дневен дневен срок от вписване на заличаването на едноличния търговец в търговския регистър лицето да избере да подаде в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите заявление за регистрация, в което заявява продължаване на регистрацията при условията на чл. 100, ал. 1 от същия закон или ако не се възползва от тази възможност да подаде заявление за дерегистрация.
Имайки предвид гореизложеното, за целите на дерегистрация по ЗДДС по инициатива на лицето в случаите, когато с решение на съда е постановено заличаване на едноличен търговец от търговския регистър, следва да се приеме, че вписването на заличаването на едноличния търговец в търговския регистър е дата на възникване на обстоятелството по чл. 107, т. 3 от ЗДДС,съответно дата на дерегистрацията.
ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
/СТОЯН МАРКОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

доставката на услуги, за които се събират такси по чл. 120, ал. 1 от Закона за гражданското въздухоплаване, предоставяни от летищен оператор-концесионер във връзка с въздухоплавателни средства в между

ДООТНОСНО: доставката на услуги, за които се събират такси по чл. 120, ал. 1 от Закона за гражданското въздухоплаване, предоставяни от летищен оператор-концесионер във връзка

Изх.№ М-94-А-316

Изх.№ М-94-А-316Дата: 19.07.2019 год. ЗДДС, чл. 118 ал. 18;Наредба №Н-18, чл. 52а, ал. 2;Наредба №Н-18, чл. 52б, ал. 1;Наредба №Н-18, Приложение № 29. ОТНОСНО: Въпроси