задължителна дерегистрация по ЗДДС

ОТНОСНО: задължителна дерегистрация по ЗДДС
Във връзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ”-………. свх. № ….. от 13.10.2010г. е изложена следната фактическа обстановка:
С Решение № …. от 23.09.2010г. ПОС обявява «.» АД в несъстоятелност, прекратява дейността на дружеството, както и постановява и други решения по отношение на дружеството във връзка с производството по несъстоятелност. За момента не е известно дали ще бъде приет оздравителен план от събранието на кредиторите. Приложено е и Решение № … от 23.09.2010г. на ПОС.
Поставени са следните въпроси:
1.Следва ли дружеството да се дерегистрира?
2.Съгласно чл.109 от ЗДДС дружеството подава заявление за деригистрация в 14-дневен срокот настъпване на съответното обстоятелство по чл.107. На коя дата следва да се приеме, че е настъпило обстоятелството/ прекратяване на дейността/:
-на 23.09.2010г. – датата на съдебното решение;
-на 01.10.2010г. – датата, на която съдебното решение е обявено в Агенцията по вписванията на ТР;
-датата, на която ще влезе в сила решението, защото се обжалва пред Апелативен съд?
Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси, изразяваме следното принципно становище:
Към запитването е приложено съдебно решение № … от 23.09.2010г. ПОС, от което се установи следното:
С горепосоченото решение от 23.09.2010г.: е обявена неплатежоспособността на «.» АД и определена началната й дата 03.04.2009г., като е отхвърлена молбата по отношение началната дата на неплатежоспособност 15.09.2010г.; открито е производство по несъстоятелност за същото дружество; по искане на «.» АД на основание чл.630, ал.2 от ТЗ едновременно с решението за откриване на производството по несъстоятелност и преди да е изтекъл срокът за предлагане на план почл.696 от ТЗ,«.» АД е обявявено в несъстоятелност и е прекратена дейността му;назначен е временен синдик и определено неговото месечно възнаграждение; определена е датата 02.11.2010г. от 14.30ч. за дата и час на първото събрание на кредиторите и са задължени временният синдик и «.» АД да изпълнят предвидените в ТЗ задължения.
Съгласно чл. 107, т.4, б.”а” от ЗДДС прекратяването на юридическо лице – търговец, с или без ликвидация е основание за задължителна дерегистрация.
В чл. 109 от ЗДДС е регламентирана процедурата за дерегистрация по инициатива на лицето. В ал. 1 на чл. 109 от ЗДДС е посочено, че в случаите по чл. 107, т. 3 и 4 лицето подава заявление за дерегистрация в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите в 14-дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство по чл. 107 – прекратяването на юридическото лице – търговец.
На основание чл. 252, ал.1, т.3 от ТЗ, акционерното дружество се прекратява при обявяването му в несъстоятелност. Следователно, в конкретния случай следва да се приеме, че дружеството е прекратено и е налице хипотезата на чл.107, т.4, б „а“ от ЗДДС – прекратяване на юридическо лице – търговец, със или без ликвидация – основание за задължителна дерегистрация по ЗДДС.
Както в ЗДДС, така и в Правилника за прилагане на ЗДДС (ППЗДДС) липсват изрични разпоредби, даващи възможност при прекратяване на юридическо лице – търговско дружество, последното да остане регистрирано за целите на облагането с данък върху добавената стойност до датата на заличаването му от Търговския регистър. Според действащото законодателство, в случаите на прекратяване на юридическо лице – с или без ликвидация, възниква основание за задължителна дерегистрация, съгласно чл.107, т.4, б. “а” от ЗДДС. От това правило не са предвидени законови изключения.
Съгласно чл.634 от ТЗ решението по чл.630 от ТЗ подлежи на незабавно изпълнение. На основание горната разпоредба следва да се приеме, че дружеството се счита за прекратено от датата на постановяването на решението от 23.09.2010г. на ПОС. От този моментзапочва да тече и срокът за подаване на заявление за дерeгистрация по чл.109, ал.1 от ЗДДС и е налице хипотезата на чл.107, т.4, б.”а” от ЗДДС, която е основание за задължителна дерегистрация по ЗДДС. Тъй като предвид разпоредбата на чл.634 от ТЗ решението за обявяване на несъстоятелност подлежи на незабавно изпълнение, датата на вписването му в търговския регистър и датата на влизането му в сила са без значение за определяне на датата на възникване на основанието за задължителна дерегистрация по ЗДДС. Нормата на чл.622 от ТЗ не обвързва действието на решението за обявяване в несъстоятелност с момента на вписването му търговския регистър, за разлика от други такива случаи като например чл.263ж от ТЗ, където изрично е постановено, че преобразуването има действие от момента на вписването в търговския регистър.
При условие, че сте юридическо лице, което е прекратено съгласно разпоредбите на ТЗ, подлежите на задължителна дерегистрация по реда на чл. 107, т. 4, б.”а” от ЗДДС. На основание чл. 109, ал. 1 от закона следва да подадете заявление за дерегистрация в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите в 14-дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство по чл. 107, т.4 от ЗДДС.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »