задължителни осигурителни вноски по българското законодателство и подаване на данни за осигурените лица за граждани на Руската Федерация, за които компетентната институция на тази държава е издала удо

Изх. №26-Л-57
Дата: 19.07.2011 год.
1. Договора между Република България и Руската федерация за социална
сигурност;
2. Кодекса за социално осигуряване;
3. Закона за здравно осигуряване;
4. Подзаконови нормативни актове.
Относно: задължителни осигурителни вноски по българското законодателство и подаване на данни за осигурените лица за граждани на Руската Федерация, за които компетентната институция на тази държава е издала удостоверения за приложимото законодателство на основание чл. 6(2)(1) от Договора между Република България и Руската федерация за социална сигурност
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 26-Л-57/16.06.2011 г. по описа нана(НАП), изразявам следното становище:
От 20 март 2010 г. е в сила Договор между Република България и Руската федерация за социална сигурност (договор).
Договорът регулира социалната сигурност и задължителното (държавното) обществено осигуряване на лицата с местоживеене на територията на договарящите страни и които са техни граждани, а също и на членовете на семействата на посочените лица, които са се подчинявали или се подчиняват на действието на законодателството на една от договарящите страни.
Договорът се прилага на територията на Република България и Руската федерация само по отношение на законодателството, което е посочено в чл. 2 от него.
Съгласно тази разпоредба, по отношение на България, договорът се отнася до:
– обезщетения за временна неработоспособност;
– обезщетения за майчинство;
– семейни помощи за деца;
– пенсии за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест;
– пенсии за осигурителен стаж и възраст и за инвалидност поради общо заболяване;
– наследствени пенсии;
– пенсии, несвързани с трудова дейност (пенсия за военна инвалидност, пенсия за гражданска инвалидност, социална пенсия за старост, социална пенсия за инвалидност, пенсия за особени заслуги, персонални пенсии);
– помощ при смърт.
А по отношение на Руската федерация договорът се отнася до:
– обезщетения за временна нетрудоспособност;
– обезщетения за майчинство и обезщетение за семейства с деца;
– обезщетения за погребение;
– трудови пенсии за старост (в т. ч. предсрочни трудови пенсии), за инвалидност и наследствени пенсии;
– социална пенсия;
– плащания на осигуреното лице вследствие на трудова злополука или професионална болест или на член на семейството в случай на смърт на осигуреното лице по тези причини.
Видно от горецитираната разпоредба, в материалния обхват на Договора между Република България и Руската федерация за социална сигурност не е включено законодателството по отношение осигуряването за безработица и здравните услуги в рамките на задължителното здравно осигуряване. В материалния обхват на договора не попада и Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.
Компетентната институция на Руската федерация е издала на лицата, посочени в запитването Ви, удостоверения за приложимото законодателство на основание
чл. 6(2)(1) от договора. Следователно за въпросните лица не се дължат осигурителни вноски за фондовете на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за рисковете, които попадат в материалния обхват на договора, а именно: фонд „Пенсии”, фонд „Общо заболяване и майчинство” и фонд „Трудова злополука и професионална болест”.
Издадените формуляри (РФ/БГ 1) удостоверяват, че за посочените рискове лицата подлежат на осигуряване в Руската федерация съгласно нейното законодателство, включително за доходите от дейността им в България.
Задължителни вноски по българското законодателство, което не попада в материалния обхват на договора:
1. Вноски за фонд „Безработица” на ДОО
Изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества са задължително осигурени за безработица (основание чл. 4, ал. 1, т. 7 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/). Същевременно вноските за фонд „Безработица” на ДОО не попадат в материалния обхват на договора. Следователно, представенитеформуляри (РФ/БГ 1) не освобождават осигурителя от задължение за внасяне на осигурителни вноски за осигурения социален риск безработица за лицата, за които тези вноски са дължими по силата на българското законодателство (упражняващи трудова дейност по чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО, които са осигурени лица по смисъла на § 1, ал. 1,
т. 3 от Допълнителните разпоредби на КСО).
2. Здравноосигурителни вноски
Тъй като в материалния обхват на Договора между Република България и Руската федерация за социална сигурност не са включени здравните услуги в рамките на задължителното здравно осигуряване, за посочените в запитването лица – граждани на Руската федерация, следва да се приложи общия ред за здравното осигуряване на чуждите граждани съгласно Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).
Кръгът на лицата, подлежащи на задължително здравно осигуряване в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), е определен в чл. 33 от ЗЗО.
Съгласно чл. 33, т. 3 от ЗЗО задължително осигурени в НЗОК са чуждите граждани, на които е разрешено дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България. Чуждите граждани, които имат разрешение за дългосрочно пребиваване в Република България, са включени в кръга на осигурените лица от
1 февруари 2011 г.
В чл. 34, ал. 1, т. 2 от ЗЗО е указано, че задължението за осигуряването на лицата по чл. 33, т. 3 възниква от датата на получаването на разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България.
В случай, че посочените в запитването Ви лица нямат дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, за тях не се дължат здравноосигурителни вноски по българското законодателство.
3. Вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите”
Вноските за фонд „ГВРС” се дължат за лица, които могат да ползват права по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (ЗГВРСНР), а именно за работници и служители в трудови правоотношения със задължено по този закон лице, независимо от срока на трудовия договор и продължителността на работното време.
Правоотношенията на лицата, посочени в запитването Ви не са трудови и следователно за тях не се дължат вноски за фонд „ГВРС”.
4. Подаване на данни по чл. 5, ал. 4 от КСО
На основание чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО, осигурителите са длъжни периодично да представят в НАП данни за осигурителния доход, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите“, дните в осигуряване и облагаемия доход по Закона за данъците върху доходите на физическите лица – поотделно за всяко лице, подлежащо на осигуряване (Декларация обрИзх. № 1).
В конкретния случай, представенитеформуляри (РФ/БГ 1) не освобождават осигурителя от задължение за внасяне на осигурителни вноски за осигурения социален риск „безработица” за лицата, за които тези вноски са дължими по силата на българското законодателство. Декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице” за тези лица се подава от осигурителя с попълнен в т. 12 „Вид осигурен” код за вид осигурен 29 до извършване на допълнения в Указанията за попълване на декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице” от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица. С въпросните допълнения се предвижда създаване в т. 12 „Вид осигурен” на нов код за вид осигурен – за лица, подчинени на законодателството на друга държава съгласно международно споразумение в сферата на социалната сигурност, по което Република България е страна  и за които във връзка с материалния обхват на съответното споразумение се дължат задължителни осигурителни вноски и/или вноски за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите”.
На основание чл. 5, ал. 4, т. 2 от КСО, осигурителите са длъжни да представят в НАП декларация за сумите за дължими осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, “Учителския пенсионен фонд“, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Следователно сумите за задължителни осигурителни вноски за фонд „безработица” за посочените в запитването лица се вписват в декларация обрИзх. № 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ” – Приложение № 4 към чл. 2, ал. 2 от Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.
По отношение на размера на дължимите вноски съгласно законодателството на Руската федерация и начина на превеждането им, НАП не е компетентна да изрази становище.
Следва да имате предвид, че съгласно чл. 1, т. 1.2. от договора компетентния орган за Руската федерация е Министерството на здравеопазването и социалното развитие.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *