Задължителни осигурителни вноски за времето на неплатен отпуск.

Изх. № 94-E-216
Дата: 26.11.2012 год.
КТ, чл. 160;
КСО, чл. 9, ал. 2, т. 3;
ДР на КСО, § 1, ал. 1, т. 3;
ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т. 1, буква „б”;
ЗЗО, чл. 40а.
ОТНОСНО:Задължителни осигурителни вноски за времето на неплатен отпуск.
В отговор на поставени въпроси във Ваше запитване, постъпило вна Националната агенция за приходите /НАП/ с вх. № 94-E-216 / 15.10.2012 г., Ви уведомяваме следното:
Въз основа на изложената в писмото Ви фактическа обстановка и действащата към момента нормативна уредба следва да имате предвид следното:
Когато на работник или служител е разрешен неплатен отпуск от работодателя (чл. 160 от Кодекса на труда), за времето на този отпуск лицето не извършва трудова дейност при съответния работодател, поради което на основание чл. 10 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ за този период не са дължими осигурителни вноски за задължително социално осигуряване.
Съгласно чл. 9, ал. 2, т. 3 от КСО, за осигурителен стаж без да се правят осигурителни вноски, се зачита времето на неплатения отпуск само до 30 работни дни през една календарна година. За периода по чл. 9, ал. 2, т. 3 от КСО лицето се счита за осигурено лице по смисъла на § 1, ал. 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на КСО .
Относно здравното осигуряване на лицата за времето на неплатения отпуск се прилага разпоредбата на чл. 40, ал. 1, т. 1, б. „б” от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/. Съгласно цитираната разпоредба, когато лице в неплатен отпуск не подлежи на осигуряване на друго основание, вноската се определя върху половината от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица (210 лв. за 2012 г.), определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване /ЗБДОО/. Вноската е изцяло за сметка на осигуреното лице – когато неплатеният отпуск е по негово желание, и за сметка на работодателя – когато неплатеният отпуск е за отглеждане на дете или поради производствена необходимост и престой. Вноската се внася чрез съответното предприятие или организация до края на месеца, следващ този, за който се отнася.
В случай, че работник или служител е в неплатен отпуск по свое желание и не е осигурен на друго основание по ЗЗО, дължимата здравноосигурителна вноска е изцяло за негова сметка и се внася чрез работодателя. Лицето може да внесе сумата авансово при работодателя за избран период от време.
На основание гореизложеното за периодите на неплатен отпуск не се дължат осигурителни вноски за задължително социално осигуряване. Дължат се само здравноосигурителни вноски на основание чл. 40, ал. 1, т. 1, б. „б” от ЗЗО.
В допълнение Ви уведомяваме, че:
С разпоредбата на чл. 40а, ал. 1 от ЗЗО е дадена възможност на българските граждани, които са длъжни да осигуряват себе си и пребивават в чужбинаповече от 183 дни през една календарна година, да не заплащат здравноосигурителни вноски до края на съответната календарна година, смятано от датата на напускане на страната, и за всяка следваща календарна година след предварително подадено заявление до НАП.
Здравноосигурителните права на българските граждани, живеещи и работещи продължително в чужбина и възползвали се от разпоредбата на чл. 40а, ал. 1 от ЗЗО се възстановяват след завръщането им в страната:
?след изтичане на 6 последователни месеца, през които лицето е осигурявано по реда на ЗЗО /чл. 40а, ал. 2 от ЗЗО/ или
?след еднократно заплащане на сума в размер на 12 здравноосигурителни вноски, върху минималния месечен размер на осигурителния доходза самоосигуряващите се лица (420 лв. за 2012 г.), определен със ЗБДОО към момента на внасянето на вноските /чл. 40а, ал. 3 от ЗЗО/.
До възстановяване на осигурителните права лицата заплащат стойността на оказаната им в страната медицинска помощ на изпълнителите.
Като лице в неплатен отпуск по свое желание, което ще се осигурява за своя сметка /чл. 40, ал. 1, т. 1, б. „б” от ЗЗО/ и ще пребивава продължително в чужбина може да се възползвате от специалната разпоредба на чл. 40а, ал. 1 от ЗЗО за освобождаване от задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски след подадено предварително заявление за напускане на страната по чл. 40а от ЗЗО.
ЗАМЕСТНИК-ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
:
/СТОЯН МАРКОВ/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Приложение на разпоредбата на чл. 173, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за частта, която е платена със средства от общински бюджет от доставка по договор, сключен в изпълнение

Изх. № 24-38-17Дата: 18.03.2015 год. ЗДДС, чл. 173, ал. 1 Относно: приложение на разпоредбата на чл. 173, ал. 1 от Закона за данък върху добавената

определяне на приложимото законодателство спрямо гражданин на Обединеното кралство, който е управител на еднолично дружество с ограничена отговорност, установено на територията на България, в трудово-

Изх. № 24-34-6Дата: 05.03.2013 год. КСО, чл. 4, ал. 1, т. 7; Регламент № 987/2009, чл. 16(1).Относно: определяне на приложимото законодателство спрямо гражданин на Обединеното

ЗДДС, чл.161,ЗДДС, чл.160,ЗДДС, чл.162

Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило с вх. № …/ 09.01.2013г. в Дирекция «ОДОП»-е изложена следната фактическа обстановка:Дружеството извършва експлоатационна дейност на находище «»

ЗДДС, чл.163а,ЗДДС, параграф 8

150/10.02.2014Чл.163а ЗДДС;§8 от ДР на ЗДДС; В писмено запитване, заведено в деловодството на Дирекция „Средни данъкоплатци и осигурители” с вх. № ………….г., изпратено за отговор

данъчното третиране по реда на § 4, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност (ПЗР на ЗДДС) на предоставянето на ВиК системи и съоръжения от община за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК оператор

Изх. № 04-19-492Дата: 24.10.2017 год. ЗДДС, чл. 26, ал. 2; ЗДДС, чл. 26, ал. 7; ЗДДС, чл. 27, ал. 4; ЗДДС, чл. 130; ДР на

gokyuzu