задължителното осигуряване на прокурист през 2005 г., 2006 г. и 2007 г., при сключен граждански договор за търговско управление на едноличен търговец

.№ ………………..
Дата……………..…….
ДО
Относно: задължителното осигуряване на прокурист през 2005 г., 2006 г. и
2007 г., при сключен граждански договор за търговско управление на едноличен търговец
Уважаеми господин Минчев,
Във връзка с Ваше писмо, заведено в ЦУ на НАП с вх. № ………………………, изпратено ни за разглеждане по компетентност от ГД „Осигурителни вноски и краткосрочно осигуряване” към Националния осигурителен институт, изразяваме следното становище:
Правната фигура на търговския управител е дефинирана в чл. 21, ал. 1 от Търговския закон /ТЗ/: „Прокуристът е физическо лице, натоварено и упълномощено от търговец да управлява предприятието му срещу възнаграждение.”. Упълномощаването на търговския управител трябва да бъде с нотариално заверени подписи и да се заяви от търговеца за вписване в търговския регистър заедно с образец от подписа на прокуриста. Представителната власт на търговския управител се разпростира върху всички правни и фактически действия, свързани с управлението на търговското предприятие. Съгласно чл. 22, ал. 1 от ТЗ, прокуристът има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с упражняване на търговското занятие, да представлява търговеца, да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Действията на търговския управител са лимитирани единствено по отношение упълномощаването надруги лица, с неговите права позакон. Освен това, предвид ограниченията, посочени в чл. 22, ал. 2 от Търговския закон, прокуристът няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на търговеца, освен ако е специално упълномощен.
Отношенията между търговеца и прокуриста се уреждат с договор (чл. 23 от ТЗ). Тъй като законът не поставя изрично изискване по отношение на формата, договорът може да бъде сключен, както като трудов, така и като граждански.
За периода до 01.01.2007 г., ако приемем, че е изпълнител по граждански договор за търговско управление на едноличен търговец, прокуристът не попада в персоналния обхват на чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/, респективно в кръга на лицата, които са задължително осигурени за всички осигурени социални рискове. Осигуряването на търговския управител следва да се провежда по реда, предвиден в КСО за лицата, които полагат труд без трудово правоотношение. На основание чл. 4, ал. 3, т. 5 от кодекса,полагащите труд без трудово правоотношение, които не са осигурени на друго основание през месеца, са задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт, ако получават месечно възнаграждение, равно или над една минимална работна заплата, след намаляването му с нормативно признатите разходи. В случай, че лицето е осигурено на друго основание през месеца, подлежи на задължително осигуряване за горепосочените рискове, независимо от размера на полученото възнаграждение (чл. 4, ал. 3, т. 6 от КСО). Осигурителните вноски са в размерът, който е установен за фонд „Пенсии”, разпределят се между възложител и изпълнител в съотношението по чл. 6, ал. 3 отКСО (70:30 за 2005 г., 65:35 за 2006 г.) и се дължат върху брутното трудово възнаграждение, след намаляването му с нормативно признатите разходи. Предвидените разходи за дейността по отменения Закон за облагане доходите на физическите лица, с които се намаляват доходите от управление и контрол през 2005 г. и 2006 г. са в размер 10 на сто. Следва да се има предвид, че за лицата, които подлежат на задължително осигуряване по реда на чл. 4, ал. 3, т. 5 или т. 6 от КСО, не се прилагат разпоредбите на кодекса по отношение минималния месечен размер на осигурителния доход за календарната година по дейности и групи професии.
След направените допълнения в КСО, в сила от 01.01.2007 г., е разширен кръгът на лицата, които са задължително осигурени за всички осигурени социални рискове, като в персоналния обхват на чл. 4, ал. 1, т. 7 от кодекса са включени и изпълнителите по договори за управление и контрол на едноличните търговци. По този начин, прокуристите на едноличните търговци, които са подлежали на задължително осигуряване по реда на чл. 4, ал. 3, т. 5 или т. 6 от КСО, от 01.01.2007 г., са задължително осигурени за всички осигурени социални рискове (включително за безработица). Осигурителните вноски са в размерите, които са установени за фонд „Пенсии”, фонд “Общо заболяване и майчинство“, фонд “Безработица“ и фонд “Трудова злополука и професионална болест“ и се разпределят между възложител и изпълнител в съотношението по чл. 6, ал. 3 отКСО (65:35 за 2007 г.), с изключение на вноските за фонд “Трудова злополука и професионална болест“, коитоса изцяло за сметка на осигурителите. На основание чл. 6, ал. 4 от КСО, брутното трудово възнаграждение за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 7, върху което се дължат осигурителни вноски, се определя след намаляването му с нормативно признатите разходи. Предвидените по ЗДДФЛ разходи за дейността, с които се намаляват доходите от управление и контрол през 2007 г. са в размер 10 на сто. По силата на чл. 6, ал. 3 от КСО, осигурителните вноски за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 7, се дължат върху получените или начислените, но неизплатени брутни месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии, който се определя със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година и по конкретно съгласно приложение към чл. 8, т. 1 от същия закон.
За целият визиран в запитването Ви период, ако подлежи на задължително осигуряване по реда на част първа от КСО, прокуристът задължително се осигуряваза допълнителна пенсияв универсален пенсионен фонд, тъй като е роден след 31.12.1959 г. (аргумент чл. 127, ал. 1 от кодекса). На основание чл. 157, ал. 6 от КСО, осигурителните вноски за ДЗПО в Универсален пенсионен фонд се внасят върху доходите, за които се дължат осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване. Следователно, доходът, върху който се внасят вноски за ДЗПО в Универсален пенсионен фонд съвпада с осигурителния доход, върху който се дължат вноски за държавното обществено осигуряване и се определя съобразно нормативноустановеното основание от КСО, на което, търговският управител е подлежал/подлежи на задължително осигуряване през годините от разглеждания период. Вноските за ДЗПО в Универсален пенсионен фонд са в размерите, установени със чл. 157, ал. 1, т. 1 от КСО (3 на сто за 2005 г., 4 на сто за 2006 г. и 5 на сто от 2007 г.), като се разпределят между осигурител и осигурен в съотношението по чл. 6, ал. 3 откодекса.
За разглежданият период, ако приемем, че е изпълнител по граждански договор за търговско управление на едноличен търговец, прокуриста подлежи на здравно осигуряване по реда, предвиденза лицата, работещи без трудово правоотношение. След редакцията на чл. 40, ал. 1, т. 3 от Закона за здравно осигуряване /ЗЗО/, в сила от 01.01.2005 г., осигурителни вноски се дължат само при условие, че работещите без трудово правоотношение, които не са осигурени по реда на чл. 40, ал. 1, т. 1 и 2 от закона, са получили възнаграждение, равно или надвишаващо минималната работна заплата за страната, след намаляването му с нормативнопризнатите разходи. За работещите без трудово правоотношение, които са осигурени по реда на чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЗО, осигурителни вноски се внасят, независимо от размера на полученото възнаграждение, след намаляването му с нормативно признатите разходи (чл. 40, ал. 1, т. 3, б. „б” от закона).Дължимите по реда на чл. 40, ал. 1, т. 3 от ЗЗО вноски се определят върху получените възнаграждения, след намаляването им с нормативно признатите разходи и се внасят в съотношението по чл. 40, ал. 1, т. 1 от закона (70:30 за 2005 г., 65:35 за 2006 г. и 2007 г.)
На основание чл. 4, ал. 1 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, право на гарантирани вземания имат работниците и служителите. Следователно, в персоналния обхват на задължително осигурените във фонда са включени единствено лица, чиито договори са сключени на основание Кодекса на труда. Ако приемем, че е изпълнител по граждански договор за търговско управление на едноличен търговец, прокуристът не е сред правоимащите по закона и съответно не попада в кръга на лицата, за които се дължат вноски във фонд “ГВРС”.
ЗАМ.
/КР. СТЕФАНОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

връщането на дадената сума, съгласно чл.32, ал.1 и ал.4 от ЗОЗ е извършено вписване в ЦРОЗ за пристъпване към изпълнение върху заложеното имущество – ечемик и пшеница, за което е уведомен залогодателя

2_651/02.08.2016 г.ЗДДС чл.131, ал.1 Дружеството, което е регистрирано по ЗДДС лице, дава паричен заем на земеделски стопанин, който е ДЗЛ, регистрирано по с.з.. Сделката е

ЗДДС, чл.45,ЗДДС, чл.79

5_53-02-337/ 11.12.2009г.ЗДДС, чл.45ЗДДС, чл.79, В запитването са поставени въпроси във връзка с прилагането на ЗДДС и ЗКПО и по конкретно: 1. Предвид разпоредбите на чл.45,

прилагане на ЗДДС.

В Дирекция ”ОДОП” – ………… постъпи писмено запитване с вх. № …………./26.11.2013 г., относно прилагане на ЗДДС.В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Община …………..

Въпроси, свързани с прилагане на разпоредбите на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за о

Изх. № М-26-Д-3Дата: 04.02.2013 год.КСО, чл. 5, ал. 4, т. 1; Наредба № Н-8, чл. 3, ал. 1, т. 1 букви „а”;Наредба № Н-8, чл.