Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. № 20-00-96/16.07.2012 г.
ЗДДС, чл.70, ал.1, т.4 и 5ДР на ЗДДС , §1, т.18
чл.70, ал.2
В дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” .. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 20-00-96/08.03.2012 г. относно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
Поставените въпроси в запитването касаят … ЕООД, ЕИК по Булстат …, с адрес на управление : гр.София, …
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
… ЕООД е закупило автомобил на лизинг Audi A5 Sportback 3.0 TDI DPF S-tronic quattro със сертификат N 1. Автомобилът ще бъде използван за основната дейност на дружеството, която е в областта на рекламата.
Дружеството наема рекламни обекти на територията на страната на които разполага различни рекламни носители.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. Възниква ли за …ЕООД правото на ползване на данъчен кредит при закупуването на автомобила?
2. Налице е правото на ползване на данъчен кредит за изразходваните консумативи във връзка с експлоатацията и поддръжката на автомобила?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба изразявам следното становище:
По първи въпрос:
Съгласно разпоредбата на чл.70, ал.1, т.4 и 5 от ЗДДС правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо, че са изпълнени условията на чл.69 или чл.74 от закона, когато е придобит, внесен или е нает мотоциклет или лек автомобил, както и когато стоките или услугите са свързани с поддръжката, ремонта, подобрението или експлоатацията на тези превозни средства.
В чл.70, ал.2 от ЗДДС е указано, че алинея 1, т.4 и 5 не се прилагат, когато:
1.превозните средства по ал.1, т.4 се използват единствено за транспортни и охранителни услуги, таксиметрови превози, отдаване под наем, куриерски услуги или подготовка на водачи на моторни превозни средства, включително при последващата им продажба;
2.превозните средства по ал.1, т.4 са предназначени единствено за препродажба (търговски наличности);
3.стоките или услугите са предназначени единствено за препродажба (търговски наличности), включително след преработка;
4. стоките или услугите са свързани с поддръжката, ремонта, подобрението или експлоатацията на превозните средства по т. 1.
От гореизложеното следва, че единствено в случаите, когато регистрираното лице отговаря на изискванията на чл.70, ал.2 от ЗДДС, то за него ще е налице право на приспадане на данъчен кредит за начисления му за доставките данък.
Съгласно §1, т.18 от ДР на ЗДДС (в сила от 01.01.2010 г.), „Лек автомобил” е автомобил, в който броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава 5. Не е лек автомобил, който е предназначен за превоз на товари, или лек автомобил, който има трайно вградено допълнително техническо оборудване за целите на извършваната дейност от регистрираното лице. При определяне броя на местата за сядане по изречение първо се вземат предвид само седалките, монтирани от производителя.
Предвид чл.149 Закона за движение по пътищата (ЗДП) за нуждите на типовото одобряване пътните превозни средства се делят на определени категории, като категория N са обозначени моторните превозни средства, предназначени за превоз на товари, които имат най-малко четири колела. Съгласно чл.149, т.3, б.”а” от ЗДП, в категория N1 спадат и моторните превозни средства, предназначени за превоз на товари, с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 t;
При класифицирането на леките автомобили от гледна точка разпоредбите на ЗДДС, следва да се вземе предвид класификацията, която предлага Комбинираната номенклатура (КН) на ЕС, тъй като в нея е подробно разяснено техническото описание на конструкцията на автомобил, определен за превоз на товари.
Съгласно обяснителните бележки към КН, превозните средства, предназначени за превоз както на пътници, така и на товари са определени в две позиции: 8703 (пътнически или товаропътнически) и 8704 (за превоз на товари).
Автомобилите, предназначени за превоз на товари, съгласно КН, се отличават с наличие на отделна кабина за водача и пътниците, както и на отделна отворена платформа, снабдена със странични капаци и спускащ се борд на каросерията,наличие на една или няколко врати без прозорци, отварящи се стандартно или чрез: плъзгане или повдигане, разположени на страничните стени или в задната част, позволяващи оптималното товарене и разтоварване на стоките, липса на всякакви елементи на комфорт върху платформата за товарене, типичен за кабините на пътническите автомобили и т.н.
Предвид гореизложеното, за да се ползва данъчен кредит е нужно автомобила да отговаря и на критериите за тарифирането му като „автомобил за превоз на стоки“ съгласно КН на Европейския съюз и да се класифицира по позиция 8704 (Автомобили за превоз на стоки).
По втори въпрос:
По отношение на разходваните консумативи във връзка с експлоатацията и поддръжката на автомобила, правото на приспадане на данъчен кредит ще е налице, ако са изпълнени описаните в предходната точка изисквания.
Следва да се има в предвид, че органът по приходите изяснява всички факти и обстоятелства в тяхната съвкупност относно наличие на формалност при регистрацията на автомобила като товарен или че са налице всички обстоятелства, които да удостоверят използването му като такъв в рамките на икономическата дейност на конкретното дружество.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »