законодателството в областта на социалната сигурност”.

1000София, бул. “Княз Дондуков” № 52Телефон: (02) 98591Факс: (02) 98593099
Изх. № 24-30-23
Дата:16.05.2011 год.
Регламент (ЕО) № 883/2004, чл. 11, параграф 3
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-30-23 от 12.04.2011г. по описа нана Националната агенция за приходите, Ви уведомяваме за следното:
По отношение на лицата, граждани на държави-членки на Европейския съюз, които осъществяват трудова дейност, упражнявайки правото си на свободно движение в рамките на ЕС се прилагат Регламент № (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална и Регламент (ЕО) 987/09 за установяване на процедура за прилагането наРегламент № (ЕО) 883/2004.
Разпоредбите, регламентиращи правилата за определяне на приложимото законодателство се съдържат в Дял II на Регламент № (ЕО) № 883/2004. Тези правила имат приоритет над разпоредбите на националното законодателство на съответната държава-членка по отношение на това, къде трябва да бъде осигурено едно лице.
На основание разпоредбата начл. 11, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 883/2004 спрямо лице осъществяващо дейност като заето или като самостоятелно заето лице в една държава–членка се прилага законодателството на тази държава-членка.
Съгласно изложената в писменото запитване фактическа обстановка за периода 15.05.2011г. до 15.08.2011г. Вие ще упражнявате трудова дейност на територията на Федерална Република Германия като сезонен работник на основание трудов договор, сключен в немски работодател. Изложени са твърдения, че не работите и не възнамерявате да започвате работа до заминаването Ви във Федерална Република Германия, както и че за периода на трудова заетост там, няма да полагате труд на територията на друга държава- членка.
Следователно, ако за разглеждания период от време ще осъществявате дейност като заето лице само на територията на Федерална Република Германия, на основание чл. 11, параграф 3, буква ”а” от Регламент (ЕО) № 883/2004 за Вас ще е приложимо немското законодателство в сферата на социалната сигурност.
В случаите, когато е приложима разпоредбата на чл. 11, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 883/2004 не се издава формуляр А1 „Удостоверение относно законодателството в областта на социалната сигурност”.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ:
КРАСИМИР СТЕФАНОВ’

Оценете статията

Вашият коментар