Запитване до Диреция ОДОП. В Запитване Ви е описана следната фактическа обстановка: Дружеството Ви

2_913/01.12.2017 г.

Наредба №Н-18 от 2006 г. чл.39, ал.1, 2, ал.3 и ал.10

ПР на Наредба №Н-18 от 2006г Приложение№1, раздел V,б. „в“ и б„г“

Отправили сте писмено запитване до Диреция ОДОП. В запитване Ви е описана следната фактическа обстановка:
Дружеството Ви е регистрирано по ЗДДС и ще осъществява ресторантьорска дейност. Осъществените продажби ще се регистрират и отчитат чрез фискални устройства. Работното време на търговския обект е до 22 часа. Поради техническа причина се налага приключването на фискалните устройства всеки ден да се извършва до 20 часа. В тази връзка сте задали следния въпрос:
Има ли законово пречка очакваните продажби регистрирани в периода от 20 часа до 22 часа да бъдат включени във фискалния отчет за следващия работен ден?

С оглед изложената в запитването Ви фактическа обстановка, изразяваме следното становище по приложението на разпоредбите на Наредба № Н-18 на Министерство на финансите от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства:

Съгласно разпоредбите на чл.39, ал.1, 2, ал.3 и ал.10 от Наредба №Н-18 от 2006 г. лицето по чл. 3 отпечатва пълен дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет за всеки ден, през който в устройството са регистрирани продажби. Данните от дневния финансов отчет с нулиране се записват в данъчния терминал /ДТ/. Данъчният терминал служи за предаване на данните от ДТ към НАП по дистанционна връзка чрез използване на преносна мрежа на мобилен оператор.
Лицето по чл. 3 съхранява отчетите по ал. 1 в хронологичен ред в прономерована и прошнурована книга за дневните финансови отчети за календарната година, водена в единствен екземпляр за всяко фискално /ФУ/ и съдържаща страници за всеки календарен ден.
Видно от горните разпоредби пълният дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет на ФУ се издава за всеки ден, в който търговския обект е работил и се съхранява на страницата за съответния календарен ден в книгата за дневните финансови отчети на ФУ. Освен това данните от този отчет се предават чрез данъчния терминал в НАП. В тази връзка не би следвало оборот от единия ден да се пренася в следващия календарен ден.
Функционалните възможности на фискалните устройства дават възможност за отпечатване на дневен финансов отчет, който се пуска клавиш ТL с ключ Х /Приложение№1, раздел V,б. „в“ от ПР на Наредба №Н-18 от 2006г./. Този отчет не се записва във фискалната памет, служи за справка за натрупания оборот към даден момент /напр.20 часа/ и не се съхранява в книгата за дневните финансови отчети на ФУ. Пускайки такъв отчет към 20 часа, ще можете да приключите деня в 22 часа с дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет на ФУ, който се пуска с клавиш ТL с ключ Z /Приложение№1, раздел V,б. „г“ от ПР на Наредба №Н-18 от 2006г./ и който следва да съхраните в книгата за дневните финансови отчети на ФУ за съответния календарен ден.
Отпечатването в рамките на един календарен ден на повече от един пълни дневни финансови отчета с нулиране и запис във фискалната памет за ФУ би следвало да бъде по скоро изключение, отколкото практика за работа на търговския обект.
В случай, че Ви се наложи в рамките на един календарен ден да бъдат отпечатани например два пълни дневни финансови отчета с нулиране и запис във фискалната памет следва да съхраните и двата отчета на страницата за съответния ден на книгата за дневните финансови отчети, като сумата от двата отчета ще даде общия оборот на ФУ за деня.

Оценете статията

Вашият коментар