fbpx

Запитване до Диреция ОДОП. В Запитване Ви е описана следната фактическа обстановка: Дружеството Ви

2_913/01.12.2017 г.

Наредба №Н-18 от 2006 г. чл.39, ал.1, 2, ал.3 и ал.10

ПР на Наредба №Н-18 от 2006г Приложение№1, раздел V,б. „в“ и б„г“

Отправили сте писмено запитване до Диреция ОДОП. В запитване Ви е описана следната фактическа обстановка:
Дружеството Ви е регистрирано по ЗДДС и ще осъществява ресторантьорска дейност. Осъществените продажби ще се регистрират и отчитат чрез фискални устройства. Работното време на търговския обект е до 22 часа. Поради техническа причина се налага приключването на фискалните устройства всеки ден да се извършва до 20 часа. В тази връзка сте задали следния въпрос:
Има ли законово пречка очакваните продажби регистрирани в периода от 20 часа до 22 часа да бъдат включени във фискалния отчет за следващия работен ден?

С оглед изложената в запитването Ви фактическа обстановка, изразяваме следното становище по приложението на разпоредбите на Наредба № Н-18 на Министерство на финансите от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства:

Съгласно разпоредбите на чл.39, ал.1, 2, ал.3 и ал.10 от Наредба №Н-18 от 2006 г. лицето по чл. 3 отпечатва пълен дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет за всеки ден, през който в устройството са регистрирани продажби. Данните от дневния финансов отчет с нулиране се записват в данъчния терминал /ДТ/. Данъчният терминал служи за предаване на данните от ДТ към НАП по дистанционна връзка чрез използване на преносна мрежа на мобилен оператор.
Лицето по чл. 3 съхранява отчетите по ал. 1 в хронологичен ред в прономерована и прошнурована книга за дневните финансови отчети за календарната година, водена в единствен екземпляр за всяко фискално /ФУ/ и съдържаща страници за всеки календарен ден.
Видно от горните разпоредби пълният дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет на ФУ се издава за всеки ден, в който търговския обект е работил и се съхранява на страницата за съответния календарен ден в книгата за дневните финансови отчети на ФУ. Освен това данните от този отчет се предават чрез данъчния терминал в НАП. В тази връзка не би следвало оборот от единия ден да се пренася в следващия календарен ден.
Функционалните възможности на фискалните устройства дават възможност за отпечатване на дневен финансов отчет, който се пуска клавиш ТL с ключ Х /Приложение№1, раздел V,б. „в“ от ПР на Наредба №Н-18 от 2006г./. Този отчет не се записва във фискалната памет, служи за справка за натрупания оборот към даден момент /напр.20 часа/ и не се съхранява в книгата за дневните финансови отчети на ФУ. Пускайки такъв отчет към 20 часа, ще можете да приключите деня в 22 часа с дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет на ФУ, който се пуска с клавиш ТL с ключ Z /Приложение№1, раздел V,б. „г“ от ПР на Наредба №Н-18 от 2006г./ и който следва да съхраните в книгата за дневните финансови отчети на ФУ за съответния календарен ден.
Отпечатването в рамките на един календарен ден на повече от един пълни дневни финансови отчета с нулиране и запис във фискалната памет за ФУ би следвало да бъде по скоро изключение, отколкото практика за работа на търговския обект.
В случай, че Ви се наложи в рамките на един календарен ден да бъдат отпечатани например два пълни дневни финансови отчета с нулиране и запис във фискалната памет следва да съхраните и двата отчета на страницата за съответния ден на книгата за дневните финансови отчети, като сумата от двата отчета ще даде общия оборот на ФУ за деня.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Приложение на разпоредбите на чл. 194, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и чл. 10, ал. 3 от Закона за особените залози (ЗОЗ)

.№ 24-38-39Дата:25.08.2017 год. ДОПК, чл. 194, ал. 3;ЗОЗ, чл. 10, ал. 3.ОТНОСНО: приложение на разпоредбите на чл. 194, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и чл. 10, ал. 3 от Закона за особените залози (ЗОЗ)С Ваше писмо с горния номер, препратено по реда на Процедура ДОМ 1 от дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ (ОДОП)

приложение на нормите на ЗКПО, ЗДДФЛ И КСО

Относно: приложение на нормите на ЗКПО, ЗДДФЛ И КСО В Дирекция ОДОП постъпи Ваше писмено запитване от 09.11.2017 г.Представена фактическа обстановка:Основната дейност на дружеството в Република България е строителство и търговия в магазин за домашни потреби. В запитването си посочвате, че предприятието има сключени договори за извършване на дейности на територията на държава-членка на ЕС

данъчно събитие и изискуемост на ДДС при ВОП

ОТНОСНО: данъчно събитие и изискуемост на ДДС при ВОПВ Дирекция ”ОУИ” –постъпи писмено запитване с вх. № …./ 20.07.2011 г. чрез Дирекция „СДО”-, относно прилагането на ЗДДС. Изложена е следната фактическа обстановка:Дружеството е специализирано в производството на хидравлични изделия и компоненти за тях, като над 97 % се реализират на международен пазар. За оптимизиране на

определяне и удостоверяване на приложимото законодателство

1_ИТ-00-86/30.09.2016 чл.12(1) от Регламент (ЕО) № 883/2004ОТНОСНО: определяне и удостоверяване на приложимото законодателствоБългарско дружество, с регистрация по ЗДДС ще сключи договор за строи-телни услуги с персонал като подизпълнител с немска фирма. За целта дружеството трябва да командирова строителна бригада в Германия. Във връзка с така описаното са поставени следните въпроси: 1. Какви документи освен заповед

право на приспадане на данъчен кредит по реда на § 15г от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност (ПЗР на ЗДДС, обн. ДВ бр. 41 от 05.06.2015 г., в сила от 09.06

.№ 24-38-39Дата:03.07.2015 год. ПЗР на ЗДДС, § 3; ПЗР на ЗДДС, § 15г.ОТНОСНО: право на приспадане на данъчен кредит по реда на § 15г от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност (ПЗР на ЗДДС, обн. ДВ бр. 41 от 05.06.2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) Във Ваше запитване, препратено

отложено начисляване на данък върху добавената стойност при внос на стоки съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Изх. №26-А-282Дата: 22.10.2019 год. ЗДДС, чл.167а ОТНОСНО: отложено начисляване на данък върху добавената стойност при внос на стоки съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Във Ваше писмо, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите е изложена следната фактическа обстановка:Дружеството внася в страната стоки – медни концентрати, меден скрап и

задължение за здравно осигуряване на чужд гражданин с разрешение за продължително пребиваване на територията на Република България, изразяваме следнотостановище:

Изх. № 23-22-2533 ………..…2011г. Във връзка с Ваше писмено запитване, заведено с вх. № 23-22-2533/07.10.2011г.по описа на дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” …,относно задължение за здравноосигуряване на чужд гражданин с разрешение за продължително пребиваване на територията на Република България, изразяваме следното становище:Кръгът на осигурените лица по смисъла на Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/ е

Писмено запитване във връзка с прилагането на ЗДДС

ОТНОСНО: Писмено запитване във връзка с прилагането на ЗДДСВ Дирекция ОДОПпостъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-38/ 02.03.2017 г.Изложена е следната фактическа обстановка: Земеделски стопанин, нерегистриран по ЗДДС към 24.01.2017г. е извършил ВОП от Полша с фактура № 2/ 24.01.2017г., която е платена на 26.01.2017г. на стойност 89 700 евро за крави юници. Предприета е

Scroll to Top