Запитване до ТД на НАП. В Запитване Ви е описана следната фактическа обстановка:

2_733/26.09.2017 г.

Наредба № Н-18/2006 г. чл. 4, т. 2

ЗДДФЛ чл. 9, ал. 2

Отправили сте писмено запитване до ТД на НАП.
В запитване Ви е описана следната фактическа обстановка:
Регистриран сте като производител извършващ директни доставки от 14.09.2017г. на малки количества сурови храни от животински произход до краен потребител. Освен това сте регистриран като земеделски производител. Реализацията на продукцията Ви ще извършвате от фермата си. В тази връзка сте задали следните въпроси:
1.Необходим ли Ви е касов апарат или можете да издавате написани касови бележки?
2.Какво трябва да е съдържанието на касовите бележки?

С оглед изложената в запитването Ви фактическа обстановка, изразяваме следното становище по приложението на разпоредбите на данъчното законодателство:

Съгласно чл. 118, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство, независимо дали е поискан друг данъчен документ, а получателят е длъжен да получи фискалната касова бележка и да я съхранява до напускане на обекта.
Редът и начинът за издаване на фискални касови бележки и за установяване на дистанционна връзка с НАП са определени с Наредба № Н-18 на Министерство на финансите от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.
Разпоредбата на чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-18/2006 г. задължава всяко лице да регистрира и отчита извършените от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство /ФУ/, освен когато плащането се извършва чрез кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез дружество, лицензирано да извършва дейност по налични парични преводи по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.
Лицата, респективно дейностите, които са освободени от задължително регистриране на оборотите от продажби чрез фискално устройство, са изброени в чл. 4 и чл. 5 от Наредба № Н-18/2006 г.
По силата на чл. 4, т. 2 от Наредба № Н-18/2006 г. (изм. и доп. – ДВ, бр. 84 от 2015 г., в сила от 30.10.2015 г.), не са задължени да регистрират извършваните от тях продажби в търговски обект чрез фискално устройство физически лица, по отношение на които са налице едновременно следните условия:
1.извършват продажби на собствена и непреработена селскостопанска продукция;
2. не са търговци по смисъла на Търговския закон;
3. търговският обект не се намира в лицензирани стокови борси, тържища или пазар на производители по смисъла на Закона за стоковите борси и тържища или закрити помещения като магазин, склад или други подобни.

По отношение на Вас първите две изисквания на разпоредбата са налице, а именно продавате собствена непреработена селскостопанска продукция-мляко и не сте регистриран като ЕТ.
По отношение на третото изискване на разпоредбата:
От запитването не става ясно къде точно ще продавате млякото.
В случай, че продавате млякото извън закрити помещения /магазин, склад и други подобни/ и извън лицензирани стокови борси, тържища или пазар на производители по смисъла на Закона за стоковите борси и тържища за Вас няма да възникне задължение да регистрирате извършените от Вас продажби на фискално устройство.
Това обаче не означава, че не трябва да отчитате придобитите доходи от реализираната селскостопанска продукция.
По силата на чл. 9, ал. 2 от ЗДДФЛ, данъчно задължените лица, които не са длъжни да издават фискална касова бележка от фискално устройство, издават документ за придобитите от тях доходи, съдържащ реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството, а именно:
1. наименование и номер на документа, съдържащ само арабски цифри;
2. дата на издаване;
3.наименование или име, адрес и единен идентификационен код от Търговския регистър или единен идентификационен код по Булстат или единен граждански номер на издателя и получателя;
4. предмет, натурално и стойностно изражение на стопанската операция.

В случаи, че извършвате продажби на мляко във или от търговски обекти в лицензираните стокови борси и тържища или закрити помещения, като магазин, склад или други подобни ще бъдете задължен да издавате фискална касова бележка от фискално устройство.

Оценете статията

Вашият коментар